New Page 1

Št. 430-0004/2009-11                                                                                     Ob-3005/09

Na podlagi 114. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02), 5. in 7. člena Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/07 in 7/09) in sprejetega Odloka o proračunu Občine Prevalje za leto 2009 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 31/08) Občina Prevalje objavlja

javni razpis za izbor programov ljubiteljske kulture v Občini Prevalje, ki se bodo v letu 2009 sofinancirali iz občinskega proračuna

I. Javni razpis: sofinancirajo se programi ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Prevalje za leto 2009.

II. Naročnik javnega razpisa: naročnik javnega razpisa je Občina Prevalje, Trg 2/a, 2391 Prevalje.

III. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je izbor programov ljubiteljske kulture v Občini Prevalje, ki se bodo v letu 2009 sofinancirali iz proračuna Občine Prevalje.

IV. Področja kulturnih programov, ki so predmet javnega razpisa Iz proračuna Občine Prevalje se bodo v letu 2009 sofinancirali naslednji programi ljubiteljske kulturne dejavnosti: instrumentalno glasbene, vokalno glasbene, plesne, gledališke, literarne, likovne, filmske, video, idr. dejavnosti posameznih izvajalcev na področju ljubiteljske kulture, ki so v javnem interesu. Iz občinskega proračuna se sofinancirajo programi ljubiteljske kulture, ki potekajo redno, organizirano in ustrezno strokovno vodeno vsaj enkrat tedensko oziroma v strnjenih oblikah in vsaj devet mesecev v posameznem koledarskem letu, pod pogojem, da so rezultati vadbe predstavljeni:

– občinstvu v domači občini,

– enkrat letno na samostojnem koncertu oziroma javni prireditvi,

– enkrat letno na samostojnem koncertu oziroma javni prireditvi, ki lahko združuje več sekcij,

– oziroma, da sodelujejo na protokolarnih in drugih javnih prireditvah v kraju oziroma občini, če scenarij take prireditve to predvideva,

– da po potrebi sodelujejo na promocijskih prireditvah Občine Prevalje.

V. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu Na javnem razpisu lahko kandidirajo naslednji izvajalci programov ljubiteljske kulture:

1. kulturna društva, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

– da so registrirani v skladu z Zakonom

o društvih, s sedežem v Občini Prevalje in imajo v svoji dejavnosti registrirano kulturno dejavnost,

– da imajo zagotovljene materialne, kadrovske, organizacijske in prostorske pogoje za uresničitev načrtovanih kulturnih dejavnosti in kulturnih projektov,

– da na območju Občine Prevalje delujejo že najmanj eno leto,

– da imajo urejeno evidenco članstva ter evidenco o plačani članarini.

2. javni zavodi na področju vzgoje in izobraževanja s sedežem v Občini Prevalje, katerih ustanoviteljica je Občina Prevalje, za kulturne programe, ki presegajo osnovno dejavnost iz ustanovitvenega akta javnega zavoda in niso financirani na podlagi letne pogodbe o sofinanciranju dejavnosti in imajo zagotovljene ustrezne kadrovske, prostorske in druge pogoje za kakovostno izvedbo programa.

VI. Merila in kriteriji za vrednotenje programov:

programi ljubiteljske kulturne dejavnosti, s katerimi posamezni izvajalci kandidirajo na tem javnem razpisu, bodo vrednoteni na osnovi meril in kriterijev Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/07 in 7/09).

VII. Okvirna višina sredstev za sofinanciranje programov ljubiteljske kulture: Sredstva za sofinanciranje programov ljubiteljske kulture so zagotovljena v sprejetem proračunu občine za leto 2009 na postavki 43181610 Sofinanciranje dejavnosti ljubiteljske kulture skupni v višini 35.622 €, od tega sredstva v višini 26.717 € za programe in sredstva v višini 8.905 € za uspešnost in kvaliteto izvajalcev. Dodeljena sredstva za sofinanciranje programov ljubiteljske kulture morajo biti porabljena v letu 2009.

VIII. Vsebina vloge in razpisna dokumentacija:

Vloga za sofinanciranje programa ljubiteljske kulture v Občini Prevalje mora biti izdelana izključno na obrazcih iz razpisne dokumentacije.

Razpisna dokumentacija obsega:

– besedilo javnega razpisa,

– prijavne obrazce,

– merila in kriterije za dodelitev sredstev,

– vzorec pogodbe.

Predlagatelji lahko prevzamejo razpisno dokumentacijo na Občini Prevalje, Trg 2/a, Prevalje, pri Mariji Orešnik, v času od objave do izteka roka javnega razpisa, vsak delavnik, od 8. do 12. ure. Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani www.prevalje.si .

IX. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko izvajalci programov ljubiteljske kulturne dejavnosti dobijo na Občini Prevalje, pri Mariji Orešnik, na tel. 02/82-46-121, vsak delovni dan od 8. do 12. ure.

X. Razpisni rok in način oddaje prijav

Predlagatelji morajo vloge oddati v zaprti kuverti osebno v tajništvu občine ali po pošti kot priporočeno pošiljko najpozneje do 6. 5. 2009 na naslov: Občina Prevalje, Trg 2/a, 2391 Prevalje, s pripisom »Prijava na javni razpis – Ne odpiraj!« in z oznako: »Izbor programov ljubiteljske kulture v Občini Prevalje za leto 2009«. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali tega dne do 16. ure oddana v sprejemno pisarno Občine Prevalje.

Na ovojnici mora biti napisano sledeče:

– naslov izvajalca programa (polni naslov pošiljatelja),

– naslov prejemnika (Občina Prevalje).

XI. Datum odpiranja vlog: odpiranje vlog bo komisija opravila 8. 5. 2009, ob 8. uri, v sejni sobi Občine Prevalje. Vsi vlagatelji bodo v roku 30 dni po sprejeti odločitvi obveščeni o izidu javnega razpisa. Z izbranimi izvajalci programov ljubiteljske kulturne dejavnosti bo občina sklenila pogodbe o sofinanciranju programov ljubiteljske kulturne dejavnosti za leto 2009.

Občina Prevalje