New Page 2

 

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00, 127/06), Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-UPB5) – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 16/07) in 15. člena Statuta Občine Velika Polana (Uradni list RS, št. 44/99) je Občinski svet Občine Velika Polana na 5. izredni seji dne 3. 12. 2007 sprejel

 

 

ODLOK

 

 

o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Miška Kranjca Velika Polana

 

 

I. SPLOŠNA DOLOČBA

 

 

1. člen

 

 

S tem odlokom Občina Velika Polana (ustanovitelj) na področju osnovnega šolstva in otroškega varstva ustanavlja javni vzgojno-izobraževalni zavod z imenom Osnovna šola Miška Kranjca Velika Polana.

 

 

II. STATUSNE DOLOČBE

 

 

1. Ime, sedež in pravni status

 

 

2. člen

 

 

Ime zavoda je: Osnovna šola Miška Kranjca Velika Polana.

 

 

Skrajšano ime zavoda je: OŠ Velika Polana.

 

 

Sedež zavoda je: Velika Polana 215b.

 

 

V sklopu javnega zavoda deluje vzgojno varstvena enota Vrtec Velika Polana.

 

 

Sedež vzgojno varstvene enote je: Velika Polana 215/b, 9225 Velika Polana.

 

 

Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi v poslovanju v pravnem prometu, kot jih določa zakon in ta odlok. Za svoje obveznosti odgovarja z vsem premoženjem, s katerim razpolaga.

 

 

2. Pečat zavoda

 

 

3. člen

 

 

Pečat zavoda je okrogel. V sredini pečata je grb Republike Slovenije, na obodu zgoraj je napisano Osnovna šola Miška Kranjca, na obodu spodaj pa je napisano Velika Polana. Pečat zavoda ima dve velikosti, in sicer premera 35 mm in premera 20 mm. Pečat premera 35 mm zavod uporablja v pravnem prometu za akte, dokumente in dopise, ki jih pošilja drugim organom, občanom, učencem in varovancem oziroma njihovim staršem. Pečat premera 20 mm zavod uporablja za finančno in knjigovodsko dokumentacijo. Število pečatov, njihovo uporabo, varovanje in uničevanje določi ravnatelj šole s svojim aktom.

 

 

3. Zastopanje, predstavljanje in podpisovanje

 

 

4. člen

 

 

Zavod zastopa in predstavlja ravnatelj brez omejitev. Med začasno odsotnostjo ravnatelja nadomešča njegov pooblaščenec z določenimi ali vsemi pooblastili. Ravnatelj lahko za zastopanje in predstavljanje zavoda v posameznih zadevah pooblasti tudi delavce občinske uprave.

 

 

5. člen

 

 

Za zavod podpisuje ravnatelj in delavci zavoda v okviru pooblastil in poslov, ki jih opravljajo. V odnosih z banko in upravo za javna plačila podpisujejo od ravnatelja določeni podpisniki s tam deponiranimi podpisi.

 

 

4. Območje zadovoljevanja vzgojno-izobraževalnih potreb

 

 

6. člen

 

 

Zavod je ustanovljen za opravljanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti učencev iz Občine Velika Polana (vasi: Brezovica, Mala Polana, Velika Polana) in Občine Lendava (vas Hotiza) za opravljanje vzgojno-varstvene dejavnosti pa za otroke iz vasi Brezovica, Mala Polana in Velika Polana.

 

 

Če je zaradi manjše oddaljenosti ali drugih utemeljenih razlogov učencem iz sosednjih občin ugodneje, da obiskujejo osnovno šolo v Veliki Polani, mora biti to dogovorjeno med sosednjimi občinami in osnovnimi šolami s posebno pogodbo.

 

 

Na sedežu zavoda se otroke vpisuje v osnovno šolo in programe vzgoje in izobraževanja.

 

 

III. DEJAVNOST ZAVODA

 

 

7. člen

 

 

Dejavnost zavoda po klasifikaciji je:

 

 

– M/80.102 osnovnošolsko splošno izobraževanje

 

 

– M/80.101 dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževanje

 

 

– M/80.4 izobraževanje odraslih

 

 

– H/55.51 storitve menz

 

 

– O/92.61 obratovanje športnih objektov

 

 

– O/92.511 knjižničarska dejavnost

 

 

– O/92.32 posredovanje in organizacija kulturnih, gledaliških in glasbenih dejavnosti

 

 

– K/70.20 dajanje lastnih nepremičnin v najem

 

 

– K/72.60 druge računalniške dejavnosti

 

 

– K/74.83 druge poslovne dejavnosti

 

 

– I/60.23 drugi kopenski potniški prevozi (prevozi z 8+1).

