New Page 2

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 45/07, 111/07 in 14/11) in 9. člena Odloka o financiranju krajevnih skupnosti v Občini Trebnje (Uradni list RS, št. 27/08 in 17/09) je Občinski svet Občine Trebnje na 9. redni seji dne 17. 2. 2012 sprejel

S K L E P

o določitvi višine faktorja G za leto 2012

1.

Višina faktorja G za določitev zneska za financiranje krajevnih skupnostih iz naslova prenesenih nalog za leto 2012 znaša 90.

2.

Krajevni skupnosti Velika Loka se v proračunu za leto 2012 zagotovi manjkajoča sredstva glede na višino plana za leto 2007 v višini 50 %.

3.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od dneva sprejema na Občinskem svetu Občine Trebnje dalje.

Št. 410-5/2012

Trebnje, dne 17. februarja 2012

Župan

Občine Trebnje

Alojzij Kastelic l.r.