New Page 2
 

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS št. 12/91, 8/96), 23. člena zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) in 33. člena statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo, št. 7/99) je Občinski svet občine Ajdovščina na seji dne 26. 3. 2002 sprejel

 

O D L O K

 

o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za šport  Ajdovščina

 

I. SPLOŠNI DOLOČBI

 

1. člen

 

S tem odlokom Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, Ajdovščina (v nadaljevanju: ustanovitelj) ustanavlja javni zavod Zavod za šport Ajdovščina (v nadaljevanju: javni zavod), za opravljanje športne dejavnosti in upravljanje športnih objektov.

 

Zavod deluje tudi na področju organiziranja in izvajanja mladinske dejavnosti v Občini Ajdovščina. S tem na zavod preidejo dosedanja vloga, naloge in aktivnosti Centra mladinskih dejavnosti Ajdovščina in del nalog in aktivnosti Mladinskega sveta Ajdovščina, ki so predmet posebne pogodbe.

 

2. člen

 

Javni zavod se ustanavlja z razdružitvijo organizacijskih enot Zavoda za kulturo, izobraževanje in šport Ajdovščina, na štiri samostojne zavode. Organizacijska enota za športno dejavnost – Police se s tem odlokom ustanovi kot samostojni javni zavod.

 

Zavod za kulturo, izobraževanje in šport Ajdovščina je bil ustanovljen z odlokom o spojitvi zavodov Vojkova delavska univerza, ŠRZ Police in Zavoda za kulturo v javni zavod (Uradno glasilo, št 7/91). Zavod za kulturo, izobraževanje in šport Ajdovščina je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici pod št. 1-1808-00.

 

II. STATUSNE DOLOČBE

 

3. člen

 

Ime javnega zavoda je: Zavod za šport Ajdovščina.

 

Sedež javnega zavoda: Cesta 5. maja 14, Ajdovščina.

 

Sedež in ime javnega zavoda se lahko spremeni le s soglasjem ustanovitelja.

 

3.a člen

Zavod ima za področje mladinske dejavnosti organizirano notranjo organizacijsko enoto (NOE). NOE ima ime: Mladinski center Hiša mladih Ajdovščina Mladinski kulturni center Hiša mladih Ajdovščina, ki ga uporablja poleg imena zavoda.

 

4. člen

 

Javni zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po izvajanju nacionalnega in občinskega programa športa na območju Občine Ajdovščina in upravlja s športnimi objekti občinskega pomena, ki so mu dani v upravljanje.

 

Javni zavod lahko s soglasjem ustanovitelja opravlja tudi strokovne in druge naloge za neprofitne športne organizacije, ki imajo sedež na območju Občine Ajdovščina

 

Na področju mladinske dejavnosti javni zavod ustvarja možnosti povezovanja in združevanja mladih, vzpodbujanja ustvarjalnosti mladih ter zagotavljanja osnovnih pogojev za razvoj, uresničitev in uveljavitev njihovih idej in interesov ter upravlja z objekti za mladinsko dejavnost, ki so mu dani v upravljanje.

 

5. člen

 

Javni zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi v poslovanju in pravnem prometu, kot jih določajo zakoni, ta odlok in statut zavoda.

 

Javni zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle samo v okviru dejavnosti, ki so vpisane v sodni register.

 

6. člen

 

Javni zavod je pravni naslednik organizacijske enote za športno dejavnost – Police, Zavoda za kulturo, izobraževanje in šport Ajdovščina, in prevzame vse pravice in obveznosti te organizacijske enote.

 

7. člen

 

Javni zavod zastopa in predstavlja direktor, brez omejitev. Direktor je pooblaščen, da v imenu in za račun javnega zavoda v okviru dejavnosti javnega zavoda, sklepa pogodbe ter opravlja druge pravne posle.

 

Med začasno odsotnostjo nadomešča direktorja delavec javnega zavoda, v okviru pooblastil, ki mu jih da direktor.

