New Page 2

Na podlagi 36. člena Zakona o kmetijstvu (Ur. List RS, št. 54/00), Odloka o proračunu občine Ljutomer za leto 2006 (Uradne objave občine Ljutomer št. 1/2006), Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje in razvoj kmetijstva v Občini Ljutomer (Ur.l. RS, št.74/02 in Uradno glasilo Občine Ljutomer, št.5/04) in Programa subvencij za ohranjanje kmetijstva in poseljenosti podeželja v Občini Ljutomer za leto 2006,  Občina Ljutomer objavlja

 

 

R A Z P I S

za pridobitev sredstev iz občinskega proračuna

za ohranjanje kmetijstva in poseljenosti podeželja v občini  Ljutomer v letu 2006

 

 

I.             PREDMET RAZPISA

 

Ukrepi:

-       strokovno izobraževanje za potrebe kmetijstva,

-       delovanje društev,

-       dopolnilne dejavnosti na kmetijah,

-       analiza vzorcev zemlje in krme,

-       testiranje škropilnih naprav,

-       zavarovanje kmetijskih pridelkov,

-       sofinanciranje zdravstvene preventive v čebelarstvu,

-       priprava  projektov na področju kmetijstva,

-       ozelenitev njivskih površin z medovitimi in rastlinami za zeleni podor,

-       urejanje kmetijskih zemljišč,

-        manjša zemeljska dela, male agromelioracije,

-        medsebojna zamenjava kmetijskih zemljišč,

-        sofinanciranje stroškov v postopkov pri nakupu kmetijskih zemljišč,

-        urejanje kmetijskih zemljišč s kalcifikacijo.

 

II.           UPRAVIČENCI

 

Upravičenci do finančnih sredstev so fizične osebe – kmetje, S stalnim prebivališče v Občini Ljutomer, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, so nosilci kmetijskega gospodarstva in so vpisani v centralni register kmetijskih gospodarstev-CRG (KMG-MID) pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in društva na področju kmetijstva, ki delujejo na območju Občine Ljutomer.

 

III.         SPLOŠNI POGOJI

 

1.     Sredstva za investicije v kmetijstvu se dodeljujejo nepovratno kot subvencije.

2.     Vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca kmetijskega gospodarstva

3.     DDV ni opravičljiv strošek

4.     Upravičenci vložijo vloge in zahtevke za intervencijska sredstva na predpisanih obrazcih, ki jih dobijo na sedežu Občinske uprave občine Ljutomer, Vrazova ulica 01, Ljutomer. K vlogi je potrebno priložiti še zahtevane priloge.

5.     Izvajalci v 6. točki morajo k vlogi priložiti še zahtevane priloge, ki so opredeljene s pogodbo o poslovnem sodelovanju.

6.     Sredstva se bodo dodeljevala v skladu s sredstvi sprejetega proračuna in glede na število prijav.

7.     Sredstva pomoči se lahko dodelijo v primeru, kadar ta predstavlja spodbudo za izvedbo projekta oz. je pomoč nujno potrebna za ohranjanje stabilnosti in doseženega nivoja kmetijske pridelave ter ohranjanje poseljenosti.

8.     Subvencije za posamezne ukrepe se dodeljujejo za stroške nastale v tekočem letu. Enako velja na področju investicijskih vlaganj v kmetijstvo, kjer se lahko dodelijo sredstva le za investicije pričete v tekočem letu. Predložena mora biti ocena pristojne Kmetijsko svetovalne službe o možnosti preživetja posameznega kmetijskega gospodarstva.

9.     Kriteriji za dodelitev sredstev in drugi pogoji so razvidni iz vsebine razpisa.

10.  Prednost bodo imele vloge, ki bodo zagotavljale aktivno zaposlitev, razvoj, ohranjanje kmetijstva in poseljenost podeželja.

11.  Upravičenec je dolžan podati izjavo, da za določen namen ni pridobil državne pomoči iz državnih ali mednarodnih virov. V primeru, da pa je prejel navedena sredstva je dolžan navesti višino prejetih sredstev in priložiti ustrezno dokumentacijo.

