New Page 2
 

Na podlagi 8. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02, 53/07, 65/07) in 16. člena Statuta Občine Cirkulane (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 01/07), je Občinski svet Občine Cirkulane na svoji 2. izredni seji dne 11.10.2007, sprejel

 

 

 

 

 

PRAVILNIK

 

 

O  SOFINANCIRANJU  PROGRAMOV NA PODROČJU LJUBITELJSKIH KULTURNIH DEJAVNOSTI V  OBČINI  CIRKULANE

 

 

 

 

 

I.          SPLOŠNE DOLOČBE

 

 

 

 

 

1. člen

 

 

(1) Pravilnik določa pogoje za sofinanciranje programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v občini Cirkulane.

 

 

 

 

 

2. člen

 

 

(1) Ta pravilnik ureja:

 

 
 • postopek dodeljevanja finančnih sredstev, namenjenih za sofinanciranje programov s področja ljubiteljske kulture,

 

 
 • pogoje za sodelovanje v postopku javnega razpisa za sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Cirkulane in

 

 
 • določa dokumentacijo, ki se uporablja v postopku, ki ureja ta pravilnik.

 

 

 

 

 

II.        POSTOPEK DODELJEVANJA FINANČNIH SREDSTEV ZA SOFINANCIRANJE LJUBITELJSKIH KULTURNIH DEJAVNOSTI

 

 

 

 

 

 

 

 

3. člen

 

 

(1) Postopek dodeljevanja finančnih sredstev s področja ljubiteljske kulture poteka po naslednjem zaporedju:

 

 
 • priprava in objava javnega razpisa za izvajanje programov s področja ljubiteljske kulture na  območju Občine Cirkulane (v nadaljevanju: javni razpis),

 

 
 • zbiranje prijav prijaviteljev programov s področja ljubiteljske kulture,

 

 
 • vrednotenje programov/projektov s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti skladno z merili,

 

 
 • izdaja sklepov o vrednotenju prijav,

 

 
 • priprava predloga razdelitve sredstev med prijavitelje, ki so oddali popolne prijave,

 

 
 • obravnava pritožb prijaviteljev,

 

 
 • sklepanje pogodb,

 

 
 • spremljanje izvajanja pogodb in namenskega koriščenja sredstev iz proračuna,

 

 
 • obravnava poročil o izvedenih programih  s področja ljubiteljske kulture.

 

 

 

 

 

4. člen

 

 

(2) Besedilo javnega razpisa, razpisno dokumentacijo, datum objave javnega razpisa in razpisni rok, določi župan.

 

 

Razpisni rok se časovno prilagaja postopku priprave in sprejemanja občinskega proračuna.

 

 

 

 

 

III.       JAVNI RAZPIS

 

 

 

 

 

5. člen

 

 

(1) Objava javnega razpisa mora vsebovati:

 

 
 • navedbo naročnika (naziv, sedež),

 

 
 • predmet javnega razpisa,

 

 
 • izvajalce, ki se lahko prijavijo na razpis,

 

 
 • pogoje, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji programov, njihovi programi ali projekti

 

 
 • okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa,

 

 
 • kraj, čas in osebo, pri kateri zainteresirani lahko dobijo informacije in dvignejo razpisno dokumentacijo,

 

 
 • rok, do katerega morajo biti predložene vloge na javni razpis,

 

 
 • datum odpiranja vlog,

 

 
 • rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa.

 

 
 • določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva,

 

 

(2) Razpisna dokumentacija mora biti z dnem objave javnega razpisa na razpolago vlagateljem in za izročitev.

 

 

(3) Javni razpis se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in na občinski spletni strani, v kolikor slednja obstaja.

 

 

 

 

 

6. člen

 

 

(1) Občinska uprava za vodenje postopka javnega razpisa za sofinanciranje programov ljubiteljske kulture pripravi razpisno dokumentacijo z vsemi podatki, ki prijaviteljem omogočajo izdelati popolno prijavo.

 

 

 

 

 

7. člen

 

 

(1) Vsaka prijava, ki prispe na javni razpis, mora vsebovati:

 

 
 • podatke o prijavitelju (naziv, sedež…),

 

 
 • navedbo programov s področja kulture za katere prijavitelj kandidira,

 

 
 • opis načrtovanih programov,

 

 
 • druge zahtevane podatke iz razpisne dokumentacije.

