New Page 2

 

Na podlagi 12. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07) je Mestni svet Mestne občine Ptuj na seji, dne 24. septembra 2007, sprejel

 

 

 

 

 

PRAVILNIK

 

 

o dodeljevanju pomoči za razvoj podjetništva v Mestni občini Ptuj

 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

 

1. člen

 

 

Ta pravilnik podrobneje določa namene, upravičence, ukrepe in pogoje za dodeljevanje sredstev, upravičene stroške in njihovo višino, postopek dodeljevanja in nadzor nad porabo sredstev za spodbujanje razvoja podjetništva v Mestni občini Ptuj (v nadaljevanju: občina).

 

 

2. člen

 

 

Sredstva po tem pravilniku se dodeljujejo z namenom:

 

 

-           povečevanja možnosti za ustanavljanje novih podjetij in ustvarjanje novih delovnih mest,

 

 

-           pospeševanja izkoriščanja podjetniških in inovacijskih potencialov,

 

 

-           vzpodbujanja povezovanja med podjetji in z institucijami znanja in

 

 

-          vzpostavljanja ugodnega podjetniškega in inovativnega okolja za razvoj podjetništva in inovativnosti v občini.

 

 

Za uresničevanje ciljev občine na področju razvoja podjetništva se sredstva po tem pravilniku dodeljujejo po pravilih dodeljevanja pomoči de minimis skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. december 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis, ki se uporablja od 1.1.2014 do 31.12.2020.

 

 

3. člen

 

 

Sredstva za pomoči po tem pravilniku se zagotavljajo v proračunu občine za namene in v višini, ki je določena z odlokom o proračunu občine za posamezno leto.

 

 

4. člen

 

 

Upravičenci do pomoči po tem pravilniku so:

 

 

-           podjetja, ki imajo poslovni sedež na območju občine,

 

 

-          fizične osebe s stalnim bivališčem v občini, kadar gre za sofinanciranje samozaposlitve.

 

 

5. člen

 

 

Za podjetje se po tem pravilniku šteje:

- samostojni podjetnik posameznik,

- mikro podjetje (zaposluje manj kot 10 oseb ter letni promet in/ali bilančna vsota ne presega 2 milijonov EUR),

- majhno podjetje (zaposluje manj kot 50 oseb ter letni promet in/ali bilančna vsota ne presega 10 milijonov EUR),

- srednje veliko podjetje (zaposluje manj kot 250 oseb ter letni promet ne presega 50 milijonov EUR in/ali bilančna vsota ne presega 43 milijonov EUR) v primeru prijave na Ukrep 1 Sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij in Ukrep 9 sofinanciranje stroškov komunalnega prispevka,

- veliko podjetje, ki ni mikro, majhno ali srednje veliko podjetje po zgornji opredelitvi v primeru prijave na Ukrep 9 sofinanciranje stroškov komunalnega prispevka.

 

 

6. člen

 

 

Do pomoči po tem pravilniku niso upravičena podjetja, ki:

- so v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji,

- so v stanju kapitalske neustreznosti po zakonu o finančnem poslovanju podjetij,

- so v težavah in dobivajo državno pomoč za reševanje in prestrukturiranje,

- sodijo v sektor ribištva in ribogojstva,

- sodijo v sektor primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti,

- nimajo poravnanih finančnih obveznosti do občine,

- nimajo plačanih prispevkov in poravnanih obveznosti do delavcev,

- delujejo na področju predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti v naslednjih primerih:

- če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,

- če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce.

 

 

7. člen

 

 

Pomoči de minimis po tem pravilniku se lahko dodelijo pod pogojem, da upravičenec v izogib morebitni preseženi zgornji meji de minimis pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih, pred dodelitvijo sredstev poda pisno izjavo o:

- že prejetih de minimis pomočeh, vključno z navedbo pri katerih dajalcih in v kakšnem znesku,

- kandidaturi za de minimis pomoč in o že odobreni in še ne izplačani de minimis pomoči,

- drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške,

- o povezanih družbah ter o združitvi ali razdelitvi podjetij.

 
 

Pomoči de minimis ne smejo biti neposredno povezane z izvozno dejavnostjo upravičenca in se ne smejo dodeljevati pod pogojem, da se domačim proizvodom daje prednost pred uvoženimi.

 
  Pomoči de minimis niso namenjene nabavi vozil za cestni prevoz tovora, dodeljene podjetjem, ki opravljajo dejavnost tovornega prometa.  

Prejemnik de minimis pomoči bo pisno obveščen, da je pomoč dodeljena po pravilu de minimis.  
 

