New Page 1

 

Na podlagi pravilnika o enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanj ter drugih nepremičnin (Ur. 1. SRS, št. 8/87 in 16/87) ter 16. člena Statuta občine Nazarje (Uradno glasilo zgornjesavinjskih občin št. 3/99 in 7/00), je Občinski svet Občine Nazarje, na svoji 19. redni seji, dne 14. 12. 2000 sprejel naslednji

 

SKLEP

 

o povprečni gradbeni ceni stanovanj in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča v občini Nazarje - za leto 2001

 

1. člen

 

S tem sklepom se določi povprečna gradbena cena stanovanj in povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnega zemljišča na območju občine Nazarje.

 

2. člen

 

Povprečna gradbena cena za 1 m2 stanovanjske površine, zmanjšana za povprečne stroške komunalnega urejanja zemljišča na območju občine Nazarje, znaša na dan 30. 11. 2000 142.092,60 SIT/m2. To je tudi osnova za izračun vrednosti nepremičnine v letu 2001.

 

Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na območju občine Nazarje, znašajo na dan 10. 12. 2000, 14% od povprečne gradbene cene oziroma 19. 893,00 SIT/m2, od tega za:

 

- individualne komunalne objekte in naprave v višini 7% oziroma 9.946,50 SIT/m2

 

- kolektivne komunalne objekte in naprave v višini 7% oz. 9.946,50 SIT/m2.

 

3. člen

 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu zgornjesavinjskih občin.

 

 

 

Št. 062-02/99-19

ŽUPAN OBČINE NAZARJE

 

Nazarje, dne 14. 12. 2000

Ivan PURNAT, l.r.