New Page 1

 

Na podlagi 24. člena Zakona o volilni kampanji (Uradni list RS, št. 62/94 in 17/97) in 25. člena Statuta Občine Vitanje (Uradni list RS, št. 49/99, 46/01, 106/02) je Občinski svet Občine Vitanje na 24. redni seji dne 15. junija 2006 sprejel

 

 

SKLEP

 

 

o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje

 

 

za lokalne volitve v Občini Vitanje

 

 

1

 

 

S tem sklepom se določajo kriteriji za delno povrnitev stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Vitanje.

 

 

2

 

 

Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet ne smejo preseči 60 tolarjev na posameznega volilnega upravičenca v občini.

 

 

Stroški volilne kampanje za volitve župana ne smejo preseči 40 tolarjev na posameznega volilnega upravičenca v občini. Če pride do ponovitve glasovanja, se stroški volilne kampanje za kandidata, ki na tem glasovanju kandidira, lahko povečajo še za 20 tolarjev na posameznega volilnega upravičenca v občini.

 

 

3

 

 

Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za svetnike, ki so jim pripadli mandati za svetnike v občinskem svetu, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 60 tolarjev za dobljeni glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih sredstev ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.

 

 

4

 

 

Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upravičeni tudi organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za župana, za katere je glasovalo najmanj 10% od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, in sicer 40 tolarjev na posameznega volilnega upravičenca v občini.

 

 

Če se glasovanje ponovi, sta kandidata, ki kandidirata na ponovnem glasovanju, upravičena do povrnitve stroškov v višini 60 tolarjev za dobljeni glas le na podlagi dobljenih glasov na ponovnem glasovanju.

 

 

5

 

 

Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za volitve v občinski svet ali za volitve župana, se na njegovo zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna Občine Vitanje v roku 30 dni po predložitvi poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču oziroma najkasneje do 31. 3. 2007.

 

 

6

 

 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

Šifra: 900-06/2006-04

 

 

Vitanje, dne 15. septembra 2006

 

 

Župan

 

 

Občine Vitanje

 

 

Slavko Vetrih l.r.