12.  Skupna višina vseh prejetih sredstev iz proračuna R Slovenije, proračunov lokalnih skupnosti in mednarodnih virov za posamezne namene iz tega razpisa ne smejo preseči zgornje meje pomoči, določene s smernicami za državno pomoč v kmetijskem sektorju (2000/C28/02). 

13.  Zgornja meja intenzivnosti pomoči, ne glede na to, iz katerih javnih virov je pomoč dodeljena in je določena s shemo državne pomoči, ne sme biti presežena. Če nastopijo okoliščine, da je upravičenec prejel več pomoči kot je dovoljeno, jo mora vrniti zadnjemu v verigi, ki je dodeljeval pomoč oziroma ga o tem takoj obvestiti.

14.  Sredstva se bodo nakazovala v roku 30 dni po vročitvi sklepa za izplačilo oz. po sklenitvi pogodbe.

Zadnji rok za vložitev zahtevkov za izplačilo je 30.9.2006, v kolikor sredstva ne bodo po posameznem ukrepu izkoriščena, se rok za posamezen ukrep podaljša najdlje do 1.l2.2006.

 

IV.          POSEBNI POGOJI

 

Posebni pogoji so določeni pri posameznih ukrepih. Upravičencu, pri katerem se ugotovi, da je navajal napačne podatke, se sredstev ne odobri. V primeru nenamenske porabe sredstev je prejemnik dolžan vrniti prejeta sredstva skupaj z zakonitimi obrestmi. Nepopolne in prepozno prispele vloge po tem razpisu se zavržejo, neutemeljene pa zavrnejo.

 

 

1.    STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZA POTREBE KMETIJSTVA

 

Višina: 

-           do 1.065.000,00 SIT.

 

Namen:

-       Sofinanciranje izobraževanja za potrebe kmetijstva ima namen dvigniti strokovno-izobraževalni nivo kmetov, ki ga organizirajo društva na področju kmetijstva. Za izobraževanje se zagotavljajo sredstva za plačilo honorarjev predavateljem za izvedbo predavanj in izobraževalnih tečajev, za uporabo prostorov, nabavo strokovne literature, izvedbo strokovnih prireditev in ekskurzij ter materialnih stroškov v zvezi z izvedbo izobraževanja.

 

Upravičeni stroški:

-       izobraževanje se sofinancira v višini do 50% v namenu ukrepa navedenih stroškov.

 

Pogoji:

-       Do sredstev so upravičena društva, ki organizirajo izobraževanje in imajo sedež v Občini Ljutomer. Društva ki nimajo sedeža v občini pa morajo imeti aktivnosti usmerjena tudi na območje Občine Ljutomer. K vlogi morajo upravičenci predložiti podatke o pravni osebi, navedbo izobraževanja, obračunsko vrednost izobraževanja, podpisani seznam z naslovom udeležencev izobraževanja. Priložiti je potrebno račune stroškov z datumom od 01.10.2005 do 30.09.2006. Pri dodelitvi sredstev, se ob strošku strokovnega izobraževanja upošteva število prisotnih članov iz Občine Ljutomer. Sredstva bodo upravičencem dodeljena na osnovi pogodbe.

 

2.    DELOVANJE DRUŠTEV

 

Višina:

-       do 1.065.000,00 SIT.

 

Namen:

-       Sofinanciranje delovanja društev s področja kmetijstva ima namen motivirati civilno iniciativo na posameznih področjih kmetijske dejavnosti, izboljšati informiranost in interesno povezanost v posameznih panogah s končnim ciljem pospeševanja in razvoja kmetijstva na območju občine Ljutomer.

 

Upravičeni stroški:

-       programi društev se sofinancirajo v višini do 50%.

