New Page 2

Številka: 900-4/2017-3-(52/04)

Datum: 15.2.2017

 

SVET MESTNE OBČINE KRANJ

 

Zadeva: Dodatno gradivo za 25. sejo Sveta Mestne občine Kranj

 

V prilogi vam pošiljamo dodatno gradivo za 25. sejo Sveta Mestne občine Kranj, ki bo v SREDO, dne 22.2.2017 ob 16.00 uri v sejni sobi št. 16 stavbe Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1 z naslednjim okvirnim

 

DNEVNIM REDOM :

1. Potrditev zapisnika 24. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 25.1.2017 (zapisnik 1, 2) ter poročila o izvršitvi sklepov (gradivo)

2. Kadrovske zadeve

3. Premoženjske zadeve (gradivo 1, 2, 3)

4. Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Kranj — 1. obravnava (gradivo)

5. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Kranjski vrtci — 1. obravnava (gradivo)

6. Dopolnjen osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje KR SA 2 Kranj Sava —1. obravnava (gradivo)

7. Odlok o urejanju prometa v Mestni občini Kranj — 1. obravnava (gradivo)

8. Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta (gradivo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)

 

 Priloga: sklepi komisij (gradivo)

 

Mestna občina Kranj

 

Boštjan Trilar, župan