New Page 2

Na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12 in 76/17) in 15. člena Statuta Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 36/16) je Občinski svet Občine Rečica ob Savinji na 4. redni seji 11. aprila 2019 sprejel

 

S K L E P 

o spremembi cene infrastrukture komunalnih odpadkov v Občini Rečica ob Savinji 

 

I. 

 

Skladno z Elaboratom o oblikovanju cene storitev zbiranja komunalnih odpadkov, ki ga je izdelalo Javno podjetje, Komunala Mozirje d.o.o., v marcu 2019, cena infrastrukture komunalnih odpadkov v Občini Rečica ob Savinjiznaša 0,0050 EUR/kg.

 

II. 

 

Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 1. 10. 2019 dalje.

 

Št. 354-0004/2019-4

Rečica ob Savinji, dne 11. aprila 2019

 

Županja 

Občine Rečica ob Savinji 

Ana Rebernik