 

Pogoji:

-       Do sredstev so upravičena društva, ki delujejo na področju kmetijstva na območju Občine Ljutomer, s sedežem ali območjem delovanja v Občini Ljutomer. K vlogi morajo upravičenci predložiti odločbo o registraciji (samo novoustanovljena društva) seznam članov društva z naslovom bivanja, plan dela za leto 2006, poročilo o delu društva za leto 2005 in finančno poročilo za leto 2005. Sredstva se dodelijo na podlagi poročila za leto 2005, plana za leto 2006 in števila članov iz Občine Ljutomer. Sredstva bodo društvom dodeljena na podlagi pogodbe.

 

3.    DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJAH

 

Višina:

-       do 2.100.000,00 SIT.

 

Namen:

-       Namen ukrepa je pospeševati dopolnilne dejavnosti na kmetijah, pospešiti strukturne spremembe v kmetijstvu in konkurenčno usposobitev kmetijskih proizvajalcev ter širitev obstoječih in novih dejavnosti v skladu s poglavjem VI. Dopolnilne dejavnosti Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št.54/00) in Uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah (Uradni list RS, št.46/01). Sredstva se namenjajo za investicijska vlaganja za gradnjo objektov, nabavo opreme, nakup plastenjakov in steklenjakov, specialne vrtnarske mehanizacije. Prav tako se sredstva namenijo za pridobivanje dokumentacije in izobraževanje za potrebe dopolnilnih dejavnosti na kmetiji.

-       Za investicije, ki niso povezane  s proizvodnjo, predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov se uporablja pravilo de minimis .

 

Upravičeni stroški:

-       do 20% investicij,

-       do 25% za pridobivanje dokumentacije,

-       do 50% za izobraževanje.

 

Pogoji:

-       Sredstva se za isti namen istemu prosilcu lahko namenijo le enkrat. Vlagatelj mora imeti stalno bivališče na območju Občine Ljutomer. Vsaj eden od članov družine mora biti zaposlen na kmetiji, v kolikor ni, vlagatelj mora dati zagotovilo, da bo to po končani investiciji v dopolnilno dejavnost. Upravičenec mora k vlogi dodati dokazila:

-               zemljiškoknjižni izpisek, ki dokazuje lastništvo,

-               originalni računi s potrdilom o plačilu z datumom od 01. 01. 2006 dalje,

-               mnenje pristojne Kmetijsko svetovalne službe,

-               potrdilo o zaposlitvi na kmetiji oz. izjavo, da se bo zaposlil na kmetiji,

-               dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji oz. potrdilo, da je bila vložena vloga za izdajo dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji,

-               gradbeno dovoljenje oz. uporabno dovoljenje ali potrdilo o vlogi za izdajo gradbenega dovoljenja na UE Ljutomer,

-               potrdilo o statusu kmeta oziroma potrdilo o zaščiteni kmetiji, ki ga izda Upravna enota Ljutomer.

-               izjava, da upravičenec za isti namen ni pridobil državne pomoči iz državnih ali mednarodnih virov. V primeru, da pa je prejel navedena sredstva je dolžan navesti višino prejetih sredstev in priložiti ustrezno dokumentacijo

 

4.    ANALIZA VZORCEV ZEMLJE IN KRME

 

Višina:

-       do 1.000.000,00 SIT.

 

Namen:

-       Analiza zemlje se sofinancira z namenom izdelave gnojilnih načrtov . S tem pospešujemo ekonomično in pravilno uporabo gnojil ter zmanjšujemo onesnaževanje okolja in podtalnice.

-        Analiza krme služi kot podlaga za izračunavanje krmnih obrokov za posamezno vrsto in  kategorijo živali in s tem povečanje ekonomičnosti reje domačih živali.