Občina bo pisno obvestila prejemnika, da je pomoč dodeljena po pravilu »de minimis« v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči »de minimis« (Uradni list EU 352, 24. 12. 2013) ter o znesku »de minimis« pomoči.

 
 

Občina bo kot dajalec pomoči hranila evidence o individualni pomoči »de minimis« 10 let od datuma dodelitve pomoči.

 

 

8. člen

 

 

V zvezi z istimi upravičenimi stroški se pomoč de minimis ne sme kumulirati z drugo državno pomočjo, če bi bila s tako kumulacijo presežena največja dovoljena intenzivnost pomoči, določena v uredbi o skupinskih izjemah ali v odločbi, ki jo je sprejela Komisija.

 

 

9. člen

 

 

Zgornja meja intenzivnosti pomoči de minimis dodeljena kateremu koli upravičencu ne sme presegati 200.000 EUR v katerem koli obdobju treh proračunskih let oziroma 100.000 EUR, če gre za podjetja v cestnoprometnem sektorju v tovornem prometu, in sicer ne glede na to, iz katerih javnih virov so sredstva dodeljena.

 

Skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu podjetju ne bo presegel 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije (v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR).

Enotno podjetje pomeni vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:

a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja;

b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja;

c) podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu;

d) podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.

Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk (a) do (d) preko enega ali več drugih podjetij, prav tako veljajo za enotno podjetje.

Pomoč »de minimis« dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo »de minimis«, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 360/2012 do zgornje meje, določene v uredbi 360/2012.

Pomoč »de minimis«, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 se lahko kumulira s pomočjo »de minimis «, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami »de minimis « do ustrezne zgornje meje (200.000 oz. 100.000).

 

 

 

 

 

Zgornja meja pomoči se izrazi v denarni dotaciji. Dodeljena pomoč predstavlja bruto znesek pomoči, t. j. pred odbitkom davka ali drugih dajatev.

 

 

10. člen

 

 

Pomoči de minimis se dodeljujejo kot nepovratna sredstva v določeni višini za posamezne namene v obliki dotacij ali subvencioniranja obrestne mere.

 

 

11. člen

 

 

Pomoč, odobrena po pravilu de minimis, lahko pokriva do 100 % upravičenih stroškov, razen za Ukrep 9 sofinanciranje stroškov komunalnega prispevka do največ 50 % upravičenih stroškov.

 

 

II. UKREPI POMOČI

 

 

12. člen

 

 

Ukrepi pomoči po tem pravilniku so:

 

 

1.         sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij,

 

 

2.         sofinanciranje svetovanja in razširjanja znanja,

 

 

3.         sofinanciranje usposabljanja in izobraževanja podjetnikov in zaposlenih v podjetjih,

 

 

4.         sofinanciranje povezovanja med podjetji in z institucijami znanja,

 

 

5.         sofinanciranje samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih mest,

 

 

6.         sofinanciranje zagona podjetij v inkubatorjih in parkih,

 

 

7.         sofinanciranje stroškov promocije.

 

 

8.        sofinanciranje zaposlovanja mladih,

9.        sofinanciranje stroškov komunalnega prispevka.

 

 

13. člen

 

 

Sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij

 

 

Namen pomoči je pospešitev nastajanja podjetij iz 4. člena tega pravilnika in zagotavljanje pogojev za njihovo hitrejšo rast s sofinanciranjem materialnih in nematerialnih investicij.

 

 

14. člen

 

 

Upravičeni stroški za materialne investicije na območju občine so:

 

 

-           stroški nakupa, urejanja in opremljanja zemljišč na območju občine,

 

 

-           stroški pridobivanja projektne in investicijske dokumentacije za gradnjo poslovnih prostorov,

 

 

-           stroški nakupa, gradnje ali preureditve poslovnih prostorov,

 

 

-           stroški nakupa opreme in celovita obnova obstoječe proizvodnje,

 

 

-           stroški obrestne mere za najete kredite za izvedbo materialne investicije.

 

 

Upravičeni stroški za nematerialne investicije so:

 

 

-          stroški nakupa patentov, licenc, know-how ali nepatentiranega tehničnega znanja ter programske opreme,

 

 

-           stroški obrestne mere za najete kredite za izvedbo nematerialne investicije.

 

 

Neupravičeni stroški so stroški nakupa drobnega inventarja in opreme.

 

 

15. člen

 

 

Upravičenci do pomoči so podjetja iz 4. člena tega pravilnika, ki investirajo v razvoj in razširitev dejavnosti, in podjetja, ki nimajo sedeža v občini, vendar investirajo v dejavnost na območju občine.

