New Page 2

Na podlagi 16. člena Statuta občine Hajdina (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 32/17 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet občine Hajdina na svoji 2. redni seji, dne 20. 12. 2022 sprejel

 

SKLEP

O IMENOVANJU SVETA ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU

 

1. člen

V Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu se imenujejo:

 

1.    Slavko Burjan             -  predsednik,

2.    Milan Bezjak               -  član,

3.    Renata Gabrovec         -  članica,

4.    Igor Levstik                -  član,

5.    Boris Kozenburger       -  član,

6.    Janja Vidovič               -  članica,

7.    Zlatka Strmšek            -  članica,

8.    Marija Žunkovič           -  članica.

 

2. člen

Mandatna doba imenovanih članov traja dokler traja mandat sedanjega Občinskega sveta Občine Hajdina.

 

3. člen

Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 011-6/2022

Datum: 20. 12. 2022

 

 

Občina Hajdina

 

mag. Stanislav Glažar, župan