 

Upravičeni stroški:

-       do 50% upravičenih stroškov za analizo zemlje in krme

Pogoji:

-       Stroške analize plača kmet, ki uveljavlja subvencijo na osnovi originalnega računa z datumom od 01.10.2005 do 30.09.2006

 

5.    TESTIRANJE ŠKROPILNIH NAPRAV

 

Višina:

-       do 500.000,00 SIT

 

Namen:

-       Testiranje traktorskih škropilnic se izvaja zaradi enakomernega nanosa škropiva na kmetijske površine in s tem izvaja ustrezno varovanje okolja. Testiranje vsebuje splošen pregled škropilne naprave, testiranje in nastavitev vitalnih delov naprave in svetovanje.

 

Upravičeni stroški:

-       strošek testiranja se sofinancira v višini do 50% vrednosti testiranja, ki ga izvaja pooblaščeni izvajalec

 

Pogoji:

-       Stroške testiranja plača upravičenec, ki uveljavlja subvencijo na osnovi originalnega računa pooblaščenega izvajalca.

 

6.    ZAVAROVANJE KMETIJSKIH PRIDELKOV

 

Višina:

do 5.000.000,00 SIT.

 

Namen:

Namen ukrepa je sofinanciranje zavarovalnih premij in s tem stimulirati kmete, da zavarujejo kmetijske pridelke pred nevarnostjo toče, požara in udara strele, ter s tem dosežejo večjo sigurnost kmetijske proizvodnje.

Upravičeni stroški:

- subvencionira se 20% zavarovalne premije za žita, industrijske rastline, vrtnine, vinogradi (grozdje), sadovnjaki (zavarovanje količine pridelka) in pridelave semena poljščin

- najvišji znesek, ki ga občina sofinancira je 400.000,00 SIT na kmetijo.

 

 

Pogoji:

Do subvencioniranja so upravičene fizične osebe, ki opravljajo kmetijsko dejavnost, so nosilci kmetijskega gospodarstva in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo stalno bivališče v Občini Ljutomer

V imenu kmetov, upravičencev do subvencij, uveljavlja Zavarovalna družba s katero ima občina sklenjeno pogodbo o poslovnem sodelovanju. Zavarovalna družba mora občini posredovati ustrezne podatke, ki so opredeljeni v pogodbi.

Zavarovalna družba nudi dodaten komercialni popust v višini polovice procentualnega  zneska, ki ga subvencionira  občina

 

7.    SOFINANCIRANJE ZDRAVSTVENE PREVENTIVE V ČEBELARSTVU

 

Višina:

-       275.000,00 SIT.

 

Namen:

-       S tem ukrepom preprečujemo, da bi zajedavec VAROA uničil čebelje družine. Preventivno zdravljenje se mora izvajati na vseh čebeljih družinah, s takim ukrepom se prepreči veliko škode, ki je že nastala na nekaterih področjih v Sloveniji.

 

Upravičeni stroški:

-       do 50% izkazanih stroškov z originalnimi računi,

 

Pogoji:

-       Zahtevek lahko vložijo čebelarska društva, ki imajo območje delovanja in sedež društva v Občini Ljutomer. Vlogi je potrebno dodati program zdravstvenega varstva, račune za nastale stroške in seznam lastnikov. Sredstva se  društvom dodelijo na podlagi pogodbe.

 

 

8.    PRIPRAVA  PROJEKTOV NA PODROČJU KMETIJSTVA

 

Višina:

-       do 2.000.000,00 SIT.

 

Namen:

-       Namen ukrepa je sofinanciranje priprave projektov na področju kmetijstva, vezanih na razpise za koriščenje finančnih sredstev iz strukturnih skladov EU in za koriščenje nacionalnih finančnih sredstev na nacionalnih razpisih, ter stroškov pridobitve gradbenega dovoljenja.

 

Upravičeni stroški:

-       do 50% materialnih stroškov in stroškov dela pri pripravi projekta (poslovnega načrta) za kmetijo

-       do 50% stroškov izdelave projektne dokumentacije (PGD, PZI projekti) za  pridobitev gradbenega dovoljenja, vendar največ do 250.000,00 SIT na kmetijo

 

Pogoji:

-       Dokazilo o plačilu projektne dokumentacije, projektna dokumentacija, dokazila o plačilu          dokumentov, ki so potrebni za  izdajo gradbenega dovoljenja.