 

 

Dejavnost zavoda je javna služba in njeno izvajanje je v javnem interesu.

 

 

8. člen

 

 

Zavod ne sme začeti z novo dejavnostjo ali spremeniti pogojev za opravljanje obstoječe dejavnosti, dokler ustanovitelj za to ne podata soglasja in dokler pristojni državni organ ne izda uradne odločbe, s katero se dovoljuje opravljanje nove dejavnosti. Z izdano odločbo pristojni državni organ potrdi izpolnjevanje predpisanih pogojev glede tehnične opremljenosti in varstva pri delu ter drugih z zakonom predpisanih pogojev.

 

 

9. člen

 

 

Za nove dejavnosti se ne štejejo dejavnosti, ki jih zavod opravlja v manjšem obsegu in z njimi dopolnjuje in izboljšuje vzgojno-izobraževalno delo, če z njimi prispeva h kvalitetnejšemu in popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti zavoda, če se le-te opravljajo v sklopu zakonsko dovoljenih dejavnosti.

 

 

10. člen

 

 

Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle le v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register.

 

 

IV. ORGANI ZAVODA

 

 

11. člen

 

 

Organi zavoda so:

 

 

– svet zavoda,

 

 

– ravnatelj zavoda,

 

 

– vodja enote vrtca, pedagoški vodja enote vrtca,

 

 

– strokovni organi,

 

 

– svet staršev zavoda.

 

 

Zavod lahko ima tudi druge organe, katerih delovno področje, sestavo, način izvolitve ali imenovanja svet zavoda določi s posebnim aktom oziroma s pravili zavoda.

 

 

1. Svet zavoda

 

 

12. člen

 

 

Svet zavoda je organ upravljanja zavoda, šteje devet članov, ki ga sestavljajo:

 

 

– trije predstavniki ustanovitelja,

 

 

– trije predstavnikov delavcev zavoda in

 

 

– trije predstavniki sveta staršev.

 

 

Predstavnike sveta zavoda s strani ustanovitelja zavoda imenuje občinski svet. Predstavnike delavcev izvolijo zaposleni v zavodu na tajnih volitvah, in sicer dva delavca šole in enega delavca enote vrtca po postopku in na način, ki ga določa zakon in ta odlok. Tri predstavnike sveta staršev izvoli svet staršev po postopku in na način, ki je določen v poslovniku sveta staršev, tako da sta dva predstavnika oddelkov šole in eden oddelkov vrtca. Prvo, ustanovno sejo sveta zavoda skliče ravnatelj. Člani sveta na ustanovni seji izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika predsednika. Predsednik sveta sklicuje in vodi njegove seje. Svet veljavno odloča, če je na seji navzočih večina vseh članov sveta. Svet sprejema odločitve z večino glasov navzočih članov.

 

 

Mandat članov sveta traja štiri leta. Ista oseba je v svet zavoda lahko izvoljena oziroma imenovana največ dvakrat zaporedoma. Mandat predstavnikov staršev je vezan na status njihovih otrok (šola ali vrtec) v zavodu.

 

 

13. člen

 

 

Članu sveta zavoda preneha mandat pred potekom dobe, za katero je bil izvoljen oziroma imenovan, če:

 

 

– sam zahteva razrešitev,

 

 

– je bolan več kot eno leto ali zaradi drugih razlogov, zaradi katerih ne more več opravljati te funkcije,

 

 

– je razrešen.

 

 

Člana sveta zavoda lahko razreši za volitve oziroma imenovanje pristojni organ na način in po postopku, ki je določen za imenovanje oziroma razrešitev.

 

 

Ko svet zavoda ugotovi, da je določenemu članu sveta prenehal mandat, o tem takoj obvesti pristojne za imenovanje oziroma izvolitev. Če je mandat prenehal predstavniku delavcev zavoda, takoj določi rokovnik nadomestnih volitev in o tem obvesti volilno komisijo.

 

 

Nadomestne volitve oziroma nadomestno imenovanje ni potrebno, če je mandat prenehal manj kot tretjini članov sveta in je do izteka mandata celotnemu svetu ostalo manj kot pol leta.

