New Page 2

SVET MESTNE OBČINE KRANJ

 

 

Številka: 900-12/2013-1-(41/04)

Datum: 3.4.2013

 

 

Zadeva: Vabilo

 

Na podlagi 44. člena Statuta Mestne občine Kranj (Ur. l. RS, št. 33/2007) in 73. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Kranj (Ur. l. RS, št. 41/2007, 47/2007 -popr. in 51/2010) sklicujem 23. sejo Sveta Mestne občine Kranj, ki bo v SREDO, dne 17.4.2013 ob 16.00 uri v sejni sobi št. 16 stavbe Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1 z naslednjim okvirnim

 

DNEVNIM REDOM :

 

1. Potrditev zapisnika 22. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 20.3.2013 ter poročila o izvršitvi sklepov

 

2. Kadrovske zadeve (gradivo 1, 2, 3)

 

3. Premoženjske zadeve (gradivo 1, 2, 3, 4, 5)

 

4. Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Kranj za leto 2012 (gradivo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13)

 

5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Kranjski vrtci – prva obravnava (gradivo)

 

6. Odloki o spremembah in dopolnitvah odlokov o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnih zavodov osnovnih šol v MOK – prva obravnava (gradivo 1, 2)

 

7. Odlok o organizaciji in načinu izvajanja gospodarske javne službe linijskih prevozov v mestnem prometu in ocena izvedljivosti javno-zasebnega partnerstva na področju izvajanja mestnega potniškega prometa v Mestni občini Kranj – prva obravnava (gradivo)

 

8. Odlok o avtotaksi prevozih v Mestni občini Kranj – prva obravnava (gradivo)

 

9. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje občinskega lokacijskega načrta Pševo – druga obravnava (gradivo 1, 2)

 

10. A. Obvezna razlaga 8., 11., 16. in 17. člena Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za območje Planina jug (Uradni list RS, št. 68/05, 40/08, 84/12) (gradivo 1, 2)

 

B. Tehnični popravek Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za območje Planina jug (gradivo)

 

11. Poslovni rezultati javnih zavodov v Mestni občini Kranj v letu 2012 (gradivo)

 

12. Poročilo Medobčinskega inšpektorata Kranj za leto 2012 (gradivo 1, 2)

 

13. Informacija o varnostni problematiki na območju Mestne občine Kranj v letu 2012 (gradivo 1, 2)

 

14. Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta (odgovor 1, 2, 3)

 

 

Končni dnevni red bo posredovan sedem dni pred sejo sveta.

Prosim predsednike delovnih teles sveta, da obravnavajo priložena gradiva za posamezne točke dnevnega reda v skladu s svojimi pristojnostmi, ki jim jih dajeta Statut Mestne občine Kranj in Poslovnik Sveta Mestne občine Kranj ter do seje Sveta Mestne občine Kranj oblikujejo stališča v zvezi z navedenimi gradivi.

Prosim za zanesljivo udeležbo na seji, morebitno zadržanost pa predhodno opravičite na tel. 2373-113 ali 2373-119.

 

 

 

Mohor Bogataj

 

Župan

 

Priloge:

- Gradivo