New Page 2

 

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Ur. list RS, št. 100/05 – UPB2, 25/08, 36/10), Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Ur. list RS, št. 129/06), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih (Ur. List RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05) in 15. člena Statuta Občine Lovrenc na Pohorju (MUV, št. 11/99 – z vsemi spremembami), je Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju na svoji 27. redni seji, dne 17. junija, sprejel

 

 

S K L E P

 

 

o določitvi cene programa vrtca

 

 

1. Cena dnevnega programa, za prvo starostno obdobje otrok (1-3 let) v vrtcu pri OŠ Lovrenc na Pohorju znaša mesečno 476,90 EUR na otroka.

 

 

2. Cena dnevnega programa, za drugo starostno obdobje otrok (3-6 let), v vrtcu pri OŠ Lovrenc na Pohorju znaša mesečno 318,93 EUR na otroka.

 

 

3. Staršem s stalnim prebivališčem v občini Lovrenc na Pohorju se za otroke, vpisane v Enoto vrtca Osnovne šole Lovrenc na Pohorju, na osnovi Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih cena dodatno zniža za 10 % in znaša za prvo starostno obdobje 429,21EUR, za drugo starostno obdobje pa 287,04 EUR. Za otroke, ki imajo skupaj s starši stalno prebivališče v drugi občini, je osnova za določitev plačil staršev cena programa iz 1. točke tega sklepa.

 

 

4. Plačila staršev se določijo na osnovi Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih.

 

 

5. Dnevni strošek živil v ceni programa je 2,11 EUR. Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se ob predhodno najavljeni odsotnosti cena programa zniža za stroške neporabljenih živil.

 

 

6. Starši, ki želijo za svojega otroka ob enomesečni odsotnosti v času poletnih počitnic (julija ali avgusta) rezervirati mesto v vrtcu, plačajo za mesec, ko je otrok odsoten, 30 % njim določenega zneska plačila. Določilo velja samo za starše, ki imajo skupaj z otrokom stalno prebivališče v občini Lovrenc na Pohorju. Za starše, ki imajo skupaj z otrokom stalno prebivališče izven občine Lovrenc na Pohorju in otrok obiskuje vrtec v občini Lovrenc na Pohorju, veljajo določila njihove domicilne občine.

 

 

7. Za čas daljše bolezenske odsotnosti otroka lahko vrtec s soglasjem občine, na osnovi pisne vloge staršev in predložitve zdravniškega potrdila, staršem zniža plačilo na 30 % njim določenega zneska plačila. Ta ugodnost velja za otroke s stalnim prebivališčem v občini Lovrenc na Pohorju.

 

 

8. Občina Lovrenc na Pohorju bo za otroke, za katere je po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa, zagotovila vrtcu sredstva za plačilo celotne razlike med plačili staršev in ceno programa, ki nastane zaradi dodatnega znižanja in rezervacij po tem sklepu.

 

 

9. Račune za plačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev, ki imajo stalno prebivališče v drugih občinah, izstavlja tem občinam Osnovna šola Lovrenc na Pohorju.

 

 

10. Zamudno uro, ko starši ob zaključku obratovalnega časa vrtca ne pridejo po svojega otroka v vrtec staršem zaračuna zamudo, v višini 6 EUR/uro.

 

 

11. Ta sklep začne veljati dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku, uporablja pa se od 01.09.2010 dalje.

 

 

Številka:0075-0004/2010

 

 

Datum: 17. junij 2010

 

 

Župan

 

 

Franc Ladinek, dipl. ekon., s. r.