 

 

14. člen

 

 

Svet zavoda razpiše volitve za predstavnike delavcev s sklepom, največ 90 in najmanj 60 dni pred iztekom mandata, za katerega so bili izvoljeni in imenovani dosedanji člani. Volitve se opravijo najmanj 15 dni pred potekom mandata svetu zavoda.

 

 

S sklepom o razpisu volitev mora biti določen dan volitev in število članov sveta, ki se izvolijo izmed delavcev šole in izmed delavcev vrtca. Sklep o razpisu volitev mora biti javno objavljen v prostorih šole in prostorih vrtca.

 

 

V sklepu o razpisu volitev se imenuje tudi volilna komisija, predsednik in dva člana z namestniki. Člani volilne komisije ne morejo biti kandidirati za člane sveta zavoda. Volilna komisija se imenuje za enako obdobje kot člani sveta zavoda.

 

 

15. člen

 

 

Pravico predlagati kandidate za predstavnike delavcev v svetu zavoda imajo vsi delavci zavoda in reprezentativni sindikat delavcev zavoda. Postopek predlaganja kandidatov se določi s poslovnikom.

 

 

Predlogi kandidatov se predložijo v pisni obliki volilni komisiji najpozneje 21 dni pred volitvami. Predlogom je potrebno priložiti podpise predlagateljev in pisne privolitve kandidatov, da pristajajo na kandidaturo.

 

 

16. člen

 

 

Volitve mora volilna komisija pripraviti tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja. Na glasovnici se v prvi skupini navedejo kandidati delavcev šole z navedbo, da se izmed njih voli največ dva kandidata, v drugi skupini pa se navedejo kandidati delavcev vrtca z navedbo, da se izmed njih voli največ enega kandidata. Kandidati morajo biti navedeni po abecednem redu njihovih priimkov. Voli se tako, da se obkroži zaporedna številka pred kandidatom, ki se ga voli.

 

 

Neizpolnjena glasovnica ali glasovnica, na kateri komisija ne more ugotoviti volje volivca, je neveljavna. Neveljavna je tudi glasovnica, na kateri je volivec izvolil več kandidatov. Volitve so veljavne, če se jih je udeležilo več kot polovica delavcev zavoda.

 

 

17. člen

 

 

V svet zavoda sta s strani delavcev šole izvoljena prva dva kandidata, ki sta prejela največ glasov, iz strani delavcev vrtca pa tisti kandidat, ki je prejel največ glasov. O poteku volitev volilna komisija sestavi zapisnik, nato pa izdela poročilo o rezultatu volitev in ga javno objavi najpozneje peti dan po volitvah na enak način, kot je bil objavljen razpis volitev.

 

 

18. člen

 

 

Svet zavoda:

 

 

– imenuje in razrešuje ravnatelja zavoda,

 

 

– sprejema program razvoja zavoda,

 

 

– sprejema letni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,

 

 

– odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,

 

 

– obravnava poročila o izobraževalni in vzgojni problematiki,

 

 

– odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca v šoli ali otroka v vrtcu,

 

 

– odloča o pritožbah staršev v zvezi z izobraževalnim in vzgojno-varstvenim delom,

 

 

– sprejema pravila in druge interne akte zavoda, ki jih določa zakon in ta odlok,

 

 

– obravnava in sprejema finančni načrt zavoda,

 

 

– daje predloge in mnenja o posameznih vprašanjih, vezanih na delovanje zavoda,

 

 

– sprejema sklep o razpisu volitev predstavnikov delavcev v svet zavoda,

 

 

– obravnava zadeve, ki mu jih predloži učiteljsko-vzgojiteljski zbor zavoda, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zavoda, svet staršev, skupnost učencev,

 

 

– odloča o pritožbah staršev v zvezi z pravicami in odgovornostmi iz naslova delovnih razmerij,

 

 

– opravlja druge zadeve v skladu z zakonom in internimi akti zavoda, ki sodijo v redno dejavnost zavoda.

