New Page 2

Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12) in 14. člena Statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 57/10) je Občinski svet Občine Semič na 10. redni seji dne 17. 12. 2015 sprejel

 

S K L E P 

o sprejemu elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev javnih služb in cen za uporabo infrastrukture v Občini Semič 

 

1. člen 

Občinski svet Občine Semič na predlog JP Komunala Črnomelj, kot izvajalca gospodarskih javnih služb varstva okolja na področju Občine Semič, potrjuje Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb; oskrbe s pitno vodo, odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode, čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, ter omrežnine oziroma cene za uporabo infrastrukture teh dejavnosti.

 

2. člen 

Občinski svet Občine Semič potrdi ceno izvajanja storitev oskrbe s pitno vodo.

Cena storitve je 0,9541 € za m3 (brez DDV).

Storitev se zaračunava glede na dobavljeno količino pitne vode. Izvajalec pri uporabniku najmanj enkrat letno ugotavlja dejansko porabo in opravi poračun za preteklo obdobje.

Če se uporaba pitne vode ne meri z obračunskim vodomerom, se storitev obračuna glede na zmogljivost priključka, določeno s premerom priključka, ob upoštevanju normirane porabe pitne vode, ki znaša 1,2 m3 na dan za vodomer DN 20.

Cena omrežnine (brez DDV) je:

Premer vodomera 

oziroma priključka

Faktor

Omrežnina v € na mesec

DN </ = 20

1,00

10,288

20 < DN < 40

3,00

30,864

40 </ = DN < 50

10,00

102,881

50 </ = DN < 65

15,00

154,321

65 </ = DN < 80

30,00

308,642

80 </ = DN < 100

50,00

514,403

100 </ DN < 150

100,00

1.028,807

150 </ = DN

200,00

2.057,614

Omrežnina se obračunava glede na zmogljivost priključkov, določenih s premerom vodomera, skladno z zgornjo preglednico.

 

3. člen 

Občinski svet Občine Semič potrdi ceno izvajanja storitev odvajanje komunalnih in padavinskih odpadnih vod.

Cena storitve je 0,3003 € za m3 (brez DDV).

Storitev se zaračunava glede na dobavljeno količino pitne vode. Izvajalec pri uporabniku najmanj enkrat letno ugotavlja dejansko porabo in opravi poračun za preteklo obdobje.

Če se poraba pitne vode ne meri z obračunskim vodomerom, se storitev obračuna glede na zmogljivost priključka, določene s premerom priključka, ob upoštevanju normirane porabe pitne vode, ki znaša 1,2 m3 na dan za vodomer DN 20.

K ceni storitve se zaračuna tudi okoljska dajatev, skladno z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 104/09).

Cena omrežnine (brez DDV) je:

Premer vodomera 

oziroma priključka

Faktor

Omrežnina v € na mesec

DN </ = 20

1,00

5,131

20 < DN < 40

3,00

15,394

40 </ = DN < 50

10,00

51,312

50 </ = DN < 65

15,00

76,968

65 </ = DN < 80

30,00

153,937

80 </ = DN < 100

50,00

256,561

100 </ DN < 150

100,00

513,123

150 </ = DN

200,00

1.026,246

Omrežnina se obračunava glede na zmogljivost priključkov, določenih s premerom vodomera, skladno s preglednico.

 

4. člen 

Občinski svet Občine Semič potrdi ceno izvajanja storitev, vezanih na obstoječe greznice in male komunalne čistilne naprave.

Cena storitve je 0,3078 € za m3 (brez DDV).

Storitev se zaračunava glede na dobavljeno količino pitne vode. Izvajalec pri uporabniku najmanj enkrat letno ugotavlja dejansko porabo in opravi poračun za preteklo obdobje.

Če se poraba pitne vode ne meri, se storitev obračuna tako, da se upošteva 0,15 m3 porabe pitne vode na osebo na dan.

K ceni storitve se zaračuna tudi okoljska dajatev, skladno z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 104/09, 14/10, 80/12).

Cena omrežnine (brez DDV) je:

Premer vodomera 

oziroma priključka

Faktor

Omrežnina v € na mesec

DN </ = 20

1,00

1,872

20 < DN < 40

3,00

5,617

40 </ = DN < 50

10,00

18,725

50 </ = DN < 65

15,00

28,087

65 </ = DN < 80

30,00

56,174

80 </ = DN < 100

50,00

93,623

100 </ DN < 150

100,00

187,247

150 </ = DN

200,00

374,494

Omrežnina se obračunava glede na zmogljivost priključkov, določenih s premerom vodomera, skladno s preglednico.

Če stavba ni priključena na javno vodovodno omrežje, se obračuna omrežnina za priključek s faktorjem 1.

 

5. člen 

Občinski svet Občine Semič potrdi ceno izvajanja storitve čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih vod.

Cena storitve je 0,5696 € za m3 (brez DDV).

Cena omrežnine (brez DDV) je:

Premer vodomera

Faktor

Omrežnina na mesec

DN </ = 20

1,00

1,872

20 < DN < 40

3,00

5,617

40 </ = DN < 50

10,00

18,725

50 </ = DN < 65

15,00

28,087

65 </ = DN < 80

30,00

56,174

80 </ = DN < 100

50,00

93,623

100 </ DN < 150

100,00

187,247

150 </ = DN

200,00

374,494

Omrežnina se obračunava glede na zmogljivost priključkov, določenih s premerom vodomera, skladno s preglednico.

 

6. člen 

Občinski svet Občine Semič potrdi ceno izvajanja storitve zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov.

Cena storitve je 0,1154 € za kg (brez DDV).

Pri obračunu storitve se upošteva, da ena oseba ustvari 20 kg odpadkov na mesec, 1 m2 poslovnih površin pa 2,07 kg odpadkov mesečno.

Cena za uporabo infrastrukture je 0,0171 za kg (brez DDV).

 

7. člen 

Občina Semič bo subvencionirala 35 % cene omrežnine za dejavnosti: oskrba s pitno vodo, čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih vod, storitve vezane na obstoječe greznice in MKČN, ter ceno za uporabo infrastrukture tistim uporabnikom, ki se ne ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo. Cena omrežnine za dejavnost odvajanja komunalnih in padavinskih odpadnih vod bo subvencionirana v višini 60 %.

Občina Semič in izvajalec gospodarskih javnih služb JP Komunala d.o.o. Črnomelj imata razmerja v zvezi z najemnino infrastrukture in subvencijami urejena s Pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture, razmerjih v zvezi z javno infrastrukturo in izvajanjem gospodarskih javnih služb.

 

8. člen 

Izvajalec gospodarskih javnih služb na območju Občine Semič, JP Komunala d.o.o. Črnomelj, na podlagi tega sklepa oblikuje cenik s potrjeno ceno, znižano za subvencije. Cenik objavi na krajevno običajen način in na svoji spletni strani.

 

9. člen 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Cene se začnejo uporabljati od 1. 1. 2016 naprej, razen cena iz drugega odstavka 2. člena tega sklepa, ki velja do uveljavitve novega elaborata, do takrat se uporabnikom zaračunava cena 0,8469 EUR/m3. Razlika med potrjeno (0,9541 EUR/m3) in zaračunano ceno (0,8469 EUR/m3) ki znaša 0,1072 EUR/m3, se krije iz občinskega proračuna.

 

Št. 354-31/2013-13

Semič, dne 17. decembra 2015

 

Županja

Občine Semič

Polona Kambič l.r.