New Page 2

 

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08 in 79/09) in 16. člena Statuta Občine Brda (Uradno glasilo 4/2006) je Občinski svet Občine Brda na seji dne 13.7.2010 sprejel

 

 

SPREMEMBO STATUTA

 

 

OBČINE BRDA

 

 

1. člen

 

 

V Statutu Občine Brda (Uradno glasilo 4/2006) se v 67. členu črta besedilo in se ga nadomesti z naslednjim besedilom: »Krajevno in vaško skupnost zastopa svet krajevne ali vaške skupnosti.«

 

 

2. člen

 

 

Sprememba Statuta Občine Brda začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

 

Številka: 0071-01/2010-01

 

 

Datum: 13.7.2010

 

 

Občina Brda

 

 

Župan Franc Mužič