New Page 2

Občinski svet Občine Rečica ob Savinji je na 1. seji dne 9. 11. 2006 pod 2. točko dnevnega reda soglasno sprejel

Z A Č A S N E   S T A T U T A R N E

ureditvene sklepe

2.1. Občinski svet Občine Rečica ob Savinji sprejme statutarni sklep, s katerim določa, da se do ureditve temeljnih načel za organizacijo in delovanje občine s statutom in ureditev posameznih zadev s splošnimi akti občine za delovanje Občine Rečica ob Savinji uporabljajo vsi veljavni splošni predpisi prejšnje občine – t.j. Občine Mozirje, ki niso v nasprotju z ustavo in zakoni.

2.2. Določi se začasni pečat Občine Rečica ob Savinji, in sicer: žig je okrogle oblike, premera 3,5 cm z obrobnim napisom Občina Rečica ob Savinji. V sredini pečata je grb, ki ga je uporabljala KS Rečica ob Savinji. Grb je v modrem in zlatem uokvirjenem izrezu oblakov postrani razdeljen grb, zgoraj osemkraka zlata zvezda in spodaj iz zelene trirobne podlage rastoča zelena lipa.

2.3. Za začasnega odredbodajalca Občine Rečica ob Savinji se pooblasti župan Vinko Jeraj.

2.4. Statutarni ureditveni sklepi veljajo do sprejema statuta Občine Rečica ob Savinji, vendar največ tri mesece.

 

Št. 96/2006

Rečica ob Savinji, dne 17. novembra 2006

 

Župan

Občine Rečica ob Savinji

Vinko Jeraj l.r.