 

 

2. Ravnatelj

 

 

19. člen

 

 

Poslovodni organ zavoda in pedagoški vodja zavoda je ravnatelj. Ravnatelj organizira in vodi poslovanje zavoda, ga predstavlja in zastopa ter je odgovoren za zakonitost dela v zavodu. Opravlja zlasti naslednje naloge:

 

 

– skliče ustanovno sejo sveta zavoda in jo vodi do izvolitve predsednika,

 

 

– načrtuje, organizira in vodi delo zavoda,

 

 

– pripravlja program razvoja zavoda,

 

 

– pripravlja predlog letnega delovnega načrta in odgovarja za njegovo izvedbo,

 

 

– odgovarja za uresničevanje pravic otrok ter pravic in dolžnosti učencev in otrok enote vrtca,

 

 

– vodi delo učiteljskega, vzgojiteljskega in predavateljskega zbora,

 

 

– oblikuje predloge nadstandardnih programov,

 

 

– spodbuja in usmerja, ter organizira izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev zavoda,

 

 

– organizira mentorstvo za pripravnike,

 

 

– prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu učiteljev in vzgojiteljev, spremlja njihovo delo in jim svetuje,

 

 

– predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive in odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede,

 

 

– spremlja in usmerja delo svetovalne službe,

 

 

– skrbi za sodelovanje zavoda s starši v različnih oblikah roditeljskih sestankov, govorilnih urah in drugih oblikah,

 

 

– obvešča oziroma seznanja starše o delu zavoda in spremembah pravic in obveznosti učencev in otrok,

 

 

– določa sistemizacijo za šolo v soglasju z šolsko upravo, za enoto vrtca pa v soglasju z ustanoviteljem zavoda,

 

 

– sklepa delovna razmerja v skladu z delovno-pravno zakonodajo, odloča o vzgojnih ukrepih,

 

 

– imenuje in razrešuje vodjo enote vrtca,

 

 

– skrbi za sodelovanje zavoda z zdravstvenimi in drugimi organizacijami,

 

 

– opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi, ki urejajo to področje.

 

 

20. člen

 

 

Za ravnatelja je na podlagi javnega razpisa, ki mora biti objavljen 60 do 90 dni pred potekom mandata, lahko imenovan kdor izpolnjuje pogoje za učitelja ali svetovalnega delavca v zavodu, ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju, ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor in opravljen ravnateljski izpit. Za ravnatelja pa je lahko imenovan tudi kandidat, ki nima ravnateljskega izpita, mora pa si ga pridobiti najkasneje v enem letu po začetku mandata. Če ravnatelj ravnateljskega izpita ne opravi v roku, mu preneha mandat po zakonu.

 

 

Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda na podlagi mnenja ministra k predlogu za imenovanje kandidata za ravnatelja.

 

 

Svet zavoda si pred imenovanjem ali razrešitvijo ravnatelja mora pridobiti obrazloženo pisno mnenje ustanovitelja, soustanovitelja zavoda in sveta staršev ter mnenje učiteljsko-vzgojiteljskega zbora zavoda. Učiteljsko-vzgojiteljski zbor svoje mnenje sprejme s tajnim glasovanjem.

 

 

Če svet zavoda zgoraj omenjenih mnenj ne dobi v 20 dneh od zaprositve, ravnatelja lahko imenuje brez pridobitve mnenj. Mandat ravnatelja traja pet let.

 

 

21. člen

 

 

Če ravnatelju predčasno preneha mandat, oziroma če nihče izmed prijavljenih kandidatov ni imenovan, svet zavoda imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja in to izmed strokovnih delavcev zavoda ali izmed prijavljenih kandidatov, vendar največ za eno leto.

 

 

Če v 60 dneh po prenehanju mandata ravnatelja svet zavoda ne imenuje niti novega ravnatelja niti vršilca dolžnosti ravnatelja, v naslednjih osmih dneh vršilca dolžnosti ravnatelja imenuje minister za šolstvo, znanost in šport.

 

 

3. Vodja vrtca

 

 

22. člen

 

 

Vodja vrtca poleg dela vzgojitelja opravlja še naslednje naloge:

 

 

– organizira in vodi delo vrtca,

 

 

– predlaga ravnatelju program poslovanja in razvoja vrtca, ter pomaga pri pripravi letnega delovnega načrta enote vrtca,

 

 

– predlaga ravnatelju izvedbo nadstandardnih programov,

 

 

– skrbi za sodelovanje vrtca z okoljem,

 

 

– obvešča starše o delu vrtca,

 

 

– opravlja druge naloge določene z zakonom, opisom del in nalog in za katere ga pisno pooblasti ravnatelj.

