New Page 2

Na podlagi 12. in 20. člena pravilnika o enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list SRS, št. 8/87) in 7. člena statuta Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 1/99 in 1/01) izdaja župan Občine Cerklje na Gorenjskem naslednji

 

S K L E P

 

O POVPREČNI GRADBENI CENI STANOVANJ V OBČINI CERKLJE NA GORENJSKEM ZA LETO 2002

 

1.   člen

Ta sklep določa povprečno gradbeno ceno koristne stanovanjske površine za določitev prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin v letu 2002.

 

2.   člen

 

Povprečna gradbena cena za m2 stanovanjske površine v družbeni gradnji je:

-        naselje Cerklje   146.879,00 SIT

-        ostala naselja    141.004,00 SIT

3.   člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Cerklje na Gorenjskem, uporablja pa se od 01. 01. 2002.

 

Številka: 03101-01-05/2001

Datum:   29. 10. 2001

Občina Cerklje na Gorenjskem

ŽUPAN

FRANC ČEBULJ, l.r.