 

 

 

 

 

8. člen

 

 

(2) Prijava na javni razpis mora biti dostavljena v roku, ki je določen v objavi javnega razpisa. Predložena mora biti v zapečatenem ovitku z navedbo javnega razpisa, na katerega se nanaša in naslovom prijavitelja, s pripisom »ne odpiraj«. Prijave se označijo po času prejema in s tem se določi vrstni red odpiranja prijav in obravnave. Prijavitelji morajo svojo prijavo podati na razpisnih obrazcih in jim priložiti dokazila oz. priloge, ki jih zahtevajo obrazci.

 

 

 

 

 

Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu

 

 

 

 

 

9. člen

 

 

(1) Pravico do sofinanciranja ljubiteljskih kulturnih programov imajo prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

 

 
 • so registrirani za opravljanje kulturno umetniških dejavnosti ter posredovanju kulturnih dobrin  (obvezno dokazilo: kopija odločbe o vpisu v register društev),

 

 
 • imajo sedež v Občini Cirkulane in delujejo na območju občine Cirkulane,

 

 
 • dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi,

 

 
 • imajo potrjen program s strani najvišjega organa društva,

 

 
 • imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini ter ostalo dokumentacijo, ki jo določa zakon, ki ureja društva (velja za društva),

 

 
 • imajo zagotovljene osnovne materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih dejavnosti,

 

 
 • delujejo na področju ljubiteljske kulture najmanj eno leto,

 

 
 • vsako leto ob razpisu za tekoče leto oz. najkasneje do konca leta predložijo poročilo o realizaciji programov ter poročilo o doseženih uspehih na tekmovanju za preteklo leto,

 

 
 • da kulturni program ali njegov posamezen del, s katerim predlagatelj kandidira za sofinanciranje po tem pravilniku ni financiran ali sofinanciran iz katerekoli druge postavke proračuna Občine Cirkulane,

 

 
 • skrbijo za izobraževanje strokovnega kadra,

 

 
 • posamezni izvajalci lahko konkurirajo samostojno ali v okviru zveze kulturnih društev, vendar je odobritev programov omejena tako, da lahko za istovrstne programe pridobijo sofinanciranje le enkrat.

 

 

(2) Izvajalci so dolžni v svojih promocijskih gradivih na primeren način predstavljati Občino Cirkulane.

 

 

 

 

 

10. člen

 

 

(1) Izvajalcem se sofinancira:

 

 
 • prireditve, 

 

 
 • redna letna dejavnost kulturnega društva,

 

 
 • založniški projekti,

 

 
 • jubilejna slavnost ali jubilejna razstava,

 

 
 • novoletna ali božična prireditev (koncert, predstava…),

 

 
 • prireditve ob krajevnem, občinskem, državnem prazniku (proslava slovenskega kulturnega praznika…),

 

 
 • gostovanja po Sloveniji ali tujini,

 

 
 • šola ali izobraževalna oblika za potrebe dviga kakovostne ravni društva,

 

 
 • udeležba na območnih, medobmočnih in državnih srečanjih,

 

 
 • kulturna dejavnost predšolske, osnovnošolske in srednješolske mladine ter kulturna dejavnost študentov, v delu, ki presega vzgojno izobraževalne programe,

 

 
 • izdaja avdio, video kasete,

 

 
 • izdaja publikacij povezanih z delovanjem ljubiteljskih kulturnih društev,

 

 
 • druge programe, ki dokažejo vsebinsko upravičenost.

 

 

(2) Predmet tega razpisa niso sredstva za investicijsko vzdrževanje in investicije v prostore za izvajanje kulturnih programov in projektov.

 

 

 

 

 

Komisija za vodenje postopka javnega razpisa

 

 

za sofinanciranje programov ljubiteljske kulture

 

 

 

 

 

11. člen

 

 

(1) Vodenje postopka javnega razpisa za sofinanciranje programov ljubiteljske kulture, prispelih na javni razpis, opravi tričlanska komisija za vodenje postopka javnega razpisa za sofinanciranje programov ljubiteljske kulture (v nadaljevanju: komisija), ki jo s sklepom imenuje župan Občine Cirkulane. Predsednika komisije imenuje župan.  Predsednik komisije mora zaradi odločanja po določbah zakona, ki ureja splošni upravni postopek, imeti opravljen izpit iz upravnega postopka. Vsaj en član komisije mora biti tudi član Odbora za negospodarske dejavnosti v Občini Cirkulane.

 

 

(2) Naloge komisije so:

 

 
 • odpiranje prijav, ki so prispele na javni razpis,

 

 
 • ugotavljanje formalnih pogojev prijaviteljev,

 

 
 • vrednotenje programov s področja ljubiteljske kulture, skladno z merili,

 

 
 • določitev višine in namena dodeljenih sredstev posameznim izvajalcem,

 

 
 • sestava zapisnika in poročilo o delu,

 

 
 • priprava sklepa o določitvi višine sredstev posameznim izvajalcem,

 

 
 • obravnava pritožbe prijaviteljev,

 

 
 • izdelava pogodb o sofinanciranju programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti,

 

 
 • izvedba ostalih nalog, ki jih določi župan.