 

 

Prejemnik pomoči mora zagotoviti vsaj 25 % lastnih sredstev za kritje stroškov posamezne investicije. Materialna in / ali nematerialna investicija mora ostati v lasti upravičenca najmanj 3 leta.

 

 

16. člen

 

 

Sofinanciranje svetovanja in razširjanja znanja

 

 

Namen pomoči je sofinanciranje stroškov podjetjem pri svetovanju:

 

 

-           za pripravo in izvajanje strateških razvojnih projektov podjetja,

 

 

-           v fazi nastajanja in rasti podjetja,

 

 

-          za razširjanje znanja za krepitev konkurenčnih in inovacijskih sposobnosti podjetja,

 

 

-           za prijavo podjetja na mednarodne javne razpise.

 

 

17. člen

 

 

Upravičeni stroški so:

 

 

-           stroški svetovanja zunanjega svetovalca oziroma zunanje institucije,

 

 

-           stroški zunanjih svetovalcev oziroma izvajalcev v zvezi s pripravo prijave na mednarodni razpis, ki morajo biti v skladu z običajnimi tržnimi cenami in običajnim poslovanjem prijavitelja na razpis.

 

 

18. člen

 

 

Upravičenci do pomoči so podjetja iz 4. člena tega pravilnika.

 

 

V primeru iz zadnje alinee 16. člena so upravičenci podjetja, ki na razpise iz mednarodnih virov prijavijo projekte, ki ustrezajo razpisnim pogojem in so administrativno ustrezni, kar dokažejo s potrdilom razpisovalca, ki je objavil mednarodni javni razpis. V kolikor se na mednarodni razpis prijavi več podjetij, ki so sklenila dogovor o sodelovanju, je vlagatelj vloge nosilno podjetje skupnega projekta.

 

 

19. člen

 

 

Sofinanciranje usposabljanja in izobraževanja podjetnikov in zaposlenih v podjetjih

 

 

Namen pomoči je spodbujanje pridobivanja znanja in kompetenc podjetnikov ter zaposlenih na vseh področjih in s tem spodbujanje inovativnosti in konkurenčnosti podjetij.

 

 

20. člen

 

 

Upravičeni stroški so:

 

 

-           stroški inštruktorja,

 

 

-           stroški svetovanja v povezavi s projektom usposabljanja,

 

 

-           potni stroški inštruktorjev in tistih, ki se usposabljajo,

 

 

-          stroški aktivnosti, ki promovirajo podjetništvo, inovativnost in / ali odličnost poslovanja.

 

 

21. člen

 

 

Upravičenci do pomoči so podjetja iz 4. člena tega pravilnika, ki imajo izdelane strateške razvojne dokumente podjetja, vključno z letnim programom usposabljanja in izobraževanja zaposlenih delavcev, ki vsebuje vrste programov, število udeležencev in predvidene stroške ter izvajalce programov.

 

 

22. člen

 

 

Sofinanciranje povezovanja med podjetji in z institucijami znanja

 

 

Namen pomoči je spodbujanje:

 

 

-           povezovanja med podjetji in z institucijami znanja za prenos in ustvarjanje novih znanj,

 

 

-           izboljšanja konkurenčnih prednosti in tržnega položaja povezanih podjetij,

 

 

-           razvoja novih skupnih proizvodov in / ali storitev, ki jih bodo imela podjetja kot del svoje ponudbe,

 

 

-           razvoja skupne blagovne znamke.

 

 

23. člen

 

 

Upravičeni stroški so:

 

 

-           stroški za svetovanje pri pripravi skupnih programov za povezovanje podjetij,

 

 

-           stroški za svetovanje in razširjanje specifičnega znanja za potrebe izvajanja skupnih programov,

 

 

-           stroški za raziskave in razvoj novih skupnih proizvodov in / ali storitev,

 

 

-           stroški za promocijo novih skupnih proizvodov in / ali storitev,

 

 

-          stroški za posebno usposabljanje podjetnikov in zaposlenih za pripravo in izvajanje skupnih programov,

 

 

-           stroški vodenja skupnega programa povezovanja.

 

 

24. člen

 

 

Upravičenci do pomoči so podjetja iz 4. člena tega pravilnika, ki se povezujejo z najmanj dvema podjetjema in vsaj eno institucijo znanja ter so v zvezi s tem sklenila dogovor o sodelovanju. Upravičenci izberejo nosilno podjetje, ki v imenu skupine nastopa kot vlagatelj. Stroški podjetij, ki ne sodijo med upravičence iz 4. člena tega pravilnika, vendar sodelujejo v povezovanju, niso upravičeni stroški za sofinanciranje na podlagi tega pravilnika.

