New Page 1

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi  Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in  17. člena Statuta Občine Mislinja Uradni list Republike Slovenije, št. 63/2010, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 5/2012, 27/2016, 61/2016), je občinski svet Občine Mislinja na 3. izredni seji,  dne  8. 11. 2018  sprejel

 

PRAVILNIK

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA

O ODDAJANJU V NAJEM VEČNAMENSKE DVORANE LOPAN IN DRUGIH PRIPADAJOČIH PROSTOROV

 

1. člen

S tem pravilnikom se spreminjajo določila Pravilnika o oddajanju v najem večnamenske dvorane Lopan in drugih pripadajočih prostorov (Uradno glasilo slovenskih občin, št.  50/13); (v nadaljevanju : pravilnik). Spremeni se 5. člen pravilnika, ki določa, pogoje za oprostitev plačila najemnine oziroma kdaj so društva dolžna plačati najemnino in cenik za najem dvorane in pripadajočih prostorov, ki je priloga in sestavni del tega pravilnika.

 

2. člen

Spremeni se 5. člen pravilnika, ki se glasi :

»Društva, registrirani klubi, druge neprofitne organizacije in javni zavodi, ki imajo sedež v Občini Mislinja oziroma društva izven Občine Mislinja, ki izvajajo dejavnost ali programe za občane Občine Mislinja in ki jim je podeljen status delovanja v javnem interesu, za opravljanje tistih dejavnosti, za katere jim je podeljen status, so oproščena plačila najemnine, za opravljanje tistih dejavnosti, za katere jim je podeljen status.

Druga društva, registrirani klubi, druge neprofitne organizacije in javni zavodi, ki imajo sedež v Občini Mislinja oziroma društva izven Občine Mislinja, ki izvajajo dejavnost ali programe za občane Občine Mislinja, pa nimajo podeljenega statusa delovanja v javnem interesu, plačajo  najemnino, kot je določena v priloženem ceniku. Ravno tako je po ceniku določena tudi višina najemnine za druge uporabnike.«

 

3. člen

Pravilnik se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in prične veljati naslednji dan po objavi.

 

Številka: 35280-01/2013

Datum : 8. 11. 2018

 

 

Občina Mislinja

 

Bojan Borovnik, župan