New Page 2

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF) in na podlagi 16. člena Statuta Občine Cankova (Uradni list RS, št. 91/13) je Občinski svet Občine Cankova na 1. dopisni seji dne 30. 7. 2014 sprejel naslednji

S K L E P

I.

V Komisijo za sestavo volilnega imenika pripadnikov romske skupnosti v Občini Cankova se imenujejo:

1. Predsednik: Bojan Baranja, Gornji Črnci 38a, 9261 Cankova

2. Član: Matej Domijan, Domajinci 65, 9261 Cankova

3. Član: Goran Horvat, Krašči 45a, 9261 Cankova

4. Član: Vogrinčič Hilda, Cankova 39, 9261 Cankova.

II.

Sedež Komisije je v prostorih Občine Cankova, Cankova 25, 9261 Cankova.

III.

Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 040-04-2014

Cankova, dne 30. julija 2014

 

Župan
Občine Cankova
Drago Vogrinčič l.r.