New Page 2

Številka: 17-VB-2021

Datum: 2.2.2022

 

ČLANOM OBČINSKEGA SVETA

PREDSEDNIKU OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE

RAČUNOVODKINJI

PREDSEDNIKU NADZORNEGA ODBORA

VODJEM POLITIČNIH STRANK IN LIST ZASTOPANIH V SVETU

PREDSTAVNIKOM MEDIJEV

 

V A B I L O

na 17. redno sejo Občinskega sveta Občine Kobilje,

ki bo v četrtek, dne 10.2.2022 s pričetkom ob 17.00 uri

v kulturni dvorani Občine Kobilje z naslednjim

 

Predlogom dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 16. redne (zapisnik), 6. izredne in 7. dopisne seje (zapisnik 1, 2)

2. Realizacija/uresničevanje sklepov (gradivo)

3. Poročilo o izidu nadomestnih volitev za člane Občinskega sveta Občine Kobilje dne 30. januarja 2022 in sprejem sklepa o potrditvi mandata članov Občinskega sveta Občine Kobilje (gradivo)

a. Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev za člane Občinskega sveta (pregled poročila in potrdila o izvolitvi) in ugotovitev izvolitve članov občinskega sveta

Poročevalec: Tomaž Gregorec, predsednik OVK

b. Sprejem sklepa o potrditvi mandata članov Občinskega sveta Občine Kobilje

4. Obravnava in sprejem Letnega programa športa v Občini Kobilje za leto 2022 (gradivo)

Poročevalec: Darko Horvat, župan

5. Sklepanje o možnosti rušitve zadružnega doma

Poročevalec: Pavel Horvat, podžupan

6. Predlog proračuna Občine Kobilje za leto 2022 – prva obravnava

Poročevalka: Milena Antolin, računovodkinja

7. Obravnava in sprejem Odloka o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov na območju Občine Kobilje – skrajšani postopek (gradivo)

Poročevalec: Pavel Horvat, podžupan

8. Obravnava in sprejem Odloka o pokopališkem redu – prva obravnava (gradivo)

Poročevalec: Boris Nemet, svetnik

9. Predlogi in pobude

10. Razno

 

Vljudno vabljeni!

 

Občina Kobilje

Darko Horvat, l.r., župan