I. Lokalni predpisi občine Rače-Fram (1996)
Št.
Predpis
Objava*
Št. objave
Datum objave
1.
Odlok o organiziranju in delovanju zaščite in reševanja
MUV
1/1996
01.02.1996
2.
Odlok o začasnem financiranju proračunskih potreb v letu 1996
MUV
1/1996
01.02.1996
3.
Sklep o spremembi statuta občine Rače-Fram
MUV
4/1996
19.03.1996
4.
Odlok o zaključnem računu proračuna občine Rače-Fram za leto 1995
MUV
4/1996
19.03.1996
5.
Sklep o imenovanju ravnateljice osnovne šole Fram
MUV
4/1996
19.03.1996
6.
Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti
MUV
5/1996
26.03.1996
7.
Sklep o številu članov sveta KS Rače ter določitvi volilnih enot v KS za redne volitve v svet krajevne skupnosti
MUV
6/1996
05.04.1996
8.
Sklep o preimenovanju Hadžijeve ulice
MUV
12/1996
15.06.1996
9.
Poročilo o izidu volitev članov v svet krajevne skupnosti Rače
MUV
12/1996
15.06.1996
10.
Poročilo o izidu volitev članov v svet krajevne skupnosti Fram
MUV
13/1996
20.06.1996
11.
Odlok o pooblastitvi Komunalne inšpekcije mestne občine Maribor za izvajanje inšpekcijskega nadzora v občini Rače Fram
MUV
14/1996
28.06.1996
12.
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
MUV
14/1996
28.06.1996
13.
Odlok o podelitvi koncesije za obvezno gospodarsko javno službo pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka v občini Rače - Fram
MUV
14/1996
28.06.1996
14.
Odlok o proračunu občine Rače - Fram za leto 1996
MUV
14/1996
28.06.1996
15.
Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v občini
MUV
14/1996
28.06.1996
16.
Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki
MUV
14/1996
28.06.1996
17.
Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila NOVICE OBČINE RAČE - FRAM
MUV
17/1996
01.08.1996
18.
Sklep o določitvi ekonomske cene in najvišjega prispevka staršev v mariborskem vzgojnovarstvenem zavodu Vanček Šarh in njegovih enotah v občini Rače - Fram
MUV
17/1996
01.08.1996
19.
Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture
MUV
17/1996
01.08.1996
20.
Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Maribor za območje občine Rače - Fram
MUV
17/1996
01.08.1996
21.
Poslovnik nadzornega odbora občine Rače - Fram
MUV
17/1996
01.08.1996
22.
Statut sklada za razvoj malega gospodarstva
MUV
17/1996
01.08.1996
23.
Sklep o imenovanju uredniškega odbora glasila Novice občine Rače - Fram
MUV
18/1996
10.08.1996
24.
Pravilnik o dodeljevanju posojila s subvencionirano obrestno mero za pospešitev razvoja malega gospodarstva in kmetijstva v občini Rače - Fram
MUV
18/1996
10.08.1996
25.
Odlok o taksi za obremenjevanje okolja s komunalnimi odpadki v občini Rače - Fram
MUV
18/1996
10.08.1996
26.
Odlok o načinu in pogojih za opravljanje dejavnosti zimske službe na podlagi koncesije
MUV
18/1996
10.08.1996
27.
Odlok o določitvi višine letnih povračil za uporabo cest, ki jih plačujejo uporabniki cest za traktorje, njihova priklopna vozila ter specialna vozila na območju občine Rače-Fram
MUV
23/1996
30.10.1996
28.
Odlok o določitvi elementov za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin za leto 1996
MUV
23/1996
30.10.1996
29.
Odlok o pomožnih objektih, napravah in drugih posegih v prostor v občini Rače-Fram, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje
MUV
27/1996
20.12.1996
30.
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Rače
MUV
27/1996
20.12.1996
31.
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Fram
MUV
27/1996
20.12.1996

Opomba:
* MUV – Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije