New Page 2

Na osnovi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I- in 14/15 – ZUUJFO176/08-10, 40/2012-ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in 17. člena Statuta Občine Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin št. 70/2015), je Občinski svet Občine Prevalje na 5. redni seji dne 23.05.2019 sprejel

 

SKLEP 5/10

 

Nepremičninam parc. št. 252/3 in 252/4, obe k.o. 883 – Dobja vas, se ukine status javnega dobra.

Sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in začne veljati naslednji dan po objavi.

 

Številka: 46503-0017/2002

Datum: 23.05.2019

 

 

Občina Prevalje

 

Matija Tasič, župan