New Page 2

Na podlagi 10. člen in Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči in izvajanju drugih ukrepov razvoja podeželja v Občini Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer 4/2007) ter Odloka proračunu Občine Ljutomer za leto 2014 (Uradno glasilo Občine Ljutomer, št. 1/2014) objavlja Občina Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer

 

JAVNI RAZPIS

ZA SOFINANCIRANJE POSPEŠEVANJA DRUŠTVENE DEJAVNOSTI

NA PODROČJU KMETIJSTVA V OBČINI LJUTOMER ZA LETO 2014

 

1. Predmet javnega razpisa

Pospeševanje društvene dejavnosti na področju kmetijstva.

 

2. Okvirna višina sredstev

Okvirna višina razpisanih sredstev znaša 10.260 EUR.

 

3. Upravičenci

Društva in njihove zveze s področja kmetijstva in s kmetijstvom povezanimi dejavnostmi, katerih so člani občani s stalnim prebivališčem na območju Občine Ljutomer in imajo sedež na območju občine Ljutomer. Društva, ki nimajo sedeža v občini, pa morajo imeti aktivnosti usmerjene tudi na področje občine Ljutomer ter imeti člane, kateri so občani s stalnim prebivališčem na območju Občine Ljutomer.

 

4. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu:

- registracija pravne osebe v skladu s predpisi, ki urejajo društva,

- delovanje na področju kmetijstva in s kmetijstvom povezanimi dejavnostmi,

- realno izvedljiv program dela za leto 2014,

- pisni zahtevek z utemeljitvijo zahteve in zahtevane priloge navedene v razpisni dokumentaciji.

 

5. Osnovna merila:

- pomen društva oziroma zveze za ohranjanje in pospeševanje kmetijstva,

- plan dela v letu 2014 in vrednost planiranih aktivnosti,

- poročilo o delu za leto 2013,

- število članov iz občine Ljutomer,

- strokovno izobraževanje na področju dejavnosti društva (literatura, ekskurzije, tečaji),

- promocijska dejavnost na temo kmetijstva,

- organizacija ali izvedba prireditev ali tekmovanj na temo kmetijstva,

- sodelovanje društev na prireditvah.

 

Merila za ocenjevanje in vrednotenje programov in projektov sofinanciranja so naslednja:

Kriteriji

 

 

 

 

 

Število točk

Finančna  vrednost planiranih aktivnosti v letu 2014

 

do 1.500 EUR

 

 

 

 

5

od 1.501 EUR do 3.000 EUR

 

 

 

10

od 3.001 EUR do 5.000 EUR

 

 

 

 

 

15

nad 5.001 EUR

 

 

 

 

20

Poročilo o delu, vrednost izvedbenih aktivnosti v letu 2013

 

do 1.500 EUR

 

 

 

 

5

od 1.501 EUR do 3.000 EUR

 

 

 

10

od 3.001 EUR do 5.000 EUR

 

 

 

 

 

15

nad 5.001 EUR

 

 

 

 

20

Število članov z območja občine Ljutomer

 

 

do 25

 

 

 

 

 

10

od 25 do 50

 

 

 

 

20

od 50 do 75

 

 

 

 

30

od 75 do 100

 

 

 

 

40

nad 101

 

 

 

 

 

50

Strokovno izobraževanje

 

 

 

 

organizacija in izvedba seminarjev, predavanj

 

5 točk/seminar

organizacija in izvedba tečajev  s praktičnim prikazom

 

10 točk/tečaj

organizacija in izvedba strokovno - izobraževalne ekskurzije

15 točk/ekskurzijo

Promocijska dejavnost

 

 

 

 

izdaja zgibank (minimalna naklada je dvakratno število članov)

10 točk/izdajo

izdaja promocijsko informativnega materiala

 

5 točk/izdajo

(minimalna naklada je dvakratno število članov)

 

 

internetna stran

 

 

 

 

15 točk

Organizacija ali izvedba prireditev ali tekmovanj na območju UE Ljutomer

na občinski ravni

 

 

 

 

10 točk/prireditev

na regijski ravni

 

 

 

 

15 točk/prireditev

na državni ravni

 

 

 

 

20 točk/prireditev

Sodelovanje društev na prireditvah

 

 

 

lokalnega značaja

 

 

 

 

5 točk/prireditev

državnega značaja

 

