New Page 2

 

Na podlagi 3. in 4. člena Zakona o zavodih (Ur. list RS, št. 12/ 91, 8/96 in 36/00), 40. in 41. člena Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. list RS, št. 55/03 – uradno prečiščeno besedilo) ter 6., 74. in 75. člena Statuta Občine Lovrenc na Pohorju (MUV št. 11/99, 05/01 in 10/02) je Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, na 23. redni seji, dne 12. maja 2005, sprejel

 

 

O D L O K

 

 

o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno­izobraževalnega zavoda Osnovna šola Lovrenc na Pohorju

 

 

1. člen

 

 

Črta se besedilo na koncu drugega odstavka 23. člena: »Mandat traja štiri leta.«

 

 

Nadomesti se z novim besedilom: »Mandat ravnatelja traja pet let.«

 

 

2. člen

 

 

V drugem odstavku 37. člena se črtata na koncu stavka besedi: »oziroma ravnatelj«.

 

 

Spremenjen drugi odstavek 37. člena se glasi: »Pravila, ki podrobneje urejajo vprašanja, ki so navedena v prvem odstavku tega člena in druge splošne akte sprejema svet zavoda.«

 

 

3. člen

 

 

Te spremembe se objavijo v Medobčinskem uradnem vestniku.

 

 

Številka: 015—03-2005-005

Datum: 12. maj 2005

Župan Občine Lovrenc na Pohorju

 Franc Ladinek, dipl. ekon., s. r.