 

8. člen

 

Javni zavod ima pečat. Njegovo velikost, obliko, vsebino, način uporabe in hranjenja določa statut zavoda.

 

III. DEJAVNOST JAVNEGA ZAVODA

 

9. člen

 

Na področju športa javni zavod organizira in izvaja naslednje dejavnosti:

 

– spremlja, analizira naloge v športu ter izvaja letne programe,

 

– daje pobude in predloge ustanovitelju za izboljšanje stanja v športu,

 

– pripravlja strokovna gradiva za ustanovitelja,

 

– sodeluje pri izvajanju programov športne vzgoje otrok in mladine,

 

– nudi strokovno in organizacijsko pomoč drugim izvajalcem letnega programa,

 

– sodeluje z upravnimi organi, strokovnimi institucijami in skupinami,

 

– načrtuje izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev za delo v športu,

 

– svetuje pri načrtovanju, obnovi, izgradnji in upravljanju športnih objektov,

 

– upravlja objekte, ki so mu s pogodbo podeljeni v upravljanje,

 

– sodeluje pri organiziranju in izvajanju drugih športnih in kulturno-športnih dejavnosti ter zabavnih prireditev,

 

– zbira in posreduje podatke za potrebe informatike v športu,

 

– opravlja druge dejavnosti, ki dopolnjujejo osnovne dejavnosti zavoda.

 

Na področju mladinske dejavnosti javni zavod organizira in izvaja naslednje dejavnosti:

– koordinira dejavnosti in prireditve za mladino, ki jih organizirajo drugi zavodi, skupnosti, organizacije, društva in posamezniki, ter pri tem nudi organizacijsko in tehnično pomoč;

– izvaja programe za kratkotrajno dnevno ali celodnevno obravnavo in oskrbo otrok in mladoletnikov, prikrajšanih za normalno družinsko življenje ter specializirane preventivne programe, namenjene otrokom in mladostnikom s težavami v odraščanju;

– organizira in izvaja preventivne programe s področja zasvojenosti, informira in svetuje mladim v stiski z organiziranjem različnih oblik svetovanja in pomoči, predvsem z namenom zmanjševanja socialne izključenosti mladih;

– upravlja objekte, ki so mu s pogodbo ali sklepom preneseni v upravljanje, svetuje pri načrtovanju, obnovi, izgradnji in upravljanju;

– razvija in izvaja programe mladinskega turizma in mladinskih izmenjav, informira oziroma posreduje informacije o prostorskih kapacitetah oziroma rezervacijah počitniških in prometnih možnosti, namenjenih mladim;

– prireja oziroma organizira strokovne, kulturno-umetniške in zabavne prireditve ter predavanja, tečaje, seminarje, srečanja in druge oblike prostovoljnega dela za mlade;

– sodeluje s sorodnimi organizacijami na lokalnem, regionalnem, nacionalnem in mednarodnem nivoju, s humanitarnimi in drugimi organizacijami, zavodi, društvi, posamezniki pri osveščanju mladih oziroma okolja, v katerem živijo;

– spodbuja raziskovalno delo mladih, mladinsko delo in neformalno izobraževanje mladih;

– spodbuja aktivno participacijo mladih v družbeno dogajanje, kvalitetno preživljanje prostega časa in razvoj ustvarjalnosti;

– spremlja, analizira naloge na področju mladinskih dejavnosti, pripravlja in izvaja letne akcijske načrte, zbira in posreduje podatke za potrebe informatike na področju mladih;

– daje pobude in predloge ustanovitelju za izboljšanje stanja na področju mladih, pripravlja strokovna gradiva za ustanovitelja;

– opravlja druge dejavnosti, ki dopolnjujejo osnovne dejavnosti zavoda.

