New Page 2

Na podlagi 60. in 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 –ZVO-1B, 108/09, 80/2010-ZUPUDPP, 106/2010 popr., 43/2011-ZKZ-C, 57/2012, 57/2012-ZUPUDPP-A, 109/2012, 35/2013 Skl.US: U-I-43/13-8) v nadaljevanju besedila ZPNačrt, 6. člena Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu industrijsko - obrtne cone Prihova - Nazarje (OPPN Prihova) za območje PD1 - območje Elkroj, območje PD2-A, PD2B in PD2-C v nadaljevanju OPPN (Uradno glasilo SO, št. 29/2013) ter 30. člena Statuta Občine Nazarje (Uradno glasilo ZSO, št. 02/2011) je županja Občine Nazarje sprejela

SKLEP

O PRIPOMBAH NA JAVNI RAZGRNITVI IN JAVNI OBRAVNAVI DOPOLNJENEGA OSNUTKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O ZAZIDALNEM NAČRTU INDUSTRIJSKO - OBRTNE CONE PRIHOVA - NAZARJE (OPPN PRIHOVA) ZA OBMOČJE PD1 - OBMOČJE ELKROJ, OBMOČJE PD2-A, PD2B IN PD2-C

I.

Dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu industrijsko - obrtne cone Prihova - Nazarje (OPPN Prihova) za območje PD1 - območje Elkroj, območje PD2-A, PD2B in PD2-C v nadaljevanju OPPN, ki ga je izdelalo podjetje Struktura d.o.o. iz Mirne Peči, je bilo javno razgrnjeno 15 dni v sejni sobi Občine Nazarje, Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje. Javna razgrnitev je bila od 14. februarja 2014 do 3. marca  2014. Javno razgrnjeno gradivo je bilo na voljo za ogled v delovnem času občinske uprave.

II.

Na javno razgrnitev in javno obravnavo so bili osebno vabljeni vsi lastniki zemljišč. Občane smo o javni razgrnitvi obvestili 7 dni pred začetkom javne razgrnitve z javnim naznanilom po svetovnem spletu (www.nazarje.si) in z objavo v Uradnem glasilu slovenskih občin in na svetovnem spletu (www.nazarje.si).

III.

V času javne razgrnitve in obravnave so lahko vsi zainteresirani podali pripombe in predloge k razgrnjenemu dopolnjenemu osnutku SD OPPN. Pripombe in predlogi so se lahko podali pisno v knjigo pripomb na mestu javne razgrnitve, po pošti na naslov Občina Nazarje, Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje ali na elektronski naslov: obcina@nazarje.si. Ustno so se lahko pripombe in predlogi podali na javni obravnavi. Rok za dajanje pripomb k razgrnjenemu gradivu je potekel s potekom javne razgrnitve.

IV.

V času javne razgrnitve in javne obravnave na Občino Nazarje ni bila uradno podana nobena pripomba. Po telefonskem razgovoru je bila na Občino Nazarje posredovana samo pripomba s strani naročnika SD OPPN podjetja Pfeifer d.o.o. in sicer na območje, ki se nanaša na predvideno avtopralnico in obcestni jarek med Potokom 1 in 2 ter regionalno cesto, ki je že opredeljen v obstoječem OPPN. Naročnik Pfeifer d.o.o. je opozoril še na določitev možnosti gradnje gostinskega lokala ob obstoječem trgovskem objektu.

V.

Županja Občine Nazarje je izdelovalcu SD OPPN podala nalogo za preučitev možnosti umestitve betonarne in klavnice na območju OPPN Prihova.

VI.

Ostalih pripomb ni bilo.

VII.

Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in na svetovnem spletu (www.nazarje.si) ter začne veljati naslednji dan po objavi.

 

Številka: 3505-0003/2013-16

Datum: 7. 3. 2014

 

 

Občina Nazarje

 

Majda Podkrižnik, županja