New Page 2

 

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi - ZLS - (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94-odl.US, 45/94-odl.US, 57/94, 14/95, 20/95-odl.US, 63/95-obvezna razlaga, 9/96-odl.US, 44/96- odl.US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99-odl.US, 70/00 in 51/02) je občinski svet Občine Kanal ob Soči na 8. redni seji dne 9.10.2003 sprejel

 

 

STATUT

 

 

OBČINE KANAL OB SOČI

 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

 

1. člen

 

 

Občina Kanal ob Soči je samoupravna lokalna skupnost ustanovljena z zakonom na območju naslednjih naselij: Ajba, Anhovo, Avče, Bodrež, Čolnica, Deskle, Dolenje , Doblar, Goljevica, Gorenja vas, Gorenje Nekovo, Gorenje Polje, Jesen, Kal nad Kanalom, Kambreško, Krstenica, Kamenca nad Ložicami, Kanal, Kanalski Vrh, Levpa, Lig, Močila, Morsko, Nekovo, Prilesje pri Plavah, Plave, Paljevo, Ravna, Robidni Breg, Ročinj, Seniški Breg, Ukanje, Zagomila, Zapotok, Zagora.

 

 

Sedež občine je v Kanalu, Trg Svobode 23.

 

 

Občina je pravna oseba javnega prava s pravico posedovati, pridobivati in razpolagati z vsemi vrstami premoženja.

 

 

Občino predstavlja in zastopa župan.

 

 

Območje, ime in sedež občine se lahko spremeni z zakonom po postopku, ki ga določa zakon. Območja in imena naselij v občini se v skladu z zakonom spremenijo z občinskim odlokom.

 

 

2. člen

 

 

Na območju občine Kanal ob Soči so ustanovljeni ožji deli občine. Naloge, organizacija in delovanje ter pravni status ožjih delov občine Kanal ob Soči so določeni s tem statutom in odlokom občine.

 

 

Imena in območja ožjih delov občine  so:

 

 

Krajevna skupnost Avče – območje naselja Avče,

 

 

Krajevna skupnost  Anhovo-Deskle  – območje naselij Anhovo, Deskle in Plave,

 

 

Krajevna skupnost Kal nad Kanalom – območje naselja Kal nad Kanalom,

 

 

Krajevna skupnost Kanal – območje naselij Ajba, Bodrež, Gorenja vas, Kanal, Kanalski Vrh in Morsko,

 

 

Krajevna skupnost Kambreško – območje naselja Kambreško,

 

 

Krajevna skupnost Levpa – območje naselij Levpa in Seniški Breg,

 

 

Krajevna skupnost Lig – območje naselij Lig, Ukanje in Zapotok,

 

 

Krajevna skupnost Ročinj-Doblar – območje naselij Ročinj in Doblar.

 

 

Na območju Občine Kanal ob Soči so ustanovljeni ožji deli občine. Naloge, organizacija in delovanje ter pravni status ožjih delov Občine Kanal ob Soči so določeni s tem statutom in odlokom občine.

 Imena in območja ožjih delov občine so:

 1. Krajevna skupnost Anhovo - Deskle - območje naselij: Anhovo, Deskle, Goljevica, Gorenje Polje, Kamenca nad Ložicami, Ložice, Močila, Paljevo, Plave, Prilesje pri Plavah, Robidni Breg, Zagomila in Zagora,

 2. Krajevna skupnost Avče - območje naselja Avče,

 3. Krajevna skupnost Kal nad Kanalom - območje naselja Kal nad Kanalom,

 4. Krajevna skupnost Kanal - območje naselij Ajba, Bodrež, Čolnica, Dolenje Nekovo, Gorenja vas, Gorenje Nekovo, Jesen, Kanal, Kanalski Vrh, Krstenica, Morsko in Ravna,

 5. Krajevna skupnost Kambreško - območje naselja Kambreško,

 6. Krajevna skupnost Levpa - območje naselij Levpa in Seniški Breg,

 7. Krajevna skupnost Lig - območje naselij Lig, Ukanje in Zapotok,

 8. Krajevna skupnost Ročinj - Doblar - območje naselij Ročinj in Doblar.

 

 

3. člen

 

 

Občina Kanal ob Soči (v nadaljnjem besedilu: občina) v okviru ustave in zakona samostojno ureja in opravlja javne zadeve lokalnega pomena, ki zadevajo prebivalce občine in naloge iz državne pristojnosti, ki so po njenem predhodnem soglasju nanjo prenesene z zakonom.

 

 

4. člen

 

 

Osebe, ki imajo na območju občine stalno prebivališče, so občani.

 

 

Občani odločajo o lokalnih javnih zadevah po organih občine, ki jih volijo na podlagi splošne in enake volilne pravice na svobodnih volitvah s tajnim glasovanjem ter v drugih organih   v skladu s tem statutom.

 

 

Občani sodelujejo pri upravljanju lokalnih javnih zadev tudi na zborih občanov, z referendumom in ljudsko iniciativo.

 

 

Na osnovi odločitve organov občine se lahko v posamezne oblike odločanja vključijo tudi osebe, ki imajo v občini začasno prebivališče, in osebe, ki so lastniki zemljišč in drugih nepremičnin na območju občine.

 

 

5. člen

 

 

Občina pri uresničevanju skupnih nalog sodeluje s sosednjimi in drugimi občinami, širšimi lokalnimi skupnostmi in državo.

 

 

Občina samostojno odloča o povezovanju v širše lokalne samoupravne skupnosti, na način in po postopku predpisanem v zakonu.