 

10. člen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dejavnosti javnega zavoda po standardni klasifikaciji so:

– 55.204        Planinski domovi in mladinska prenočišča

– 55.209        Druge nastanitve za krajši čas

– 55.300        Dejavnost avtokampov, taborov

– 56.102        Okrepčevalnice in drugi obrati

– 56.300        Strežba pijač

– 58.110        Izdajanje knjig

– 58.120        Izdajanje imenikov in adresarjev

– 58.130        Izdajanje časopisov

– 58.140        Izdajanje revij in druge periodike

– 58.190        Drugo založništvo

– 59.110        Produkcija filmov, video filmov,

                televizijskih oddaj

– 59.200        Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in

                muzikalij

– 60.100        Radijska dejavnost

– 62.090        Druge z informacijsko tehnologijo in

                računalniškimi storitvami povezane dejavnosti

– 63.110        Obdelava podatkov in s tem povezane

                dejavnosti

– 63.120        Obratovanje spletnih portalov

– 63.990        Drugo informiranje

– 68.200        Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih

                nepremičnin

– 68.320        Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po

                pogodbi

– 69.200        Računovodske, knjigovodske in revizijske

                dejavnosti; davčno svetovanje

– 72.190        Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih

                področjih naravoslovja in tehnologije

– 72.200        Raziskovalna in razvojna dejavnost na

                področju družboslovja in humanistike

– 73.110        Dejavnost oglaševalskih agencij

– 77.210        Dajanje športne opreme v najem in zakup

– 77.290        Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v

                najem in zakup

– 78.100        Dejavnost pri iskanju zaposlitve

– 79.110        Dejavnost potovalnih agencij

– 79.120        Dejavnost organizatorjev potovanj

– 79.900        Rezervacije in druge s potovanji povezane

                dejavnosti

– 81.100        Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost

– 82.300        Organiziranje razstav, sejmov, srečanj

– 85.510        Izobraževanje, izpopolnjevanje in

                usposabljanje na področju športa in

                rekreacije

– 85.520        Izobraževanje, izpopolnjevanje in

                usposabljanje na področju kulture in

                umetnosti

– 85.590        Drugje nerazvrščeno izobraževanje,

                izpopolnjevanje in usposabljanje

– 88.999        Drugo drugje nerazvrščeno socialno varstvo

                brez nastanitve

– 90.010        Umetniško uprizarjanje

– 90.020        Spremljajoče dejavnosti za umetniško

                uprizarjanje

– 90.040        Obratovanje objektov za kulturne prireditve

– 93.110        Obratovanje športnih objektov

– 93.130        Obratovanje fitnes objektov

– 93.190        Druge športne dejavnosti

– 93.299        Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas

– 96.040        Dejavnost za nego telesa

– 96.090        Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene .

    

– 47.190 Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah

– 55.100 Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov

– 56.101 Restavracije in gostilne

– 56.103 Slaščičarne in kavarne

– 59.140 Kinematografska dejavnost

– 70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje

– 77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup

– 77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup

– 85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje

– 88.910 Dnevno varstvo otrok

– 93.210 Dejavnost zabaviščnih parkov.

           

 

Javni zavod lahko razširi ali spremeni dejavnost le s soglasjem ustanovitelja.

 

IV. ORGANI JAVNEGA ZAVODA

 

11. člen

 

Organi javnega zavoda so:

 

– direktor,

 

– svet zavoda,

 

– strokovni svet.

 

Javni zavod ima lahko tudi druge organe, katerih delovno področje, sestavo in način volitev oziroma imenovanja določi s statutom.

 

12. člen

 

Direktor opravlja funkcijo poslovodnega in programskega direktorja. Direktor organizira in vodi delo ter poslovanje javnega zavoda, predstavlja in zastopa javni zavod ter je odgovoren za zakonitost in strokovnost dela.

 

Direktorja javnega zavoda imenuje in razrešuje svet zavoda v soglasju z ustanoviteljem.

 

13. člen

 

Za direktorja javnega zavoda je lahko imenovan kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

 

– ima univerzitetno ali visoko izobrazbo, družboslovne usmeritve,

 

– najmanj pet let delovnih izkušenj na podobnih delih in poznavanje področja dela zavoda,

 

– sposobnost za vodenje in organiziranje dela v zavodu.