 

 

 

10 točk/prireditev

mednarodni značaj

 

 

 

 

15 točk/prireditev

Organizacija ali izvedba razstav na območju UE Ljutomer

 

na občinski ravni

 

 

 

 

10 točk/razstavo

na regijski ravni

 

 

 

 

20 točk/razstavo

na državni ravni

 

 

 

 

30 točk/razstavo

Kvaliteta in preglednost vloge

 

 

 

 

zelo dobro

 

 

 

 

15

srednje dobro

 

 

 

 

10

dobro

 

 

 

 

 

5

slabo

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Višina sofinanciranja se določi na podlagi izpolnjevanja kriterijev in meril. Merila so določena v točkah, katerih vrednost se vsako leto izračuna na podlagi proračunskih sredstev, ki so določena za namen sofinanciranja društev in skupnega števila točk ovrednotenih programov.

 

6. Upravičeni stroški:

- stroški izvedbe aktivnosti planiranih v letnem programu dela,

- stroški mednarodnih aktivnosti,

- drugi stroški povezani z delovanjem društva oziroma zveze.

 

7. Višina sofinanciranja:

- do 100% upravičenih stroškov izkazanih na podlagi priznane vrednosti programa društva oziroma zveze,

- najvišji znesek sofinanciranja za zveze, v katero so včlanjena društva na področju kmetijstva znaša 250 EUR,

- najvišji znesek sofinanciranja po tem razpisu za posamezno društvo znaša 120 EUR na člana društva s stalnim prebivališčem v občini Ljutomer.

 

8. Vsebina vloge

Vlagatelj mora vložiti izpolnjena predpisana obrazca in priložiti zahtevane priloge, ki so navedene v razpisni dokumentaciji.

Razpisna dokumentacija je od začetka javnega razpisa na voljo med uradnimi urami v vložišču Občine Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer, soba 108 in na spletni http://www.obcinaljutomer.si/ .

Vse informacije v zvezi z javnim razpisom se dobijo na Občini Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer, ali na tel. 02/584 90 50 (Aleš Vaupotič).

 

9. Rok in način vložitve vloge

Rok za vložitev vloge je 30 dni od dneva objave javnega razpisa v Uradnem glasilu Občine Ljutomer

Vloga se pošlje s priporočeno pošto na naslov: Občini Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer, oziroma se vloži neposredno v vložišči Občine Ljutomer. Predložena vloga mora biti v zapečatenem ovitku, ovitek pa mora biti na hrbtni strani opremljen z nazivom in naslovom vlagatelja, in na sprednji strani označen z oznako »Ne odpiraj – vloga«  s pripisom »Pospeševanje društvene dejavnosti - kmetijstvo«.

 

10. Obravnava vlog

Odpiranje vlog, ki ni javno, vodi komisija.

Komisija po vrstnem redu oddaje popolnih vlog opravi strokovni pregled vlog ter jih oceni na podlagi pogojev in meril, ki so navedena v javnem razpisu oziroma v razpisni dokumentaciji. Na podlagi ocene vlog komisija pripravi predlog prejemnikov finančnih sredstev. O upravičenosti do dodelitve sredstev se odloči s sklepom.

Prepozno prispela vloga se zavrže, neutemeljena pa zavrne. Vlagatelja nepopolne vloge komisija v roku osmih dni od odpiranja vlog pisno pozove, da jo dopolni. Rok dopolnitve je osem dni od dneva prejema poziva za dopolnitev. Nepopolno vlogo, ki jo vlagatelj v navedenem roku ne dopolni, se zavrže, neustrezno dopolnjeno pa zavrne.

Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v 45 dneh po izteku roka za oddajo prijave. Z izbranimi izvajalci programov bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljeni pogoji in način koriščenje proračunskih sredstev.

 

11. Namenska poraba sredstev

V primeru nenamenske porabe sredstev mora prejemnik vsa pridobljena sredstva vrniti skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo od dneva uveljavitve sofinanciranja do dneva vračila sredstev, in sicer:

-          če so bila sredstva nenamensko uporabljena,

-          če se ugotovi, da je prejemnik za pridobitev sredstev navajal neresnične podatke.

 

 

Številka: 331-1/2014-435

Datum:   4. 4. 2014

Županja Občine Ljutomer:

mag. Olga Karba, l.r.