Na podlagi 16. Člena Statuta občine Rač -Fram (MUV, št. 12/99) je občinski svet občine Rače-Fram na 7. redni seji, dne 7. julija 2003, sprejel
 
SKLEP
 
 
o izvzemu iz javnega dobra
 
 
1. člen
 
S tem sklepom se izvzame iz javnega dobra zemljišče parc. št. 2654/3 k.o. Rače - javno dobro ceste in pota, pripisano v zemljiškoknjižnem vložku št. S003 v izmeri 111 m2.
 
2. člen
 
Zemljišče parc. št. 2654/3 k.o. Rače- javno dobro ceste in pota, pripisano v zemljiškoknjižnem vložku št. S003 v izmeri 111 m2 postane last Občine Rače-Fram Grajski trg 14 p. Rače in se vpiše v ustrezen zemljiškoknjižni vložek.
 
3. člen
 
Ta sklep začne veljati 15 dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.
 
 
Župan Občine Rače-Fram
Branko Ledinek, ing. agr., s. r.
Številka: 062-02/7-2003-65
Datum: 7. julij 2003