 

 

Enota vrtca pa ima tudi svojega pedagoškega vodjo, ki je imenovan in opravlja delo pedagoškega vodenja za več enot vrtca, ki delujejo pri šolah. Njegovo imenovanje, ter dela in naloge, ki jih opravlja se določi z pogodbo o zaposlitvi in opisom del in nalog delovnega mesta.

 

 

4. Strokovni organi

 

 

23. člen

 

 

Strokovni organi v zavodu so učiteljski zbor, vzgojiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, strokovni aktivi učiteljev in strokovni aktiv vzgojiteljev.

 

 

24. člen

 

 

Učiteljski oziroma vzgojiteljski zbor, ki ga sestavljajo strokovni delavci zavoda, predvsem:

 

 

– obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih, povezanih z vzgojno-izobraževalnim delom,

 

 

– daje mnenje o letnem delovnem načrtu,

 

 

– predlaga uvedbo nadstandardnih in drugih programov ter dejavnosti,

 

 

– odloča o posodobitvah v vzgojno-izobraževalnih in vzgojno-varstvenih programih in izvedbi v skladu s predpisi,

 

 

– daje mnenje k imenovanju ravnatelja in pomočnika ravnatelja,

 

 

– odloča o vzgojnih ukrepih,

 

 

– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

 

 

25. člen

 

 

Oddelčni učiteljski zbor, katerega sestavljajo strokovni delavci, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v posameznem oddelku, predvsem:

 

 

– obravnava vzgojno-izobraževalno problematiko v oddelku,

 

 

– oblikuje program dela z nadarjenimi in tistimi, ki težje napredujejo,

 

 

– odloča o vzgojnih ukrepih,

 

 

– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

 

 

26. člen

 

 

Razrednik vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, analizira vzgojne in učne rezultate oddelka, skrbi za razreševanje vzgojnih in učnih težav in problemov posameznih učencev, sodeluje s starši in šolsko svetovalno službo, odloča o vzgojnih ukrepih ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

 

 

27. člen

 

 

Strokovni aktivi, ki jih sestavljajo učitelji istega predmeta oziroma predmetnih področij, obravnavajo problematiko predmeta oziroma predmetnega področja, usklajujejo merila za ocenjevanje, dajejo učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojno-izobraževalnega dela, obravnavajo pripombe staršev in učencev ter opravljajo druge strokovne naloge, določene z letnim delovnim načrtom.

 

 

Strokovni aktiv v vrtcu, ki ga sestavljajo vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev, obravnava vzgojno delo, daje vzgojiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojno-varstvenega dela, obravnava pripombe staršev ter opravlja druge strokovne naloge, določene v letnem načrtu.

 

 

5. Svet staršev

 

 

28. člen

 

 

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v zavodu oblikujeta svet staršev zavoda. Svet staršev je sestavljen tako, da ima vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka. Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj, naslednje pa na prvi seji izvoljeni predsednik sveta staršev. Svet staršev predvsem:

 

 

– predlaga nadstandardne programe,

 

 

– daje soglasje k ravnateljevemu predlogu o nadstandardnih programih,

 

 

– daje mnenje k ravnateljevemu predlogu programa razvoja zavoda in o letnem delovnem načrtu,

 

 

– razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni oziroma vzgojno-varstveni problematiki,

 

 

– obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim in vzgojno-varstvenim delom,

 

 

– voli predstavnike sveta staršev v svet zavoda,

 

 

– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

 

 

6. Svetovalna služba

 

 

29. člen

 

 

Zavod v skladu z normativi in standardi lahko organizira svetovalno službo, ki svetuje učencem, otrokom in staršem, ter sodeluje z učitelji, vzgojitelji in vodstvom zavoda pri načrtovanju, spremljanju razvoja zavoda kateri pri opravljanju vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega dela in poklicno svetuje.

 

 

Pri opravljanju poklicnega svetovanja se svetovalna služba povezuje s pristojno enoto Zavoda za zaposlovanje.

 

 

7. Knjižnica

 

 

30. člen

 

 

Zavod lahko ima knjižnico, ki zbira knjižnično gradivo, ga strokovno obdeluje, hrani, predstavlja in izposoja ter opravlja informacijsko-dokumentacijsko delo kot sestavino vzgojno-izobraževalnega dela v zavodu.

 

 

Zavod lahko ustanovi učbeniški sklad, čigar upravljanje določi minister za šolstvo. Za učence, ki zaradi socialnega položaja ne morejo plačati prispevka za izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada, zagotovi sredstva država v skladu z merili, ki jih določi minister.