 

Mandat direktorja traja štiri leta.

 

14. člen

 

Če direktorju predčasno preneha mandat oziroma, če nihče izmed prijavljenih kandidatov ni imenovan, svet javnega zavoda imenuje vršilca dolžnosti direktorja, izmed strokovnih delavcev zavoda oziroma izmed prijavljenih kandidatov, vendar največ za eno leto.

 

14.a člen

 

NOE ima vodjo enote, ki organizira in vodi njeno delo v okviru zavoda.

 

15. člen

 

Javni zavod upravlja svet zavoda, ki šteje šest članov, od tega:

– tri predstavnike ustanovitelja, ki jih imenuje občinski svet,

– enega predstavnika delavcev, ki ga izvolijo delavci zavoda na neposrednih in tajnih volitvah,

– enega predstavnika izvajalcev letnega programa športa, ki ga imenuje občinski svet, na predlog športnih društev in šol,

– enega predstavnika mladine, ki ga imenuje občinski svet, na predlog Mladinskega sveta Ajdovščina.

 

Mandat članov sveta zavoda traja štiri leta in začne teči z dnem konstituiranja sveta. Po preteku mandata so člani lahko izvoljeni ali imenovani še za eno mandatno obdobje.

 

16. člen

 

Volitve predstavnika delavcev v svet zavoda razpiše svet s sklepom najkasneje v 60 dneh pred iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred potekom mandata svetu zavoda.

 

V sklepu o razpisu volitev se določi dan volitev, število članov sveta zavoda, ki se volijo, in imenuje volilna komisija. Volilna komisija ima tri člane. Člani volilne komisije so lahko tudi osebe, ki v javnem zavodu niso zaposlene.

 

17. člen

 

Kandidate predlagajo delavci na zboru delavcev, kjer oblikujejo kandidatno listo.

 

Predlogi kandidatov za svet zavoda, ki se predložijo volilni komisiji najkasneje 21. dan po dnevu razpisa volitev, morajo biti pisni, s podpisi vseh predlagateljev in s priloženimi pisnimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih kandidatov.

 

18. člen

 

Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja. Voli se z glasovnicami osebno. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem redu priimkov. Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica delavcev javnega zavoda z aktivno volilno pravico.

 

Izvoljen je tisti kandidat, ki je dobil največje število glasov. Če sta dva kandidata dobila enako število glasov, je izvoljen tisti, ki ima daljšo delovno dobo v javnem zavodu.

 

Volilna komisija izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga objavi v roku 5 dni od dneva izvedbe glasovanja.

 

19. člen

 

Prvo sejo sveta zavoda skliče dotedanji predsednik sveta najkasneje v roku 15 dni po izvolitvi oziroma imenovanju vseh članov sveta in vodi sejo do izvolitve novega predsednika sveta.

 

Predsednik predstavlja in zastopa svet zavoda, podpisuje zapisnike in sklepe sveta, skupaj z direktorjem javnega zavoda skrbi za izvedbo sklepov, sklicuje in vodi seje sveta in opravlja druge naloge, potrebne za delovanje sveta zavoda.

 

V odsotnosti predsednika sveta opravlja naloge iz prejšnjega odstavka njegov namestnik, ki ga izvoli svet na prvi seji.

 

Svet zavoda odloča z večino glasov svojih članov, o proceduralnih vprašanjih pa z večino prisotnih na seji.

 

20. člen

 

Svet zavoda sprejema statut, programe dela, letni finančni načrt, zaključni račun, splošne akte javnega zavoda in opravlja druge naloge določene s tem odlokom in statutom.

 

Svet zavoda opravlja nadzor nad upravljanjem in poslovanjem javnega zavoda.

 

Akt o sistemizaciji delovnih mest v javnem zavodu sprejme svet zavoda na predlog direktorja, v soglasju z ustanoviteljem, po predhodnem mnenju reprezentativnega sindikata v javnem zavodu.

