New Page 2

Na podlagi Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US in 46/15), Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13 - uradno prečiščeno besedilo), Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 6/16 – uradno prečiščeno besedilo), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 - uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 - odl. US in 92/14 - odl. US, 32/16, 15/17-odl.US) in 16. člena Statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 76/09 – UPB, št. 87/12, Uradno glasilo slovenskih občin št. 30/17) je Občinski svet Občine Bled na 14.redni seji dne 19.9.2017 sprejel

 

ODLOK

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O UREJANJU CESTNEGA PROMETA V OBČINI BLED – 3

 

1. člen

Spremenita se naslov in 1. odstavek 74. člena Odloka o urejanju cestnega prometa v Občini Bled (Uradno glasilo slovenskih občin 14/15, 31/15, 13/16), tako da se po novem glasita:

74. člen

(obvezna uporaba sistema za lovljenje konjskih iztrebkov in čiščenje)

(1) Voznik kočije je med vožnjo dolžan uporabljati sistem za lovljenje konjskih iztrebkov. Za čiščenje konjskih iztrebkov, ki jih ta sistem ne bi prestregel, je odgovoren voznik kočije. Očistiti jih je dolžan takoj, ko je to mogoče, vendar najkasneje v roku ene ure od nastanka onesnaženja javne površine.

 

2. člen

Ta odlok začne veljati 15 dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, uporabljati pa se začne 30 dni po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 034-3/2017-7

Datum: 19.9.2017

 

 

Občina Bled

 

Janez Fajfar, župan