New Page 2

Občinski svet občine Cerklje je na podlagi 15. člena zakona o turistični taksi (Ur. l. RS, št. 18/91) in 7. člena statuta občine Cerklje (Uradni vestnik Gorenjske 7/95, 19/96), je na svoji 20. seji dne 14. 11. 1996 sprejel

ODLOK

o krajevni turistični taksi na območju občine Cerklje

 

1. člen

 

Na celotnem območju občine Cerklje se plačuje krajevna turistična taksa (v nadaljevanju: taksa), v višini, določeni s tem odlokom.

2. člen

 

(1) Taksa je denarni znesek, ki ga plača oseba, ki zunaj svojega stalnega prebivališča prenoči vsaj eno noč v nastanitvenem objektu, ki je registriran oziroma priglašen za sprejem gostov na prenočevanje.

 

(2) Takso plača gost skupaj s plačilom storitev za prenočevanje.

 

3. člen

 

Taksa se plačuje za vsak dan začasnega bivanja izven stalnega prebivališča.

 

4. člen

 

(1) Plačila turistične takse so oproščeni:

 

1. otroci do 7. leta starosti;

 

2. člani invalidskih organizacij in druge invalidne osebe, ki svojo invalidnost lahko utemeljijo z ustreznim dokumentom;

 

3. osebe z zdravniško napotnico v naravnih zdraviliščih;

 

4. udeleženci ekskurzij, kolonij in taborjenj, ki jih organizirajo šole v okviru rednih programov;

 

5. študentje v mladinskih domovih, ki so včlanjeni v mednarodno organizacijo mladinskih domov IYHA;

 

6. osebe, ki so na začasnem delu v nekem kraju in bivajo v nastanitvenem objektu več kot 30 dni;

 

7. osebe, ki prenočujejo v planinskih domovih in kočah;

 

8. tuji državljani, ki so po mednarodnih predpisih in sporazumih oproščeni plačila taks in dajatev;

 

9. organizatorji in aktivni udeleženci mednarodnih prireditev, katerih nočitev plača organizator; in ki imajo pomen za turistično promocijo Slovenije. Mnenje o tem, ali ima prireditev pomen za turistično promocijo Slovenije, daje republiški upravni organ, pristojen za turizem.

 

(2) Turistično takso v višini 50% plačajo:

 

- osebe od 7. do 18. leta starosti,

- gostje v kampih,

- gostje v domovih za učence in študente.

 

5. člen

 

Turistična taksa se v občini Cerklje plačuje v višini 10 točk.

 

6. člen

 

Sredstva zbrana s takso so del proračuna občine Cerklje in se namenijo zlasti za:

 

- organizirano zbiranje in nudenje informacij za potrebe turistične predstavitve;

- komunalno urejanje turističnih naselij in turističnih objektov;

- organiziranje turističnih predstavitev;

- spodbujanje ureditve zunanje podobe turističnih objektov;

- sofinanciranje storitev in ugodnosti, ki so jih gostje deležni brezplačno;

- ohranjanje in vrednotenje kulturne krajine;

- urejanje okolice kulturnih spomenikov in cerkva;

 

7. člen

 

(1) Sredstva zbrana s takso se v višini 70% celotnega zneska, porabijo na območju, na katerem so bila zbrana.

 

(2) Preostali del sredstev zbranih s takso se porabi na drugih območjih občine.

 

8. člen

 

Pristojni občinski organ lahko določi tudi drug način višine delitve sredstev po prejšnjem členu tega odloka, vendar vedno tako, da se najmanj 70% sredstev zbranih s takso porabi na območjih določenih v prvem odstavku 6. člena tega odloka.

9. člen

 

Program razdelitve oziroma porabe sredstev takse za prihodnje leto, pripravi na podlagi višine zbrane takse preteklega leta pristojni občinski organ, v sodelovanju  s turističnimi organizacijami s sedežem na območju občine Cerklje.

10. člen

 

(1) Pravne in fizične osebe, ki sprejemajo goste v prenočevanje so dolžne pobirati turistično takso, voditi evidenco o plačani turistični taksi in znesek plačane takse v knjigi oziroma drugi ustrezni evidenci gostov.

 

(2) Če je gost oproščen plačila turistične takse, mora biti naveden tudi razlog oprostitve, ki temelji na določbi zakona o turistični taksi.

 

(3) Pravne in fizične osebe, ki sprejemajo goste v prenočevanje so dolžne predložiti mesečno in letno poročilo o obračunu in plačilu turistične takse upravi občine Cerkje. Mesečno poročilo mora biti predloženo do 25. dne v mesecu za pretekli mesec, letno poročilo pa do 31. januarja za preteklo leto. 

 

11. člen

 

Pristojni občinski organ občine Cerklje je dolžan izvajati nadzor nad izvajanjem določb 9. člena tega odloka.

12. člen

 

Pravne in fizične osebe nakazujejo pobrano krajevno takso do 20. dne v mesecu za pretekli mesec, na poseben račun občine Cerklje, pri Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje.

13. člen

 

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku Gorenjske.

 

Številka: 1468/96

Datum: 21. 11. 1996

Predsednik občinskega sveta

MIHA ZEVNIK