New Page 2

Številka:

007-0002/2021

Občina:

Občina Cerkvenjak

Organ sprejema:

Občinski svet Občine Cerkvenjak

Predlagatelj:

Župan Občine Cerkvenjak

Zakonska podlaga:

21., 29. in 65. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 3. in 17. člen Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16, 15/17 – odl. US, 73/19 – odl. US, 175/20 – ZIUOPDVE in 5/21 – odl. US), in 15. člen Statuta Občine Cerkvenjak (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 46/16)

Pripravljavec:

Občinska uprava Občine Cerkvenjak

Datum:

2.6.2021

Priloge:

/

Vabilo na sejo:

16. redna seja Občinskega sveta Občine Cerkvenjak

Besedilo:

gradivo