New Page 2

Na podlagi 6. točke 20. člena statuta Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 8/00 - prečiščeno besedilo) in 101. člena poslovnika Občinskega sveta občine Mislinja (Uradni list RS, št. 20/00) je Občinski svet občine Mislinja na 17. seji, dne 14. junija 2000 sprejel naslednji

S K L E P

V občinsko volilno komisijo so imenovani:

1. Sonja Klemenc, Šentlenart 28, Mislinja, predsednica,

Sandi Krebl, Gozdarska cesta 86, Mislinja, namestnik predsednika,

2. Jože Tovšak, Šentilj 81, Mislinja, član,

Lilijana Sevčnikar, Sejmišče 15, Mislinja, namestnik člana,

3. Karmen Pušnik, Šentilj 57, Mislinja, članica,

Jasmina Pogorevc, Tolsti vrh 40 a, Mislinja, namestnik članice,

4. Vesna Jakoš, Gornji Dolič 65 c, Mislinja, članica,

Jože Tasič, ml., Straže 70, namestnik članice.

 

Št. 032-01-02/1999

Mislinja, dne 27. junija 2000.

 

Župan

Občine Mislinja

Mirko Grešovnik l. r.