Na podlagi 31. člena Zakona o urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 110/02 in 08/03 - popr.) in 30. člena Statuta občine Rače - Fram (MUV št. 12/99) je župan občine Rače-Fram, dne 14. novembra 2003, sprejel
 
SKLEP
 
 
o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Maribor za območje občine Rače-Fram
 
 
Prostorski plan občine Rače-Fram
 
1. Javno se razgrne predlog sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Maribor za območje občine Rače-Fram, ki se nanašajo na poselitev, področje rudnin, blagovnih rezerv in izgradnjo infrastrukture.
 
 
2. Citiran prostorski akt bo javno razgrnjen od 15. decembra 2003 do 15. januarja 2004, v prostorih:
 
 
- občine Rače-Fram, Grajski trg 14, Rače in na vpogled v času uradnih ur (ponedeljek in petek od 8. do 12. ure ter v sredo od 8. do 12. ure in od 13.30 do 16.30 ure). Dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo v navedenem času na tel.: 609 60 16.
 
 
3. V času javne razgrnitve lahko k razgrnjenemu aktu podajo pripombe pravne in fizične osebe, ki imajo ustrezen interes.Pripombe posredujejo pisno na občino Rače-Fram, Občinski urad, Grajski trg 14, ali jih vpišejo v knjige pripomb v prostorih javne razgrnitve. Rok za oddajo pripomb poteče zadnji dan razgrnitve, tj. 15. januarja 2004.
 
 
4. Javna obravnava citiranega prostorskega akta bo
 
 
- dne, 6. januarja 2004, ob 18. uri v Beli dvorani gradu v Račah
 
 
5. Sklep o javni razgrnitvi začne veljati z dnem objave v Medobčinskem uradnem vestniku.
 
 
Župan
Branko Ledinek, s. r.
Številka: 350-03/ 12-2003
Datum: 26. november 2003