New Page 3

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Dornava ( Uradni list RS, št. 26/07), je Občinski svet Občine Dornava na 23. redni seji, dne 14.6. 2009 sprejel

 

ODLOK O SPREMEMBAH ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH IZVEDBENEGA PROSTORSKEGA AKTA: PROSTORSKO UREDITVENI POGOJI ZA OBMOČJE OBČINE DORNAVA

 

1. člen

S tem odlokom se spreminja Odlok o spremembah odloka o spremembah in dopolnitvah izvedbenega prostorskega akta: prostorsko ureditveni pogoji za območje Občine Dornava (v nadaljevanju PUP), ki je bil sprejet na 5. seji občinskega sveta Dornava, dne 25.4.2007 in objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin št. 12/2007.

 

2. člen

V 13. členu se drugi odstavek spremeni oz. se mu doda besedilo, tako da se glasi: V teh območjih objektom ni mogoče spreminjati namembnosti, razen v območju P8-I1 (grad – Dornava), kjer se za potrebe obnove dvorca dovoljuje rekonstrukcija in sprememba namembnosti dvorca.

 

3. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. 

 

Številka:007-14/2009

Dornava, dne 24. 6 2009

 

 

Občina Dornava

 

Župan Rajko Janžekovič