 

 

25. člen

 

 

Sofinanciranje samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih mest

 

 

Namen pomoči je povečevanje števila zaposlenih in ustvarjanje novih delovnih mest ter zmanjševanje brezposelnosti.

 

 

26. člen

 

 

Upravičeni stroški so:

 

 

-           stroški za realizacijo samozaposlitve v višini do 5 oziroma 10 minimalnih mesečnih plač,

 

 

-           stroški za odpiranje novega delovnega mesta v višini do 10 minimalnih mesečnih plač,

 

 

-           stroški za zaposlitev registrirano brezposelnega iskalca prve zaposlitev z najmanj visoko ali univerzitetno izobrazbo v višini do 10 minimalnih mesečnih plač.

 

 

27. člen

 

 

Upravičenci do pomoči v primeru samozaposlitve so fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče na območju občine in registrirajo dejavnost na podlagi Zakona o gospodarskih družbah, če jim taka dejavnost pomeni edini in glavni poklic in je tudi poslovni sedež na območju občine, in sicer do 10 minimalnih mesečnih plač za primer samozaposlitve brezposelne osebe in do 5 minimalnih mesečnih plač za primer samozaposlitve predhodno zaposlene osebe.

 

 

Upravičenci do pomoči v primeru odpiranja novih delovnih mest so podjetja iz 4. člena tega pravilnika in podjetja, ki imajo poslovni sedež izven občine, če imajo na območju občine poslovni prostor in zaposlujejo za namen opravljanja dejavnosti v poslovnem prostoru na območju občine. Do sredstev je podjetje upravičeno v primeru zaposlitve registrirane brezposelne osebe s stalnim bivališčem na območju občine in v kolikor nova zaposlitev pomeni povečanje skupnega števila zaposlenih nad najvišjim stanjem v preteklem letu brez upoštevanja upokojitev.

 

 

Upravičenci do pomoči v primeru zaposlitve registrirano brezposelnega iskalca prve zaposlitve so podjetja iz 4. člena tega pravilnika in podjetja, ki imajo poslovni sedež izven občine, če imajo na območju občine poslovni prostor in zaposlujejo za namen opravljanja dejavnosti v poslovnem prostoru na območju občine. Do sredstev je podjetje upravičeno v primeru zaposlitve registriranega brezposelnega iskalca prve zaposlitve, ki ima stalno bivališče na območju občine.

 

 

28. člen

 

 

Vsaka sofinancirana zaposlitev mora trajati najmanj 12 mesecev.

 

 

V primeru, da upravičenec za zaposleno osebo prejme subvencijo tudi s strani državnih, evropskih ali drugih virov, mora trajati zaposlitev osebe še najmanj 12 mesecev po obdobju sofinanciranja iz drugih virov, kar upravičenec dokazuje s podaljšanjem pogodbe in drugimi ustreznimi dokazili.

 

 

29. člen

 

 

Sofinanciranje zagona podjetij v inkubatorjih in parkih

 

 

Namen pomoči je ustanavljanje novih tehnoloških in inovativnih podjetij v inkubatorjih in parkih.

 

 

30. člen

 

 

Upravičeni stroški so:

 

 

-           stroški zaščite intelektualne lastnine (zaščita patenta, blagovne znamke),

 

 

-           stroški izdelave prototipa,

 

 

-           stroški razvoja novega proizvoda in / ali storitve,

 

 

-           stroški raziskave tržišča,

 

 

-           stroški specializirane opreme, ki je potrebna za razvoj novega proizvoda in / ali storitve,

 

 

-           stroški dela redno zaposlenih v višini do 10 minimalnih mesečnih plač.

 

 

31. člen

 

 

Upravičenci do pomoči so podjetja iz 4. člena tega pravilnika, ki imajo sklenjeno pogodbo z upravljavcem parka oziroma inkubatorja.

 

 

32. člen

 

 

Sofinanciranje stroškov promocije

 

 

Namen sofinanciranja stroškov promocije je spodbuditi sodelovanje podjetnikov in obrtnikov na strokovnih sejmih in razstavah doma in v tujini in na ta način promovirati razvoj novih proizvodov in storitev.

 

 

33. člen

 

 

Upravičeni stroški so:

 

 

-           najetje, postavitev in delovanje stojnice na določenem strokovnem sejmu ali razstavi doma ali v tujini.

 

 

34. člen

 

 

Upravičenci do pomoči so podjetja iz 4. člena tega pravilnika.

