Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi(Ur. list RS, št. 72/93, 6/94-odločba US, 57/94, 14/95, 20/95-odločba US, 63/95-obvezna razlaga, 9/96-odločba US, 44/96-odločba US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98-odločba US, 74/98, 59/99-odločba US in 70/00), Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Ur. l. RS, št.60/94, 69/94 in 56/98) je Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju na 35. redni seji, dne 30. maja 2002, sprejel
 
SPREMEMBO STATUTA
 
 
Občine Lovrenc na Pohorju
 
 
1. člen
 
V Statutu Občine Lovrenc na Pohorju (MUV, št. 11/99, 05/01) se drugi odstavek 13. člena spremeni tako, da se glasi:
 
 
Občinski svet šteje 12 članov.
 
 
Ostalo besedilo ostane nespremenjeno.
 
2. člen
 
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Lovrenc na Pohorju pričnejo veljati petnajsti dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku Štajerske in Koroške regije.
 
 
Župan Občine Lovrenc na Pohorju
Franc Ladinek, dipl. ekon., s. r.
Številka: 015-02-001/02
Datum: 30. maj 2002