New Page 1

 

Na podlagi zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) in zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in 71/93) ter 10. člena statuta Občine Vitanje (Uradni list RS, št. 20/95), je Občinski svet občine Vitanje na 30 redni seji dne 18. 9. 1997 sprejel

 

 

SKLEP

 

 

o začetku postopka za spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin planskih aktov Občine Vitanje

 

 

I

 

 

Začne se postopek za spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin planskih aktov (Občine Vitanje) za območje Občine Vitanje:

 

 

– dolgoročni plan Občine Slovenske Konjice za obdobje 1986–2000 (Uradni list SRS, št. 23/87)

 

 

– družbeni plan razvoja Občine Slovenske Konjice za srednjeročno obdobje 1986–1990 (Uradni list SRS, št. 23/87)

 

 

– spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Slovenske Konjice v letu 1993 (sklep Vlade RS, 8. 7. 1994)

 

 

– spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Slovenske Konjice v letu 1994 (sklep Vlade RS, 1. 12. 1994)

 

 

II

 

 

Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin občinskih planskih aktov sprejme občinski svet.

 

 

III

 

 

Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

Št. 061-030/97

 

 

Vitanje, dne 18. septembra 1997.

 

 

Predsednik

 

 

Občinskega sveta

 

 

občine Vitanje

 

 

Plankl Zdenko, dipl. jur. l. r.