 

 

(3) Komisija do konca proračunskega obdobja spremlja izvajanje programov, zahteva poročila od prijaviteljev ter podaja predloge ukrepov.

 

 

 

 

 

12. člen

 

 

(1) Po preteku razpisnega roka komisija odpre dostavljene in pravilno označene prijave po vrstnem redu kot so bile predložene ter ugotovi njihovo popolnost. Prijavitelji, ki v predpisanem roku oddajo formalno nepopolne prijave, lahko le-te dopolnijo v roku 8-ih dni od prejema pisnega poziva na dopolnitev prijave. Nepopolnih prijav komisija po tem roku ne obravnava in jih s sklepom zavrže. Zoper sklep o zavrnitvi prijave je v roku 8-ih dni od vročitve sklepa možna pritožba na župana Občine Cirkulane. Zoper županovo odločbo ni pritožbe. Možno je sprožiti upravni spor pred pristojnim sodiščem.

 

 

 

 

 

13. člen

 

 

(1) O odpiranju prijav in izboru izvajalcev kulturnih ljubiteljskih dejavnosti, mora komisija voditi zapisnik, ki vsebuje:

 

 
 • naslov, prostor in čas odpiranja vlog,

 

 
 • predmet javnega razpisa,

 

 
 • imena navzočih predstavnikov komisije ter navedbo kateri člani komisije so odsotni,

 

 
 • imena oz. naziv vlagateljev,

 

 
 • število prispelih prijav za sofinanciranje,

 

 
 • število formalno nepopolnih prijav in navedbo posameznih nepopolnih prijav prijaviteljev,

 

 
 • število popolnih prijav.

 

 

(2) Zapisnik podpišejo predsednik komisije in navzoči člani komisije.

 

 

 

 

 

Vrednotenje prijav

 

 

 

 

 

14. člen

 

 

(1) Komisija opravi pregled popolnih prijav in jih vrednoti na podlagi pogojev, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji in v skladu z Merili in kriteriji za sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti (v nadaljevanju: merila). Od dneva objave razpisa do določitve sofinanciranja programov s področja ljubiteljske kulture, se merila ne smejo spreminjati.

 

 

(2) Na podlagi ovrednotenja prijav, komisija pripravi poročilo, ki vsebuje ovrednotenje posameznih programov s področja ljubiteljske kulture v skladu z določbami meril. To poročilo podpišejo predsednik in člani komisije.

 

 

 

 

 

15. člen

 

 

(1) Izbrane izvajalce o višini in namenu odobrenih finančnih sredstev obvesti na pobudo predsednika komisije občinska uprava  s sklepom.

 

 

(2) Zoper sklep je v roku 8-ih dni na komisijo možno vložiti pritožbo, o kateri bo s sklepom odločal župan Občine Cirkulane. Zoper županov sklep ni pritožbe, možno pa je sprožiti upravni spor pred pristojnim sodiščem.

 

 

 

 

 

Sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti

 

 

 

 

 

16. člen

 

 

(1) Občinska proračunska sredstva morajo biti pod enakimi pogoji dostopna vsem, ki kandidirajo na javnem razpisu, in sicer za naslednje dejavnosti:

 

 
 • glasbena dejavnost, (instrumentalna, vokalna),

 

 
 • folklorna dejavnost, (etno dejavnost),

 

 
 • plesna dejavnost, (mažoretna dejavnost),

 

 
 • gledališka dejavnost,

 

 
 • literarna dejavnost,

 

 
 • likovna dejavnost,

 

 
 • fotografska, filmska in video dejavnost,

 

 
 • založniška dejavnost,

 

 
 • večzvrstna dejavnost,

 

 
 • dejavnost širjenja kulture med občani,

 

 
 • ter druge vsebine s področja kulture.

 

 

(2) Občinska proračunska sredstva na proračunski postavki, ki so namenjena programom s področja ljubiteljske kulture, lahko izvajalci pridobijo le na osnovi kandidature na javnem razpisu.

 

 

(3) Obseg sofinanciranja programov ljubiteljske kulture določi občinski svet Občine Cirkulane z vsakoletnim proračunom.

 

 

(4) Programi na področju ljubiteljske kulture se sofinancirajo le do višine razpoložljivih sredstev v proračunu občine Cirkulane.

