Na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah (Ur. l. RS, št. 62/94, 1/99, 70/00 in 51/02) in 48. člena Zakona o lokalnih volitvah (Ur. l. RS, št. 72/93 z spremembami in dopolnitvami) ter na podlagi 15. člena Statuta Občine Lovrenc na Pohorju (MUV, 11/99, 5/01 in 10/02) je Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju na svoji 36. redni seji, dne 11. julija 2002, sprejel
 
S K L E P
 
 
o načinu financiranja političnih strank v Občini Lovrenc na Pohorju
 
 
1. člen
 
Političnim strankam, katere imajo mandate svetnikov v Občinskem svetu Občine Lovrenc na Pohorju, pripadajo sredstva iz proračuna Občine Lovrenc na Pohorju.
 
 
Višina sredstev, namenjenih za financiranje političnih strank, se določi v proračunu lokalne skupnosti za posamezno proračunsko leto.
 
 
Pri opredelitvi višine sredstev se izhaja iz izhodišča, da ta ne smejo presegati 0,6 % sredstev, ki jih ima lokalna skupnost opredeljene po predpisih, ki urejajo financiranje občin in s katerimi lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog za to leto.
 
2. člen
 
Znesek iz prejšnjega člena se lahko letno poveča za toliko, za kolikor se poveča obseg sredstev primerne porabe, vendar višina sredstev namenjenih za financiranje političnih strank na sme preseči v prejšnjem členu določenega odstotka.
 
3. člen
 
Sredstva se strankam izplačujejo po dvanajstinah.
 
4. člen
 
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o financiranju političnih strank v Občini Lovrenc na Pohorju, ki je bil sprejet na 27. redni seji občinskega sveta, dne 5. 7. 2001.
 
5. člen
 
Sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.
 
 
 
 
 
Občinski Svet
Župan
Franc Ladinek, dipl. ekon., s. r.
Občine Lovrenc na Pohorju Številka: 024-02-001/02
Datum: 11. julij 2002