 

9. Ozelenitev njivskih površin z medovitimi  in rastlinami za zeleni podor–neprezimne

 

Višina:

-       do 1.000.000,00 SIT.

 

Namen:

-       Z namenom ozelenitve njivskih površin in s tem preprečevanja izpiranja nitritov v podtalnico, izboljšanja rodovitnosti tal, kolobarja in povečanja vsebnosti humusa ter v interesu čebelarstva se subvencionira ozelenitev njivskih površin z medovitimi in rastlinami za zeleni podor.

 

Upravičeni stroški:

-       do 15.000,00 SIT/ha,

 

Pogoj:

-       Subvencije lahko uveljavljajo kmetje, ki bodo izvajali navedeni ukrep ter zasejali njivske površine (strnišče) z oljno redkvijo, belo gorjušico ali facelijo in podpišejo ustrezno pogodbo z Občino Ljutomer.

 

10. UREJANJE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ

 

Višina: do 4.324.800,00 SIT

 

10.1. Manjša zemeljska dela, male agromelioracije

 

Namen:

-       Sredstva so namenjena kmetom, upravičencem za izvedbo manjših zemeljskih del, ki ne pomenijo večjega posega v prostor, kot so zemeljska dela z namenom izboljšanja rodovitnosti tal oziroma pogojev obdelave kmetijskih zemljišč, krčenje drevesne zarasti in grmičevja, planiranje terena ter drenaža kmetijskih zemljišč

 

Upravičeni stroški:

-       Sofinancira se do 40% upravičenih stroškov za krčenje drevesne zarasti in grmičevja, planiranje terena, drenaža kmetijskih zemljišč, vendar največ do višine 200.000.00 SIT/ha

 

Pogoji:

-       Kopija katastrskega načrta,

-       Program dela, ki ga potrdi pristojna kmetijska svetovalna služba,

-       Plačani računi,

-       Zemljiškoknjižni izpisek iz katerega je razvidno, da je upravičenec lastnik ali solastnik kmetije in ima v lastništvu oz. solastništvu najmanj 3 ha primerljivih kmetijskih površin v dejanski rabi,

-       Zakupno pogodbo, sklenjeno za obdobje najmanj 5 let, v primeru zakupa zemljišč, na katerih je bil izveden ukrep

 

10.2. Medsebojna zamenjava kmetijskih zemljišč

 

Namen:

-       Sofinancirajo se stroški postopkov medsebojne zamenjave kmetijskih zemljišč po 45. in 46. členu Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 59/96, 31/98-odl.US, 1/99, 54/00, 68/00-odl. US) in nastalih geodetskih meritev, z namenom zaokrožitve posesti in zagotovitve racionalnejše rabe kmetijskih zemljišč

 

Upravičeni stroški:

-       do 50% stroškov notarja in stroškov vpisa v zemljiško knjigo

-       do  50 % stroškov geodetskih meritev

 

Pogoji:

Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:

-              kopijo katastrskega načrta,

-       mnenje pristojne kmetijske svetovalne službe,

-       potrdilo k menjalni pogodbi, ki ga izda Upravna enota Ljutomer,

-       overjeno menjalno pogodbo,

-       potrdilo o statusu kmeta ali potrdilo o zaščiteni kmetiji, ki ga izda Upravna enota,

-       zemljiškoknjižni izpisek iz katerega je razvidno, da je upravičenec lastnik ali solastnik kmetije in ima v lastništvu oz. solastništvu najmanj 3 ha primerljivih kmetijskih površin v dejanski rabi,

-       račun za stroške nastale pri izvedbi pravnega posla (menjave kmetijskih zemljišč) in geodetskih meritev z datumom od 01.10.2005 do 30.09.2006

 

 

10.3.  Sofinanciranje stroškov postopkov pri nakupu kmetijskih zemljišč

 