 

 

V. ZAPOSLENI V ZAVODU

 

 

31. člen

 

 

Vzgojno-izobraževalno in drugo strokovno delo v zavodu opravljajo učitelji, vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev, svetovalci, knjižničarji in drugi strokovni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog, potrebnih za nemoteno delovanje zavoda (v nadaljnjem besedilu: strokovni delavci).

 

 

Strokovni delavci izvajajo vzgojno-izobraževalno in vzgojno-varstveno delo v skladu z zakonom in javno veljavnimi programi tako, da zagotavljajo objektivnost, kritičnost in pluralnost ter so pri tem strokovno avtonomni. Strokovni delavci morajo obvladati slovenski jezik, imeti izobrazbo določeno z zakonom in drugimi predpisi ter opravljen strokovni izpit v skladu z zakonom.

 

 

Strokovna, administrativna, tehnična in druga dela opravljajo delavci, določeni s sistemizacijo delovnih mest. Delavci iz prejšnjega odstavka morajo imeti ustrezno izobrazbo, določeno s sistemizacijo delovnih mest.

 

 

32. člen

 

 

Delovna razmerja, udeležbo delavcev pri upravljanju in uresničevanju sindikalnih pravic, zavod uredi v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo ter z zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja v svojem splošnem aktu.

 

 

Prosta delovna mesta strokovnih in drugih delavcev v zavodu objavijo na podlagi sistemizacije delovnih mest, ki jo na podlagi normativov in standardov določi ravnatelj v soglasju s šolsko upravo na območju katere ima sedež, za vrtec pa ravnatelj v soglasju z ustanoviteljem.

 

 

Zavod si mora pred objavo prostega delovnega mesta pridobiti soglasje ministra, prosta delovna mesta v vrtcu pa se objavijo v skladu s sprejeto sistemizacijo delovnih mest za enoto vrtca in soglasja ustanovitelja k sistemizaciji delovnih mest.

 

 

VI. PRIDOBIVANJE SREDSTEV ZA DELO ZAVODA

 

 

33. člen

 

 

Pogoje za delo zavoda zagotavljata ustanovitelj zavoda ter država. Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v upravljanje, ne more pa s pravnimi posli odtujiti nepremičnega in premičnega premoženja ali le to obremeniti s stvarnimi ali drugimi obremenitvami brez soglasja ustanovitelja. Zavod je dolžan s premoženjem, ki ga ima v upravljanju ravnati s skrbnostjo dobrega gospodarja za kar odgovarja ustanovitelju, brez čigar soglasja s pravnimi posli nepremičnega premoženja ne sme niti obremeniti, niti odtujiti.

 

 

34. člen

 

 

Zavod pridobiva sredstva za delo iz javnih sredstev, sredstev ustanovitelja ter tudi iz prispevkov učencev, staršev za predšolsko vzgojo, s prodajo storitev in izdelkov na trgu, ter za nadstandardne programe iz donacij, sponzorstev in drugih virov. Zavod pridobiva sredstva tudi na osnovi posebne pogodbe v skladu z drugim odstavkom 6. člena.

 

 

Način financiranja in oblika nadzora nad porabljenimi sredstvi ustanovitelja se natančno opredeli z letno pogodbo o financiranju oziroma sofinanciranju zavoda.

 

 

Prihodke in odhodke za otroški vrtec ter prihodke in odhodke za osnovno šolo zavod zaradi različnih virov financiranja evidentira in izkazuje ločeno.

 

 

35. člen

 

 

Zavod presežek prihodkov nad odhodki po predhodnem soglasju ustanovitelja zavoda lahko nameni za razvoj, učno tehnologijo, nabavo in vzdrževanje osnovnih sredstev in za rezervo.

 

 

Presežek odhodkov nad prihodki (izgubo) zavod pokriva iz rezerve. Če ta ne zadošča, jo pokrivata ustanovitelj:

 

 

– če zavod dokaže, da je izguba nastala zaradi materialnih stroškov na osnovnih sredstvih ali na dodatnih dejavnostih, ki jih je ustanovitelj odobril,

 

 

– če zavod dokaže, da je izguba v vrtcu nastala zato, ker ustanovitelj ni sprejel predlagane višje cene vrtca ali iz drugih tehtnih razlogov.

