New Page 2

Na podlagi 58. in 61. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Ur. list SRS, št. 18/84, 32/85 popr., 33/89 in Ur. List RS, št. 24/92-Od. US, 29/95 - ZPDF in 44/97) ter 16. člena Statuta Občine Hajdina (Uradni list RS, št. 63/07) je Občinski svet Občine Hajdina na 21. redni seji dne 22. 12. 2009 sprejel

 

ODLOK

O SPREMEMBI ODLOKA O NADOMESTILU ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA V OBČINI HAJDINA

 

1. člen

V Odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Hajdina (Uradni list RS, št. 135/03, 69/04, 136/04 in 111/05) se v 12. členu v tretjem stolpcu število točk spremeni tako, da se glasi 430.

 

2. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 1. 1. 2010.

 

Številka: 423-06-3/2009

Datum: 22. 12. 2009  

 

 

Občina Hajdina

 

Župan Radoslav SIMONIČ, l.r.