 

21. člen

 

Strokovni svet javnega zavoda šteje sedem članov, ki jih imenuje svet zavoda izmed strokovnih delavcev javnega zavoda in zunanjih strokovnjakov s področja športa ter področja delovanja z mladimi.

 

Mandat članov strokovnega sveta traja štiri leta.

 

Strokovni svet obravnava vprašanja s področja strokovnega dela javnega zavoda, daje direktorju in svetu mnenja, predloge in pobude.

 

Sestavo članov, način imenovanja in naloge strokovnega sveta določi statut javnega zavoda, v skladu z zakonom in tem odlokom.

 

V. SREDSTVA ZA DELO JAVNEGA ZAVODA

 

22. člen

 

Javni zavod prevzame v upravljanje vse premoženje, nepremičnine, opremo in druga sredstva, s katerimi je upravljala organizacijska enota za športno dejavnost – Police, v Zavodu za kulturo, izobraževanje in šport Ajdovščina.

 

Premoženje iz prvega odstavka tega člena je last ustanovitelja in Občine Vipava, v deležih določenih s sklepi o razdelitvi premoženja bivše Občine Ajdovščina med novonastalima občinama Ajdovščina in Vipava, z dne 16. 2. 1996. Ustanovitelj in Občina Vipava preneseta premoženje v upravljanje javnemu zavodu s posebno pogodbo, s katero se določijo medsebojne pravice in obveznosti v zvezi z upravljanjem in razpolaganjem s premoženjem, in določi lastništvo ustanovitelja in Občine Vipava. Zavod upravlja s premoženjem kot dober gospodar. Za upravljanje s premoženjem je javni zavod odgovoren ustanovitelju in Občini Vipava, dokler upravlja z njenim premoženjem.

 

23. člen

 

Javni zavod pridobiva sredstva za delo iz sredstev ustanovitelja, državnega proračuna, iz proračunov ostalih občin, če za njih opravlja dejavnosti oziroma storitve, prispevkov uporabnikov in plačil za storitve ter drugih virov, v skladu z zakonom.

 

Ustanovitelj zagotavlja javnemu zavodu sredstva za dejavnost, investicijsko vzdrževanje in nabavo opreme iz proračuna občine, na podlagi usklajenega programa dela in finančnega načrta, ki ga predloži javni zavod. Sredstva se določijo z letno pogodbo o financiranju.

 

24. člen

 

Presežek prihodkov nad odhodki uporablja javni zavod za opravljanje in razvoj svoje dejavnosti.

 

O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča na predlog direktorja svet javnega zavoda, v soglasju z ustanoviteljem.

 

VI. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI JAVNEGA ZAVODA V PRAVNEM PROMETU

 

25. člen

 

Javni zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi, v svojem imenu in za svoj račun, v okviru dejavnosti, za katere je ustanovljen. Za odločitve, ki vplivajo in imajo posledice na nepremičnine je potrebno soglasje ustanovitelja in Občine Vipava, dokler javni zavod upravlja z njenim premoženjem.

 

Za svoje obveznosti odgovarja javni zavod z vsemi sredstvi, s katerimi upravlja.

 

Organi javnega zavoda zagotavljajo poslovanje v skladu z veljavnimi predpisi in odgovarjajo za zakonitost poslovanja.

 

VII. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJA IN JAVNEGA ZAVODA

 

26. člen

 

Ustanovitelj odgovarja za obveznosti javnega zavoda omejeno subsidiarno do višine sredstev, ki so v občinskem proračunu namenjena za delo in dejavnost javnega zavoda.

 

Ustanovitelj krije primanjkljaj sredstev javnega zavoda le, če javni zavod dokaže, ustanovitelj pa ugotovi, da je primanjkljaj nastal iz naslova programov, ki jih pa zakonu in po sprejetem letnem programu financira. Pri tem mora javni zavod dokazati, da je ravnal gospodarno in v skladu s sprejetimi programi.