 

 

VII. ODGOVORNOST USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI ZAVODA

 

 

36. člen

 

 

Zavod samostojno nastopa v pravnem prometu, ki je povezan z dejavnostjo, za katero je bil ustanovljen. Zavod odgovarja za svoje obveznosti zavoda odgovarja do višine sredstev, s katerimi razpolaga. Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda subsidiarno do vrednosti sredstev, ki jih zagotavljata in s katerimi zavod upravlja.

 

 

VIII. NADZOR

 

 

37. člen

 

 

Nadzor nad spoštovanjem in izvajanjem zakonov, drugih predpisov in aktov, ki urejajo organizacijo, financiranje, namensko porabo sredstev in opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja v zavodu, izvaja šolska inšpekcija.

 

 

Nadzor nad zakonitostjo dela na področjih, ki niso navedena v prvem odstavku tega člena, opravljajo pristojne institucije za ta področja, določene z zakonom.

 

 

38. člen

 

 

Zakonitost porabe javnih sredstev v zavodu nadzoruje Računsko sodišče Republike Slovenije, ustanovitelj in soustanovitelj. Nadzor nad gospodarjenjem z nepremičninami opravljata ustanovitelj zavoda.

 

 

IX. SPLOŠNI AKTI ZAVODA

 

 

39. člen

 

 

Zakon lahko v zadevah, ki jih ne ureja ta odlok ter v drugih zadevah, ki jih je potrebno urediti z internimi akti, uredi svojo notranjo organizacijo in delo s pravili zavoda. Zavod lahko ima tudi druge splošne akte, s katerimi ureja druge zadeve, če tako določa zakon. Pravila zavoda in drugi splošni akti ne smejo biti v nasprotju in v neskladju s tem odlokom.

 

 

40. člen

 

 

Splošne akte zavoda sprejme svet zavoda ali ravnatelj, vsak v skladu s svojimi pristojnostmi. Razmejitev pristojnosti pri sprejemanju splošnih aktov se določi s pravili zavoda.

 

 

X. OPRAVLJANJE SKUPNIH ZADEV ZA ZAVOD

 

 

41. člen

 

 

Zavod se za opravljanje skupnih zadev lahko povezuje z ostalimi zavodi na območju upravne enote.

 

 

XI. JAVNOST DELA ZAVODA

 

 

42. člen

 

 

Delo zavoda je javno. Javnost se zagotavlja s sporočili staršem, novinarjem in drugim predstavnikom javnosti, ki lahko prisostvujejo sejam organov zavoda in vzgojno-izobraževalnemu procesu, razen če ravnatelj to izrecno prepove zaradi spoštovanja zakonov in drugih predpisov s tega področja.

 

 

O delu zavoda javnost obvešča ravnatelj ali oseba, ki jo on za to pooblasti.

 

 

XII. URADNA TAJNOST

 

 

43. člen

 

 

Ravnatelj in drugi delavci zavoda morajo varovati listine in podatke, do katerih pridejo oziroma se z njimi seznanijo pri opravljanju vzgojno-izobraževalne in vzgojno-varstvene dejavnosti in so določeni za uradno skrivnost. Uradno skrivnost morajo varovati tudi po prenehanju delovnega razmerja v zavodu. Za uradno skrivnost se štejejo:

 

 

– dokumenti in podatki, ki so z zakoni in drugimi predpisi določeni kot tajni,

 

 

– dokumenti in podatki, ki jih za tajne določi svet zavoda ali ravnatelj v okviru svojih pristojnosti,

 

 

– dokumenti in podatki, ki jih zavodu zaupno kot tajne sporoči pristojni organ ali institucija.

 

 

Osebe iz prvega odstavka tega člena so disciplinsko, odškodninsko in kazensko odgovorne za varovanje tajnosti.

 

 

XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 

 

44. člen

 

 

Zavod mora v roku treh mesecev od uveljavitve tega odloka na novo konstituirati svet zavoda z imenovanjem novih oziroma potrditvi sedanjih članov sveta zavoda. Obstoječi svet zavoda opravlja svojo funkcijo do konstituiranja novega sveta zavoda. Svet zavoda se na novo konstituira na svoji prvi seji.

 

 

Glede na dogovor tudi druge določbe.

 

 

45. člen

 

 

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

Št. 05-05-I/07 OS

 

 

Velika Polana, dne 3. decembra 2007

 

 

Župan

 

 

Občine Velika Polana

 

 

Damijan Jaklin l.r.