New Page 2

 

Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS št. 22/98 in 15/2003), v skladu z usmeritvami Nacionalnega programa športa v republiki Sloveniji ( Uradni list RS št. 24/2000, 31/2000), 6. člena pravilnika za vrednotenje letnega programa športa v Občini Dornava (Glasilo občine Dornava, 22.12.2006), je Občinski svet Občine Dornava na svoji 13. redni seji dne, 26.03. 2008 sprejel

 

 

 

 

 

LETNI PROGRAM ŠPORTA OBČINE DORNAVA ZA LETO 2008

 

 

 

 

 

1. člen

 

 

Občina Dornava z letnim programom športa določa športne programe, ki bodo v letu 2008 sofinancirani iz občinskega proračuna, obseg in vrsto dejavnosti potrebnih za uresničevanje tega programa ter obseg sredstev, ki se v ta namen zagotovijo v proračunu občine.

 

 

 

 

 

2. člen

 

 

Letni program športa v Občini Dornava za leto 2008 zagotavlja, da bo Občina Dornava v občinskem proračunu za leto 2008 izvajalcem športnih programov namenila  23.865 EUR za izvajanje programov športa, ki se financirajo iz javnih sredstev.

 

 

 

 

 

Namen

Višina sredstev

Izobraževanje predstavnikov društva

1.000,00

Prireditev Športnik leta Občine Dornava

500,00

Športna vzgoja predšolskih otrok

865,00

Sofinanciranje izvajanja športne dejavnosti (dotacija društvom)

21.500,00

Skupaj

23.865,00

 

 

 

3. člen

 

 

Iz  proračuna Občine Dornava za proračunsko leto 2008 se zagotovijo sredstva za :

 

 

-         dotacije društvom na področju športa

 

 

-         sofinancira se vsebina programov športa, ki jih  nosilci in izvajalci športne dejavnosti prijavijo skladno s pogoji javnega razpisa

 

 

 

 

 

4. člen

 

 

Merila in kriteriji za ovrednotenje programov športa:

 

 

-         izvajalci športnih programov so na osnovi kazalcev za razširjenost in uspešnost točkovani, rangirani in sofinancirani. Kazalci so določeni v pravilniku in letnem programu športa.

 

 

 

 

 

5. člen

 

 

Programi športa v Občini Dornava

 

 

 

 

 

5/1. Športna vzgoja otrok in mladine

 

 

Skladno s pravilnikom se sofinancira izvajanje športne vzgoje predšolskih otrok kjer so programi«zlati sonček«, »ciciban planinec«, »krpan« in drugi 80 urni programi namenjeni učenju in razvoju gibalnih sposobnosti otrok in mladostnikov.

 

 

 

 

 

5/2. Šport v društvih

 

 

Skladno s pravilnikom se sofinancira:

 

 

-         športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport. Športna vzgoja pomeni v tem obdobju temeljno pripravo na športno uspešnost. Tekmovalni dosežek je samo eno od meril uspešnega dela z otroki. Poleg tega je zelo pomembno uravnoteženo doseganje učnih in vzgojnih ciljev, ki jih mora pedagog ali trener zasledovati in uresničevati v tem občutljivem obdobju zorenja mladih športnikov. V programe se lahko vključijo otroci, ki imajo interes, sposobnosti, ustrezne osebnostne značilnosti in visoko motivacijo, da bi lahko postali vrhunski športniki. Obseg in vsebina programov je prilagojena posebnostim posameznih skupin otrok in športnih zvrsti.

 

 

-         športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski razred. Interesna športna vzgoja mladine je dejavnost mladih, ki se prostovoljno vključujejo v športne programe. Športna dejavnost v tem obdobju je namenjena predvsem izboljšanju športnih znanj, zagotavljanju primerne psihofizične sposobnosti mladine, odpravljanju in zmanjševanju negativnih posledic sedenja in drugih negativnih vplivov sodobnega življenja, preprečevanju zdravju škodljivih razvad (kajenje, alkoholizem, narkomanija) ter zadovoljevanju človekove potrebe po igri in tekmovalnosti.

 

 

-         športno rekreativna dejavnost starejših. Sofinancira se športna rekreacija odraslih vseh starosti, ki jo izvajajo športna društva. Cilji športne rekreacije odraslih so ohranjati in izboljševati celostni zdravstveni status, humanizirati človekovo življenje, zmanjševati negativne posledice današnjega načina življenja in dela, preprečevati upadanje splošne vitalnosti človeka ter s temi motivi pritegniti čim večje število ljudi v redne oblike dejavnosti. Pri tem gre za aktivno, koristno in prijetno izpolnjevanje dnevnega, tedenskega in letnega prostega časa. Na ravni lokalne skupnosti se sofinancira uporaba športnih rekvizitov, prostorov in strokovnega kadra, če programe obiskuje najmanj 10 športnikov.

 

 

-         kakovostni šport. Sofinanciranje tekmovanj ekip in posameznikov v ligah. V kakovostni šport sodijo priprave in športna tekmovanja ekip in posameznikov, ki nimajo objektivnih strokovnih, organizacijskih in materialnih možnosti za vključitev v program vrhunskega športa in ki jih program športne rekreacije ne zadovoljuje, so pa pomemben dejavnik razvoja športa. Društva, ki imajo svoje predstavnike v tekmovanjih (kolektivni športi ali individualni športi) ob prijavi na razpis, rang tekmovanja dokazujejo s potrdili panožne zveze.

 

 

-         vrhunski šport. Vrhunski šport je priprava in tekmovanje športnikov, ki imajo status mednarodnega, svetovnega in perspektivnega razreda. Pomeni udeležbo posameznikov in športnih društev na športnih prireditvah. Na ravni lokalne skupnosti se financira del priprav za nastope na tekmovanjih.

 

 

 

 

 

5/3. Šport invalidov

 

 

Športna dejavnost invalidov je namenjena predvsem ohranjanju gibalnih sposobnosti, zdravju, revitalizaciji, resocializaciji, razvedrilu in tekmovanju invalidov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom.

 

 

 

 

 

5/4. Šolanje in usposabljanje delavcev

 

 

Oblike usposabljanja in  strokovnega izobraževanja kadrov, katerim je  za potrebe izvajanja določenih športnih programov potrebno dodatno usposabljanje. Razvoja in programov športa ni brez strokovnih kadrov, zato mora  program športa podpirati usposabljanje, izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih in drugih delavcev, povezanih s športom. Za sofinanciranje šolanja in izpopolnjevanja strokovnih kadrov lahko kandidirajo le tisti izvajalci, ki uresničujejo programe iz tega pravilnika

 

 

 

 

 

5/5. Delovanje športnih društev

 

 

Športnim društvom se sofinancira njihovo delovanje. Merilo za določitev obsega sofinanciranja delovanja društev je število članov s plačano članarino. Skupno število članov po selekcijah/panogah ne more presegati skupnega števila članov.

 

 

 

 

 

6. člen

 

 

Na osnovi sprejetega letnega programa športa v Občini Dornava, bo občinska uprava objavila javni razpis za sofinanciranje programov športa v Občini Dornava za leto 2008.

 

 

 

 

 

Številka: 007 – 9 / 2008

 

 

Datum: 26.03.2008

 

 

 

 

 

 

Občina Dornava

 

Župan Rajko Janžekovič