 

Ustanovitelj bo javnemu zavodu zagotavljal sredstva iz proračuna z letno pogodbo o financiranju, na podlagi usklajenega programa dela in finančnega načrta.

 

27. člen

 

Ustanovitelj ima do javnega zavoda naslednje pravice in obveznosti:

 

– daje soglasje k statutu, k statusnim spremembam in spremembam dejavnosti,

 

– daje soglasje k aktu o sistemizaciji delovnih mest,

 

– imenuje predstavnike ustanovitelja in predstavnike zainteresirane javnosti v svet javnega zavoda,

 

– daje soglasje k imenovanju in razrešitvi direktorja,

 

– spremlja skladnost porabe sredstev z letnim programom in finančnim načrtom,

 

– daje soglasje k razpolaganju s premoženjem,

 

– opravlja druge zadeve določene s predpisi.

 

28. člen

 

Javni zavod vsako leto pripravi program dela, finančni načrt, letni program investicij in upravljanja s premoženjem in jih posreduje ustanovitelju. Javni zavod je dolžan predložiti ustanovitelju poročilo o doseženih ciljih in rezultatih s področja svoje dejavnosti z zaključnim računom za preteklo leto, do 28. februarja tekočega leta.

 

Javni zavod pripravi enkrat letno vsebinsko poročilo o izvajanju dejavnosti.

 

Javni zavod je dolžan dajati ustanovitelju druge podatke, potrebne za spremljanje poslovanja, o izvajanju dejavnosti in podatke za statistične namene.

 

VIII. SPLOŠNI AKTI JAVNEGA ZAVODA

 

29. člen

 

Javni zavod ima statut in druge splošne akte, s katerimi ureja zadeve, če tako določajo zakoni ali drugi predpisi.

 

S statutom javni zavod ureja zlasti: organizacijo dejavnosti in način poslovanja, način odločanja, pooblastila za zastopanje in podpisovanje, uporabo in hranjenje pečata, volitve in imenovanje organov javnega zavoda, njihove naloge in pristojnosti, delovna razmerja delavcev in disciplinsko odgovornost ter druge zakonsko določene zadeve.

 

Statut in druge splošne akte sprejme svet javnega zavoda, razen splošnih aktov, za katere je z zakonom določeno, da jih sprejme direktor.

 

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 

30. člen

 

Svet javnega zavoda je v skladu s tem odlokom potrebno konstituirati v roku treh mesecev po začetku veljavnosti tega odloka. Do izvolitve sveta v skladu s tem odlokom opravlja naloge sveta dosedanji svet Zavoda za kulturo, izobraževanje in šport Ajdovščina. Do imenovanja strokovnega sveta opravlja naloge tega organa strokovni svet organizacijske enote za športno dejavnost Police Ajdovščina.

 

31. člen

 

Do imenovanja direktorja javnega zavoda po tem odloku opravlja naloge direktorja vršilec dolžnosti direktorja, ki ga imenuje Občinski svet občine Ajdovščina za dobo šestih mesecev. Vršilec dolžnosti je dolžan poleg, nalog za katere je pristojen po zakonu in tem odloku, opraviti vse potrebno, da se javni zavod registrira, uskladi organizacija dela, sprejme statut ter oblikujejo in imenujejo organi v skladu s tem odlokom.

 

32. člen

 

Zavod prevzame v delovno razmerje delavce Zavoda za kulturo, izobraževanje in šport Ajdovščina, ki so opravljali dejavnost v enoti za športno dejavnost Police. O prevzemu ostalih delavcev sprejmejo dogovor vršilci dolžnosti direktorjev novih zavodov, nastalih iz Zavoda za kulturo, izobraževanje in šport Ajdovščina, v soglasju z ustanoviteljem. V dogovoru o prevzemu delavcev se uredijo tudi razmerja, pravice in obveznosti v primeru reševanja presežnih delavcev.