 

 

34.a člen

Sofinanciranje zaposlovanja mladih

Namen ukrepa je sofinanciranje zaposlovanja mladih brezposelnih oseb, kar jim bo omogočilo integracijo v delovno okolje in izboljšalo njihove zaposlitvene možnosti. S tem bomo prispevali k doseganju čim hitrejše in stabilnejše zaposljivosti ciljne skupine ter pomagali znižati negativni trend brezposelnosti mladih.

Upravičeni stroški so:

- stroški za zaposlitev mlade osebe v višini do 12 minimalnih mesečnih plač.

Upravičenci do pomoči v primeru zaposlovanja mladih so podjetja iz 4. člena tega pravilnika in podjetja, ki imajo poslovni sedež izven občine, če imajo na območju občine poslovni prostor in zaposlujejo za namen opravljanja dejavnosti v poslovnem prostoru na območju občine.

Do sredstev je podjetje upravičeno v primeru zaposlitve mlade osebe do dopolnjenega 30. leta starosti oziroma do dopolnjenega 35. leta starosti v primeru zaposlitve osebe z najmanj visoko ali univerzitetno izobrazbo, ki ima stalno bivališče na območju občine.

Sofinancirana zaposlitev mlade osebe mora trajati najmanj 12 mesecev. V primeru, da upravičenec za zaposleno mlado osebo prejme subvencijo tudi s strani državnih, evropskih ali drugih virov, mora trajati zaposlitev mlade osebe še najmanj 12 mesecev po obdobju sofinanciranja iz drugih virov, kar upravičenec dokazuje s podaljšanjem pogodbe in drugimi ustreznimi dokazili.

 

 

34.b člen

Sofinanciranje stroškov komunalnega prispevka

Namen sofinanciranja stroškov komunalnega prispevka je povečanje možnosti za ustanavljanje, rast in investiranje podjetij, ustanavljanje novih tehnoloških in inovativnih podjetij ter ustvarjanje novih delovnih mest s ciljem vzpostavitev boljših možnosti za gospodarskih razvoj.

Upravičeni stroški so:

stroški komunalnega prispevka.

Upravičenci do pomoči so podjetja iz 4. člena tega pravilnika, ki investirajo v razvoj in razširitev dejavnosti, in podjetja, ki nimajo sedeža v občini, vendar investirajo v dejavnost na območju občine.

Prejemnik pomoči mora zagotoviti vsaj 25 % lastnih sredstev za kritje stroškov posamezne investicije. Naložba se mora ohraniti v občini najmanj 3 leta po zaključku investicije.

Do sredstev je podjetje upravičeno v primeru, da ima pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje za izvedbo investicije in v celoti plačan komunalni prispevek.

 

 

III. NAČIN DODELJEVANJA

 

 

35. člen

 

 

Za vse pomoči, ki se izvajajo v obliki neposrednih finančnih spodbud, morajo biti izvedeni javni razpisi skladno s pogoji in po postopku, določenem v veljavnih predpisih.

 

 

Javni razpis se lahko objavi za vse ali za posamezne ukrepe.

 

 

36. člen

 

 

Postopek za dodelitev pomoči de minimis vodi petčlanska strokovna komisija, ki jo imenuje župan.

 

 

Strokovne in administrativno tehnične naloge za komisijo opravlja pristojni občinski upravni organ.

 

 

37. člen

 

 

Merila in kriteriji za dodeljevanje pomoči de minimis po tem pravilniku se podrobneje določijo v javnem razpisu.

 

 

38. člen

 

 

Medsebojne obveznosti med upravičencem pomoči in občino se uredijo s pogodbo.

 

 

Kontrolo nad izvajanjem pogodb opravlja pristojni občinski upravni organ.

 

 

39. člen

 

 

V primeru, da se ugotovi, da sredstva niso bila porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena, ali so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov ali je prejemnik prekršil druga določila pogodbe, je občina na predlog pristojnega občinskega upravnega organa upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila dalje.

 

 

IV. KONČNE DOLOČBE

 

 

40. člen

 

 

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o pogojih, načinu in kriterijih za pridobivanje sredstev namenjenih za pospeševanje razvoja malega gospodarstva in kmetijstva v Mestni občini Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 2/00, 6/02 in 4/04).

 

 

41. člen

 

 

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Ptuj.

 

 

 

 

 

Številka: 007 - 32/2007

 

 

Datum: 24. 9. 2007

 

     

 

Dr. Štefan ČELAN, s.r.

 

  župan Mestne občine Ptuj  
     

 

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju pomoči za razvoj podjetništva v Mestni občini Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 7/2014) vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo:

 
 

11. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Ptuj.

 
     

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju pomoči za razvoj podjetništva v Mestni občini Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 7/2015) vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo:

 
     
 

3. člen

 
 

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Ptuj.