New Page 2

Številka: 032-7/2019-1

Datum: 15.4.2019

 

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS 80/09, 39/14, 39/16) in 21. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Komen (Uradni list RS 80/09, 39/14) sklicujem 5. redno sejo Občinskega sveta Občine Komen v mandatu 2018 - 2022, ki bo

 

v četrtek, 25. aprila 2019, ob 17. uri v sejni sobi Občine Komen, Komen 86.

 

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti;

2. Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika 4. redne seje z dne 14. 3. 2019 (gradivo, zapisnik);

3. Določitev in potrditev dnevnega reda;

4. Letno poročilo koncesionarja o izvajanju gospodarske javne službe »Zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov« v Občini Komen za leto 2018 (gradivo);

5. Letno poročilo koncesionarja o izvajanju gospodarske javne službe »urejanje in vzdrževanje pokopališč« v Občini Komen za leto 2018 (gradivo);

6. Predlog Sklepa o določitvi parkirnih površin, na katerih se uvede plačilo parkirnine (gradivo);

7. Predlog Sklepa o določitvi pomožnih površin za potrebe parkiranja (gradivo);

8. Predlog Sklepa o razveljavitvi sklepa št. 032-3/2016-6 z dne 24. 2, 2016 (gradivo);

9. Predlog Sklepa o določitvi parkirnega reda in vzpostavitvi območja kratkotrajnega parkiranja (gradivo);

10. Predlog Sklepov o Priznanjih Občine Komen (gradivo 1, 2, 3);

11. Predlog Sklepa o imenovanju predstavnika v svet javnega vzgojno - izobraževalnega zavoda Vrtec Sežana (gradivo 1, 2);

12. Predlog Sklepa o imenovanju predstavnika v svet javnega zavoda Komenski Kras (gradivo 1, 2);

13. Zaključni račun proračuna Občine Komen za leto 2018 (gradivo);

14. Predlog rebalansa-1 proračuna Občine Komen za leto 2019 (gradivo);

15. Vprašanja, pobude, odgovori (gradivo 1, 2).

 

 

Občina Komen

 

mag. Erik Modic, župan