 

Delavci uprave Zavoda za kulturo, izobraževanje in šport Ajdovščina opravljajo vse naloge vodenja, računovodske in tajniške naloge povezane z zaključkom delovanja tega zavoda, do njegove ukinitve oziroma izbrisa iz sodnega registra, in računovodske naloge za novoustanovljene javne zavode, dokler niso novoustanovljeni javni zavodi dokončno oblikovani, ne glede na to, v katerem javnem zavodu imajo sklenjeno delovno razmerje.

 

33. člen

 

Javni zavod prevzame premoženje in druga sredstva za delo, ki jih je uporabljala organizacijska enota za športno dejavnost Police v Zavodu za kulturo, izobraževanje in šport Ajdovščina in del premoženja in sredstev, s katerimi je upravljala uprava tega zavoda, na osnovi popisa in razdelitve premoženja in sredstev Zavoda za kulturo, izobraževanje in šport Ajdovščina med novoustanovljene javne zavode. Ustanovitelj in Občina Vipava potrdita popis in razdelitev premoženja in sredstev.

 

34. člen

 

Z vpisom novoustanovljenih javnih zavodov v sodni register in posebne registre preneha delovati Zavod za kulturo, izobraževanje in šport Ajdovščina in veljati odlok o spojitvi zavodov Vojkova delavska univerza, ŠRZ Police in Zavoda za kulturo v javni zavod (Uradno glasilo, št. 7/91).

 

35. člen

 

Ob sprejemu tega odloka daje Občina Vipava svoje soglasje k 22., 25. in 33. členu, ki urejajo upravljanje skupnega premoženja.

 

36. člen

 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.

 

Št. 026/00-2/2002

 

Ajdovščina, dne 10. aprila 2002.

 

Župan

 

Občine Ajdovščina

 

Marjan Poljšak l. r.

 

Občinski svet občine Vipava je soglasje iz 35. člena tega odloka sprejel na seji dne 21. 3. 2002.

 

Št. 02200-5/01

 

Vipava, dne 10. aprila 2002.

 

Župan

 

Občine Vipava

 

Ivan Princes l. r.

   

 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za šport Ajdovščina (Uradni list Republike Slovenije, št. 107/2008) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:

 

9. člen

Z organizacijo NOE postane javni zavod delni pravni naslednik Mladinskega sveta Ajdovščina, matična številka: 1757008, in sicer v delu dejavnosti, nalog in aktivnosti, ki po posebni pogodbi preidejo na zavod. Za te dejavnosti, naloge in aktivnosti prevzame javni zavod vse pravice in obveznosti.

10. člen

Zavod prevzame v delovno razmerje delavce Centra za socialno delo, ki so opravljali delo v enoti Center mladinskih dejavnosti. Zavod prevzame premoženje in druga sredstva za delo, ki jih je uporabljala enota Center mladinskih dejavnosti v Centru za socialno delo.

11. člen

Direktor opravi vsa dejanja, ki so potrebna za vpis v sodni register in začetek dela zavoda po tem odloku v roku 1 meseca od uveljavitve tega odloka.

Svet zavoda je v skladu s tem odlokom potrebno oblikovati v roku treh mesecev po začetku veljavnosti tako, da se v svet zavoda imenuje še predstavnik mladine za čas do izteka mandata sedanjemu svetu zavoda, ostali člani sedanjega sveta zavoda pa nadaljujejo funkcijo do izteka sedanjega mandata.

Novo oblikovani svet zavoda je dolžan uskladiti statut in druge splošne akte, ki jih sprejema, v roku treh mesecev, in v nadaljnjih treh mesecih imenovati strokovni svet v skladu s tem odlokom. Z dnem oblikovanja novega strokovnega sveta, preneha mandat sedanjemu strokovnemu svetu.

12. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za šport Ajdovščina (Uradni list Republike Slovenije, št. 56/2017) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:

3. člen 

 

Zavod mora uskladiti statut zavoda s tem odlokom najkasneje v treh mesecih od uveljavitve tega odloka.

 

4. člen 

 

Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.