Namen:

ukrepa je sofinanciranje stroškov postopka pri nakupu kmetijskih zemljišč z namenom zaokrožitve posesti in s tem izboljšanje velikosti sestave kmetij

 

Upravičeni stroški:

-       do 50% stroškov notarja in stroškov vpisa v zemljiško knjigo

 

Pogoji:

Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:

-       pogodbo o nakupu kmetijskega zemljišča, iz katere je razviden prenos lastništva na upravičenca,

-       odločbo Upravne enote o nakupu zemljišča,

-       potrdilo o statusu kmeta ali potrdilo o zaščiteni kmetiji, ki ga izda Upravna enota,

-       račun za stroške nastale pri izvedbi pravnega posla (nakupa kmetijskih zemljišč) z datumom od 01.10.2005 do 30.09.2006

-       Zemljiškoknjižni izpisek iz katerega je razvidno, da je upravičenec lastnik ali solastnik kmetije in ima v lastništvu oz. solastništvu najmanj 3 ha primerljivih kmetijskih površin v dejanski rabi,

-       mnenje pristojne kmetijske svetovalne službe

 

10.4. Urejanje kmetijskih zemljišč s kalcifikacijo

 

Namen:

-       Ukrep se sofinancira z namenom izboljšanja tal. Posledica zakisanih tal je slabša rast rastlin, saj se kislim tlom poslabša tudi struktura, težje dostopna so hranila, nekateri koristni mikrobi propadejo, spremeni se talno življenje. Ker občina Ljutomer leži na nekarbonatni osnovi tal je potrebno izvesti vsaj vsake 4 leta agromelioracijski ukrep - kalcifikacijo tal.

 

Upravičeni stroški:

-       karbonatacijsko apno v višini do 650 SIT/t,

-       apnenec  in apnenčeva moka do 4,00 SIT/kg.

 

Pogoj:

Upravičenci, kmetje s stalnim bivališčem v občini Ljutomer lahko regres uveljavljajo le za apnenje tal kmetijskih površin. Posameznik lahko uveljavlja regres le za apnenje največ 1/3 obdelovalnih zemljišč, za katere je uveljavljal neposredna plačila plačilo za leto 2006 in jih ima v lasti oz. najemu. Na površini 1ha se prizna največ 10t karbonatacijskega apna oz. 3t apnenca in apnenčeve moke.

K vlogi je potrebno priložiti fotokopijo D obrazca zahtevka za pomoči na površino za leto 2006 in fotokopijo računa z datumom od 01.11.2005 do 30.09.2006 o nakupu karbonatacijskega apna, apnenca in apnenčeve moke. 

 

IV.       ZAKLJUČEK

 

Vloge sprejema:

 

Občinska uprava občine Ljutomer, Vrazova ulica 01, 9240 Ljutomer in sicer na predpisanem obrazcu »Vloga za dodelitev sredstev za ohranjanje kmetijstva in poseljenosti podeželja v letu 2006«. Obrazci vlog se dobijo v Vložišču, soba št. 108 in spletni strani www.obcinaljutomer.si .

 

Obravnavane bodo le vloge, ki bodo izpolnjene in oddane na izvirnih obrazcih z vsemi zahtevanimi dokazili in prilogami.

Prosilce nepopolnih vlog bo komisija pisno pozvala, da jih dopolnijo v roku 8. dni.

Vloge, ki jih upravičenec v zahtevanem roku 8 dni od dneva prejema obvestila ne dopolni , bodo kot nepopolne zavržene.

Prepozno prispele vloge bodo zavržene.

Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem, bodo kot neutemeljene zavrnjene.

 

Dodatne informacije so Vam na voljo na telefonsko številko 584 90 69 ali elektronski naslov: ales.vaupotic@ljutomer.si .

 

ROK ZA PRIJAVO NA RAZPIS JE  30. 09. 2006.

 

Številka: 320-AV/06-3501

Datum: 30.05. 2006

 

Župan Občine Ljutomer:

Jožef Špindler, l.r.