New Page 1

Na podlagi tretjega odstavka 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) ter 17. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14) je Občinski svet Občine Trebnje na 26. redni seji dne 22. 11. 2017 sprejel

 

O D L O K 

o spremembah in dopolnitvah Odloka o Programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje »Industrijska cona« Trebnje 

 

1. člen 

 

V Odloku o Programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje »Industrijska cona« Trebnje (Uradni list RS, št. 90/15) se v 1. členu črta besedilo »v nadaljevanju »program opremljanja«.« in namesto tega nadomesti z »in spremembe in dopolnitve Programa opremljanja, ki ga je izdelalo podjetje Espri d.o.o., Novi trg 11, 8000 Novo mesto, pod št. 64/2017 v juniju 2017, v nadaljevanju: »program opremljanja.«.

 

2. člen 

 

V 6. členu se črta besedilo prvega odstavka in na istem mestu nadomesti z: »Obračunska območja programa opremljanja so štiri in obsegajo štiri ureditvene enote, ki skupaj obsegajo celotno območje občinskega podrobnega prostorskega načrta “za Industrijsko cono Trebnje” (Uradni list RS, št. 14/13). Obračunska območja so enaka za vsako od štirih vrst nove in obstoječe komunalne opreme posebej. Podrobnejša opredelitev je razvidna iz grafične priloge programa opremljanja.«.

 

3. člen 

 

Besedilo 7. člena se v celoti črta in nadomesti z:

 

»7. člen 

 

(1) Skupni stroški za gradnjo nove komunalne opreme znašajo 1.687.673 EUR in temeljijo na projektantskem popisu del.

(2) Obračunski stroški so glede na skupne stroške znižani za sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) in nepovratni vložek proračuna Občine Trebnje in znašajo 206.047 EUR.

Tabela 1a: Skupni stroški nove komunalne opreme po vrstah komunalne opreme in po obračunskih območjih v EUR

Komunalna oprema

P1

P2

P3

P4

Skupaj

1. Cesta z JR

390.236

208.511

294.357

54.516

947.620

2. Fekalna kanalizacija

134.820

30.404

42.922

7.949

216.095

3. Meteorna kanalizacija

229.897

49.067

69.269

12.828

361.062

4. Vodovod

53.200

41.036

57.932

10.729

162.897

Skupaj

808.153

329.019

464.480

86.022

1.687.673

 

Tabela 1b: Obračunski stroški nove komunalne opreme po vrstah komunalne opreme in po obračunskih območjih v EUR

Komunalna oprema

P1

P2

P3

P4

Skupaj

1. Cesta z JR

0

46.623

65.818

12.190

124.631

2. Fekalna kanalizacija

0

8.284

11.695

2.166

22.145

3. Meteorna kanalizacija

0

10.964

15.477

2.866

29.307

4. Vodovod

0

11.209

15.824

2.931

29.964

Skupaj

0

77.080

108.814

20.153

206.047

«. 

 

4. člen 

 

Besedilo 8. člena se v celoti črta in nadomesti z besedilom:

 

»8. člen 

 

(1) Obračunski stroški nove komunalne opreme iz 7. člena odloka, preračunani na površino parcel oziroma neto tlorisno površino objektov za posamezno vrsto komunalne opreme na obračunskih območjih, se razberejo iz tabele:

Tabela 2a: Obračunski stroški na enoto za novo komunalno opremo po vrstah komunalne opreme in po obračunskih območjih

Komunalna oprema

za območje P1

za območja P2, P3 in P4

Cp(ij) (EUR/m2)

Ct(ij) (EUR/m2)

Cp(ij) (EUR/m2)

Ct(ij) (EUR/m2)

1. Cesta z JR

0

0

2,088

6,336

2. Fekalna kanalizacija

0

0

0,371

1,127

3. Meteorna kanalizacija

0

0

0,491

1,490

4. Vodovod

0

0

0,502

1,520

Skupaj

0

0

3,452

10,473

(2) Obračunski stroški obstoječe komunalne opreme, na katero se komunalna oprema iz območja industrijske cone navezuje, preračunani na površino parcel oziroma neto tlorisno površino objektov za posamezno vrsto komunalne opreme na obračunskih območjih, se razberejo iz tabele:

 

Tabela 2b: Obračunski stroški na enoto za obstoječo komunalno opremo po vrstah komunalne opreme in po obračunskih območjih

 

za območja P1, P2, P3 in P4

Komunalna oprema

Cp(ij) (EUR/m2)

Ct(ij) (EUR/m2)

1. Cesta z JR

1,682

10,160

2. Fekalna kanalizacija

2,710

12,734

3. Meteorna kanalizacija

2,631

15,734

4. Vodovod

0,075

0,449

Skupaj

7,098

39,077

(3) Vsi navedeni obračunski stroški na enoto veljajo na datum junij 2017.«.

 

5. člen 

 

Za 8. členom se doda nov 8.a člen, ki se glasi:

 

»8.a člen 

 

Okviren časovni načrt je sledeč:

Za območje P1:

 

– pridobitev stvarnih pravic na parcelah, ki bodo služile infrastrukturi

pridobljene

– izdelava vse potrebne projektne in tehnične dokumentacije

izdelana

– gradnja komunalne opreme

v teku

– tehnični pregled in uporabno dovoljenje

do 30. 9. 2017

Za območje P2:

 

– pridobitev stvarnih pravic na parcelah, ki bodo služile infrastrukturi

do konca l. 2018

– izdelava vse potrebne projektne in tehnične dokumentacije

do konca l. 2018

– gradnja komunalne opreme

do konca l. 2018

– tehnični pregled in uporabno dovoljenje

do konca l. 2018

Za območje P3:

 

– pridobitev stvarnih pravic na parcelah, ki bodo služile infrastrukturi

do konca l. 2019

– izdelava vse potrebne projektne in tehnične dokumentacije

do konca l. 2019

– gradnja komunalne opreme

do konca l. 2019

– tehnični pregled in uporabno dovoljenje

do konca l. 2019

Za območje P4:

 

– pridobitev stvarnih pravic na parcelah, ki bodo služile infrastrukturi

do konca l. 2019

– izdelava vse potrebne projektne in tehnične dokumentacije

do konca l. 2019

– gradnja komunalne opreme

do konca l. 2019

– tehnični pregled in uporabno dovoljenje

do konca l. 2019.«.

 

6. člen 

 

V 22. členu se ustrezno oštevilči prvi odstavek in doda drugi odstavek, ki se glasi:

»(2) Ne glede na določila Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 11/11, 91/12 in 110/13) se odmera komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na obračunskih območjih znotraj območja občinskega podrobnega prostorskega načrta “za Industrijsko cono Trebnje” izvaja samo po določilih in parametrih tega odloka.«.

 

7. člen 

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 007-24/2017

Trebnje, dne 23. novembra 2017

 

Župan 

Občine Trebnje 

Alojzij Kastelic l.r.