New Page 2

Na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 100/05-UPB1 in 103/07) in 16. člena Statuta Občine Trnovska vas (Uradni vestnik Občine Trnovska vas, št. 5/07) je Občinski svet Občine Trnovska vas na svoji 8. redni seji, dne 30.6.2011 sprejel naslednji

 

SKLEP

o financiranju političnih strank v Občini Trnovska vas

 

1. člen

(1) Politična stranka (v nadaljnjem besedilu: stranka), ki je kandidirala kandidatke oziroma kandidate (v nadaljnjem besedilu: kandidate) na zadnjih volitvah za Občinski svet Občine Trnovska vas, dobi sredstva iz proračuna Občine Trnovska vas sorazmerno številu glasov volivcev, ki jih je dobila na volitvah.

(2) Stranka lahko pridobi sredstva iz proračuna Občine Trnovska vas, če je dobila najmanj 50% glasov, potrebnih za izvolitev enega člana Občinskega sveta Občine Trnovska vas (število veljavnih glasov : s številom mest v občinskem svetu x 50 : 100).

(3) Višina sredstev, namenjenih za financiranje političnih strank, se določi v proračunu Občine Trnovske vas za posamezno (tekoče) proračunsko leto.

(4) Sredstva iz prejšnjega odstavka tega člena ne smejo presegati 0,2% sredstev, ki jih ima Občina Trnovska vas opredeljene po predpisih, ki urejajo financiranje občin in s katerimi lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog.

2. člen

Sredstva za financiranje političnih strank se dodeljujejo letno iz proračuna Občine Trnovska vas na transakcijske račune političnih strank.

3. člen

(1) Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Trnovska vas, uporablja pa se za proračunsko leto 2011.

(2) Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o financiranju političnih strank v Občini Trnovska vas (Uradni vestnik Občine Trnovska vas, št. 3/10).

 

Številka: 032 0/8-5/2011-5s

Datum: 30.6.2011

Alojz Benko l.r.

Občina Trnovska vas