New Page 1

Na podlagi določil Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – ZJF-UPB4) in 18. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 51/09 in 38/10) je Občinski svet Občine Kobarid na 5. redni seji dne 7. 4. 2011 sprejel

Z A K L J U Č N I   R A Č U N

proračuna Občine Kobarid za leto 2010

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Kobarid za leto 2010.

2. člen

Zaključni račun proračuna izkazuje:

+-------+------+-----------------------------------+------------+

|A.     |      |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |            |

+--------------+-----------------------------------+------------+

|Skup. podsku. |NAZIV KONTA                        |   Zaključni|

|    Konto,    |                                   |  račun 2010|

|   podkon.    |                                   |            |

+-------+------+-----------------------------------+------------+

|I.     |      |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)   |   4.930.521|

+-------+------+-----------------------------------+------------+

|       |      |TEKOČI PRIHODKI (70+71)            |   4.126.096|

+-------+------+-----------------------------------+------------+

|70     |      |DAVČNI PRIHODKI                    |   3.253.804|

|       |      |(700+701+702+703+704+705+706)      |            |

+-------+------+-----------------------------------+------------+

|       |   700|davek na dohodek in dobiček        |   2.897.118|

+-------+------+-----------------------------------+------------+

|       |   703|davek na premoženje                |     193.379|

+-------+------+-----------------------------------+------------+

|       |   704|domači davki na blago in storitve  |     163.307|

+-------+------+-----------------------------------+------------+

|71     |      |NEDAVČNI PRIHODKI                  |     872.292|

|       |      |(710+711+712+713+714)              |            |

+-------+------+-----------------------------------+------------+

|       |   710|udeležba na dobičku in dohodki od  |     646.550|

|       |      |premoženja                         |            |

+-------+------+-----------------------------------+------------+

|       |   711|takse in pristojbine               |         554|

+-------+------+-----------------------------------+------------+

|       |   712|denarne kazni                      |       9.481|

+-------+------+-----------------------------------+------------+

|       |   713|prihodki od prodaje blaga in       |      18.189|

|       |      |storitev                           |            |

+-------+------+-----------------------------------+------------+

|       |   714|drugi nedavčni prihodki            |     197.518|

+-------+------+-----------------------------------+------------+

|72     |      |KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)  |      25.722|

+-------+------+-----------------------------------+------------+

|       |   720|prihodki od prodaje stavb          |           0|

+-------+------+-----------------------------------+------------+

|       |   722|prihodki od zemljišč               |      25.722|

+-------+------+-----------------------------------+------------+

|73     |      |PREJETE DONACIJE (730+731)         |           0|

+-------+------+-----------------------------------+------------+

|74     |      |TRANSFERNI PRIHODKI                |     778.703|

+-------+------+-----------------------------------+------------+

|       |   740|transferni prihodki iz drugih      |     433.172|

|       |      |javnofinančnih institucij          |            |

+-------+------+-----------------------------------+------------+

|       |   741|prejeta sredstva iz državnega      |     345.531|

|       |      |proračuna iz sredstev proračuna    |            |

|       |      |Evropske unije                     |            |

+-------+------+-----------------------------------+------------+

|II.    |      |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       |   5.018.562|

+-------+------+-----------------------------------+------------+

|40     |      |TEKOČI ODHODKI                     |   1.306.505|

|       |      |(400+401+402+403+404+409)          |            |

+-------+------+-----------------------------------+------------+

|       |   400|plače in drugi izdatki zaposlenim  |     337.893|

+-------+------+-----------------------------------+------------+

|       |   401|prispevki delodajalcev za socialno |      55.357|

|       |      |varnost                            |            |

+-------+------+-----------------------------------+------------+

|       |   402|izdatki za blago in storitve       |     838.059|

+-------+------+-----------------------------------+------------+

|       |   403|plačila domačih obresti            |       7.290|

+-------+------+-----------------------------------+------------+

|       |   409|rezerve                            |      67.906|

+-------+------+-----------------------------------+------------+

|41     |      |TEKOČI TRANSFERI                   |   1.654.053|

|       |      |(410+411+412+413+414)              |            |

+-------+------+-----------------------------------+------------+

|       |   410|subvencije                         |      44.008|

+-------+------+-----------------------------------+------------+

|       |   411|transferi posameznikom in          |     811.920|

|       |      |gospodinjstvom                     |            |

+-------+------+-----------------------------------+------------+

|       |   412|transferi neprofitnim organizacijam|     137.687|

|       |      |in ustanovam                       |            |

+-------+------+-----------------------------------+------------+

|       |   413|drugi tekoči domači transferi      |     660.438|

+-------+------+-----------------------------------+------------+

|42     |      |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)        |   1.781.444|

+-------+------+-----------------------------------+------------+

|       |   420|nakup in gradnja osnovnih sredstev |   1.781.444|

+-------+------+-----------------------------------+------------+

|43     |      |INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)      |     276.560|

+-------+------+-----------------------------------+------------+

|       |   432|investicijski transferi            |     276.560|

|       |      |proračunskim uporabnikom           |            |

+-------+------+-----------------------------------+------------+

|III.   |      |PRORAČUNSKI PRESEŽEK-PRIMANJKLJAJ  |     –88.040|

|       |      |(I.-II.)                           |            |

+-------+------+-----------------------------------+------------+

|B.     |      |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB |            |

+-------+------+-----------------------------------+------------+

|IV.    |      |PREJETA VRAČILA DANIH POS. IN      |         745|

|       |      |PRODAJE KAP. D. (750+751+752)      |            |

+-------+------+-----------------------------------+------------+

|V.     |      |DANA POSOJILA IN POVEČ. KAPITAL.   |         242|

|       |      |DELEŽEV (440+441+442)              |            |

+-------+------+-----------------------------------+------------+

|VI.    |      |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-|         503|

|       |      |V.)                                |            |

+-------+------+-----------------------------------+------------+

|C.     |      |RAČUN FINANCIRANJA                 |            |

+-------+------+-----------------------------------+------------+

|VII.   |      |ZADOLŽEVANJE (500)                 |           0|

+-------+------+-----------------------------------+------------+

|VIII.  |      |ODPLAČILO DOLGA (551)              |      50.184|

+-------+------+-----------------------------------+------------+

|IX.    |      |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA |    –137.721|

|       |      |RAČUNIH (I.+IV.+VII.)-(II.-V.-     |            |

|       |      |VIII.)                             |            |

+-------+------+-----------------------------------+------------+

|X.     |      |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)     |     –50.184|

+-------+------+-----------------------------------+------------+

|XI.    |      |STANJE SREDSTEV NA RAČUNU KONEC    |     347.639|

|       |      |PRETEKLEGA LETA                    |            |

+-------+------+-----------------------------------+------------+

3. člen

Vsi presežki prihodkov nad odhodki v višini 214.052,69 EUR se prenesejo v proračun za leto 2011 in so njegov sestavni del.

4. člen

Presežek rezervnega sklada v višini 17.608,68 EUR se prenese v proračun za leto 2011.

5. člen

Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb, račun financiranja ter posebni del proračuna – odhodki po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe so sestavni del odloka, ki se objavijo na krajevno običajen način.

6. člen

Zaključni račun proračuna Občine Kobarid za leto 2010 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 450-2/11

Kobarid, dne 7. aprila 2011

Županja

Občine Kobarid

Darja Hauptman l.r.