New Page 2

Številka:

007-00001/2015-1

Občina:

Občina Moravske Toplice

Organ sprejema:

Občinski svet Občine Moravske Toplice

Predlagatelj:

Župan Občine Moravske Toplice

Zakonska podlaga:

149. člen Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZMetD, 66/06 - odločba US, 33/07 - ZPNačrt, 57/08 - ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 12/13, 38/14, 37/15, 56/15) in 16. člen Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 35/14, 21/15)

Pripravljavec:

Občinska uprava Občine Moravske Toplice

Datum:

18.11.2015

Priloge:

/

Vabilo na sejo:

9. redna seja Občinskega sveta Občine Moravske Toplice

Besedilo:

gradivo