New Page 2

Na podlagi prvega odstavka 82. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97), 15. člena Statuta Občine Destrnik (Uradni vestnik Občine Destrnik, št. 10/05) in 5. člena Odloka o občinskih cestah (Uradni vestnik Občine Destrnik, št. 5/99 in 6/03) je Občinski svet Občine Destrnik na svoji 27. redni seji

Odlok

o spremembah in dopolnitvah odloka o kategorizaciji občinskih cest in javnih poti v občini Destrnik

1. člen

Odlok o kategorizaciji občinskih cest in javnih poti v občini Destrnik (Uradni vestnik Občine Destrnik, št. 5/99) se spre­meni tako, da glasi:

1. V 4. členu v Tabeli 1 Lokalne ceste – oznaka LC, pod zapored­no številko 5 se spremeni besedilo, da glasi:

2. V 5. členu v Tabeli 2 Javne poti – oznaka JP, pod zaporedno številko 55 se črta celotno besedilo.

2. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Destrnik.

 

Štev.:032-32/2006-6/9

Destrnik, 22. 5. 2006

 

Župan Občine Destrnik:

Franc Pukšič, s.r.