New Page 2

Na podlagi prvega odstavka 44. člena Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju občine Bled (Uradni list RS, št. 39/06), Pravilnika o tarifnem sistemu gospodarjenja s komunalnimi odpadki v Občini Bled (Uradni list RS, št. 98/02), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 63/09) in 16. člena Statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 67/09 – UPB) je Občinski svet Občine Bled na 3. redni seji dne 19. 4. 2011 sprejel

SKLEP

o tarifnih postavkah ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Bled

1. člen

(1) Za obračun storitev javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov (storitev ravnanja z odpadki) veljajo v okviru rednega odvoza za posamezne vrste storitev naslednje cene:

+--------------------------------------+-----------------------+

|Vrsta storitev ravnanja z odpadki     |Višina tarifnih postavk|

|                                      |        EUR/m3         |

+--------------------------------------+-----------------------+

|1. zbiranje in odvoz odpadkov         |        16,1435        |

|(skupaj):                             |                       |

+--------------------------------------+-----------------------+

|– stroški javne infrastrukture        |        0,0298         |

|– stroški izvajanja storitve          |        16,1137        |

+--------------------------------------+-----------------------+

|2. odstranjevanje odpadkov            |        11,8386        |

+--------------------------------------+-----------------------+

|Skupaj cena storitev ravnanja z       |        27,9821        |

|odpadki                               |                       |

+--------------------------------------+-----------------------+

(2) V navedenih cenah storitev ravnanja z odpadki niso upoštevani zakonsko predpisani davki in dajatve ter obrabnina zabojnikov.

2. člen

(1) Gospodinjstva plačujejo mesečni strošek storitev ravnanja z odpadki, v okviru rednega odvoza odpadkov, po naslednjih osnovah:

+-------------+---------------+-------------+-------------------+

| Zabojnik –  |     Cena      | DDV – 8,5 % |   Skupaj cena po  |

| enota mere  |po zabojniku na|             | zabojniku na mesec|

|             |  mesec (EUR)  |             |       (EUR)       |

+-------------+---------------+-------------+-------------------+

|    120 l    |    14,5395    |   1,2359    |      15,7754      |

+-------------+---------------+-------------+-------------------+

|    160 l    |    19,3860    |   1,6478    |      21,0338      |

+-------------+---------------+-------------+-------------------+

|    240 l    |    29,0790    |   2,4717    |      31,5507      |

+-------------+---------------+-------------+-------------------+

|    500 l    |    60,5812    |   5,1494    |      65,7307      |

+-------------+---------------+-------------+-------------------+

|    700 l    |    84,8137    |   7,2092    |      92,0229      |

+-------------+---------------+-------------+-------------------+

|    800 l    |    96,9300    |   8,2390    |      105,1690     |

+-------------+---------------+-------------+-------------------+

|    900 l    |   109,0462    |   9,2689    |      118,3152     |

+-------------+---------------+-------------+-------------------+

|   1000 l    |   121,1625    |   10,2988   |      131,4613     |

+-------------+---------------+-------------+-------------------+

|   1100 l    |   133,2787    |   11,3287   |      144,6074     |

+-------------+---------------+-------------+-------------------+

(2) Za občane Občine Bled z enim članom v gospodinjstvu, je osnova za mesečni strošek ravnanja z odpadki polovica 120 l zabojnika.

(3) Za oddajo gospodinjskih odpadkov nad volumnom registriranega zabojnika so povzročitelji dolžni uporabljati predpisane zelene vreče z logotipom izvajalca javne gospodarske službe, ki jih nabavijo pri izvajalcu. Cena vrečke znaša 2,43 EUR/komad z vključenim DDV in predpisanimi dajatvami javne gospodarske službe ravnanja z odpadki.

(4) V navedenih osnovah so upoštevane naslednje storitve po programu:

– zbiranje in odvoz odpadkov iz gospodinjstev (mešani, papir, plastika),

– zbiranje in odvoz ločeno zbranih frakcij z ekoloških otokov,

– zbiranje in odvoz kosovnih odpadkov,

– zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov,

– zbiranje in odvoz ostalih komunalnih odpadkov,

– pranje zabojnikov,

– delovanje zbirnih centrov,

– analitična obdelava podatkov,

– nabavo in vzdrževanje opreme za zbiranje,

– obveščanje in osveščanje uporabnikov,

– obdelavo komunalnih odpadkov,

– sortiranje in obdelavo ločeno zbranih frakcij,

– oddajanje ločenih frakcij v predelavo,

– razstavljanje kosovnih odpadkov in njihova obdelava,

– začasno skladiščenje ločenih frakcij ter kosovnih in nevarnih odpadkov pred oddajo

– v predelavo ali odstranjevanje,

– pretovarjanje vseh frakcij odpadkov,

– odlaganje ostankov komunalnih odpadkov na odlagališču.

3. člen

Povzročitelji proizvodnih in storitvenih dejavnosti, plačujejo ravnanje z odpadki v skladu s pogodbo o ravnanju z odpadki, ki so jo sklenili z izvajalci, na podlagi osnov za obračun storitev iz 5. člena Pravilnika o tarifnem sistemu gospodarjenja s komunalnimi odpadki v Občini Bled (v m3 ali kg) in po veljavnem ceniku izvajalca.

4. člen

Cena storitev se uporablja od pridobitve pozitivnega strokovnega mnenja ministrstva, pristojnega za okolje, t.j. od 1. 6. 2010.

5. člen

Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o tarifnih postavkah ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Bled (Uradni list RS, št. 104/09).

6. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 039-10/2011-1

Bled, dne 19. aprila 2011

Župan Občine Bled

Janez Fajfar l.r.