New Page 2

Na podlagi določil 21. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 27/2008 Odl.US:Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl. US, 51/10, 84/10 Odl. US in 40/12 - ZUJF), 3. ter 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 - ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11) in 14. člena Statuta Občine Cerkvenjak (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 3/2011), je Občinski svet Občine Cerkvenjak na svoji 1. izredni seji, dne 15. 1. 2014, sprejel naslednji

ODLOK

O DOPOLNITVI ODLOKA O LOKALNIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽBAH V OBČINI CERKVENJAK

1. člen

V 6. členu se doda točka kot sledi:

'' 3. distribucija toplote.''

2. člen

Ta odlok o dopolnitvi Odloka začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 35201-04/2000

Datum: 15. 1. 2014

 

 

Občina Cerkvenjak

 

Marjan Žmavc, župan