 

 

 

 

 

Merila

 

 

 

 

 

17. člen

 

 

(1) Osnova za obseg sofinanciranje kulturnih programov so merila v obliki točkovnega sistema. Dejanski obseg sofinanciranja se določi po sprejetju proračuna občine. Izvajalec je upravičen pridobiti točke le za namen znotraj vsebine programa, za katerega v razpisu izkaže dejansko nastajanje stroškov in ta pravilnik zanj predvideva sofinanciranje. Merila in kriteriji za financiranje in sofinanciranje programov in projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti so specificirana v prilogi 1. Priloga 1. je sestavni del pravilnika.

 

 

 

 

 

18. člen

 

 

 

 

 

(1) Vrednost točke se določi vsako proračunsko leto posebej in je odvisna od višine sredstev, namenjenih za sofinanciranje programov kulture za to proračunsko obdobje in skupne točkovne vrednosti ponujenih programov.   

 

 

 

 

 

 Pogodbe

 

 

 

 

 

19. člen

 

 

(1) Po preteku roka za pritožbe župan z izvajalci programov s področja ljubiteljske kulture sklene pogodbo o sofinanciranju programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.

 

 

(2) Obvezne sestavine pogodbe med Občino Cirkulane in prijavitelji na javni razpis so:

 

 
 • naziv in naslov izvajalca,

 

 
 • matična in davčna številka vlagatelja, številka transakcijskega računa,

 

 
 • vrste, vsebine in obseg kulturnih dejavnosti,

 

 
 • čas realizacije kulturnih dejavnosti,

 

 
 • višina dodeljenih sredstev za kulturne dejavnosti, ki so predmet sofinanciranja,

 

 
 • rok in način predložitve poročil ter dokazil o izvajanju programov in namenski porabi sredstev,

 

 
 • način nadzora namenske porabe sredstev,

 

 
 • način nadzora izvajanja kulturnih dejavnosti,

 

 
 • določilo, da mora izvajalec ob nenamenski porabi sredstev, sredstva vrniti v občinski proračun skupaj z zamudnimi obrestmi, obračunanimi od dneva nakazila sredstev iz občinskega proračuna do dneva vračila le-teh v občinskem proračunu,

 

 
 • druge medsebojne pravice in obveznosti, izhajajoč iz tega pravilnika.

 

 

20. člen

 

 

(1) Če vlagatelj pogodbe ne podpiše in je ne vrne komisiji občinske uprave v roku 8-ih dni od  izdaje pismenega poziva za podpis, se šteje, da je vlagatelj odstopil od zahteve po sofinanciranju programa projekta s področja ljubiteljske kulture.

 

 

 

 

 

21. člen

 

 

(1) O izvedbi sofinanciranih programov morajo izvajalci v pogodbenem roku komisiji predložiti:

 

 
 • poročilo o izvedbi programov,

 

 
 • dokazila o namenski porabi sredstev pridobljenih na podlagi javnega razpisa,

 

 
 • zaključno finančno in vsebinsko poročilo.

 

 

(2) Komisija lahko kadarkoli preveri namensko porabo sredstev.

 

 

 

 

 

22. člen

 

 

 

 

 

(1) Izvajalci programov s področja ljubiteljske kulture so dolžni izvajati dogovorjene programe v skladu s tem pravilnikom  in le za namene, kot so jim bili opredeljeni v pogodbi.

 

 

(2) V kolikor se ugotovi nenamensko porabo sredstev s strani izvajalcev programov s področja kulture, se sofinanciranje takoj ustavi, že prejeta sredstva pa mora izvajalec vrniti v občinski proračun skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Če prejemnik sredstev ne vrne v določenem roku, se izvede postopek izterjave.

 

 

(3) Izvajalec, ki krši pogodbena določila, ne more kandidirati za sredstva na naslednjem javnem razpisu občine.

 

 

 

 

 

IV.       PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 

 

 

 

 

23. člen

 

 

 

 

 

(1) Sestavni del tega pravilnika so:

 

 

-         merila in kriteriji za sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Cirkulane

 

 

 

 

 

24. člen

 

 

(1) Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se sprejmejo po istem postopku, kot sam pravilnik.

 

 

 

 

 

25. člen

 

 

(1) Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o postopku za financiranje kulturnih programov, ki jih izvajajo kulturna društva in se financirajo iz poračuna Občine Gorišnica, sprejet dne 12.02.2004.

 

 

 

 

 

26. člen

 

 

(1) Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

 

 

 

 

Datum: 11.10.2007

 

 

Številka:007-3/2007

 

 

 

 

 

 

Občina Cirkulane

 

Župan  Janez Jurgec