 

 

Občina lahko sodeluje tudi z lokalnimi skupnostmi drugih držav ter z mednarodnimi organizacijami lokalnih skupnosti.

 

 

Občina sodeluje z drugimi občinami po načelih prostovoljnosti in solidarnosti in lahko v ta namen z njimi združuje sredstva, oblikuje skupne organe in organizacije ter službe za opravljanje skupnih zadev.

 

 

6. člen

 

 

Občina Kanal ob Soči ima svoj grb, zastavo in praznik, katerih oblika, vsebina in uporaba se določi z odlokom.

 

 

Občina ima pečat žig, ki je okrogle oblike. V sredini pečata je grb občine. Na obodu pečata je napis:

 

 

»OBČINA  KANAL OB SOČI – OBČINSKI SVET«,

 

 

»OBČINA KANAL OB SOČI – ŽUPAN« in

 

 

»OBČINA KANAL OB SOČI - NADZORNI ODBOR«, 

»OBČINA KANAL OB SOČI - VOLILNA KOMISIJA«, 

»OBČINA KANAL OB SOČI - REŽIJSKI OBRAT«

 

  »OBČINA KANAL OB SOČI«.  

 

Velikost, uporabo in hrambo pečata  žiga občine določi župan s svojim aktom.

 

 

Za prispevek k razvoju občine podeljuje občina zaslužnim občanom, organizacijam in drugim občinska priznanja in nagrade, v skladu s posebnim odlokom.

 

6. a člen

 
 

Občina praznuje občinski praznik 29. aprila, v spomin na življenjsko delo domačina Valentina Staniča.  

Za prispevek k razvoju občine podeljuje občina zaslužnim občanom, organizacijam in drugim občinska priznanja in nagrade, v skladu s posebnim odlokom.
 

 

 

 

 

II. NALOGE OBČINE

 

 

7. člen

 

 

Občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena (izvirne naloge), določene s tem statutom in zakoni, zlasti pa:

 

 

1. Normativno ureja lokalne zadeve javnega pomena tako, da:

 

 

- sprejema statut in druge predpise občine,

 

 

- sprejema proračun in zaključni račun občine,

 

 

- načrtuje prostorski razvoj ter sprejema prostorske akte,

 

 

- predpisuje davke in prispevke iz svoje pristojnosti.

 

 

2. Upravlja občinsko premoženje tako, da:

 

 

- ureja način in pogoje upravljanja z občinskim premoženjem,

 

 

- pridobiva in razpolaga z vsemi vrstami premoženja,

 

 

- sklepa pogodbe o pridobitvi in odtujitvi nepremičnin in premičnin,

 

 

- sestavlja premoženjsko bilanco, s katero izkazuje vrednost svojega premoženja.

 

 

3. Omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine tako, da:

 

 

- spremlja in analizira gospodarske rezultate v občini,

 

 

- sprejema prostorske akte, ki omogočajo in pospešujejo razvoj gospodarstva v

 

 

  občini,

 

 

- oblikuje davčno politiko, ki pospešuje gospodarski razvoj,

 

 

- sodeluje z gospodarskimi subjekti in v okviru interesov in nalog občine pomaga gospodarskim subjektom pri razreševanju gospodarskih problemov,

 

 

- z javnimi sredstvi, v skladu s predpisi, pospešuje razvoj gospodarskih panog oz. gospodarskih subjektov.

 

 

4. Ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za povečanje najemnega socialnega sklada stanovanj tako, da:

 

 

- v prostorskih aktih predvidi gradnjo stanovanjskih objektov,

 

 

- sprejema dolgoročni in kratkoročni stanovanjski program občine,

 

 

- spremlja in analizira stanje na stanovanjskem področju občine,

 

 

- spremlja ponudbo in povpraševanje stanovanj v občini ter se vključuje v stanovanjski trg,

 

 

- gradi stanovanja za socialno ogrožene in prenavlja objekte, ki so primerni za gradnjo stanovanj,

 

 

- v skladu s predpisi omogoča občanom najemanje kreditov za nakup, gradnjo in prenovo stanovanj,

 

 

- sodeluje z gospodarskimi družbami, zavodi in drugimi institucijami pri razreševanju stanovanjske problematike občanov.

 

 

5. Skrbi za lokalne javne službe tako, da:

 

 

- ustanavlja lokalne javne službe,

 

 

- sprejme splošne akte, ki urejajo način ustanovitve in delovanje lokalnih javnih služb,

 

 

- zagotavlja sredstva za delovanje lokalnih javnih služb,

 

 

- nadzira delovanje lokalnih javnih služb,

 

 

- gradi in vzdržuje komunalne objekte in naprave,

 

 

- zagotavlja javno službo gospodarjenja s stavbnimi zemljišči.

 

 

6. Zagotavlja in pospešuje vzgojno-izobraževalno in zdravstveno dejavnost tako, da:

 

 

- ustanovi vzgojno izobraževalni (javna osnovna šola in javni vrtec), zdravstveni zavod in zagotavlja pogoje za njegovo delovanje,

 

 

- v skladu z zakoni, ki urejajo to področje, zagotavlja sredstva za izvajanje teh dejavnosti in v okviru finančnih možnosti omogoča izvajanje nadstandardnih programov,

 

 

- sodeluje z vzgojno izobraževalnim zavodom in zdravstvenim zavodom,

 

 

- z različnimi ukrepi pospešuje vzgojno izobraževalno dejavnost in zdravstveno varstvo občanov,

 

 

- ustvarja pogoje za izobraževanje odraslih, ki je pomembno za razvoj občine in za kvaliteto življenja njenih prebivalcev.

 

 

7. Pospešuje službe socialnega skrbstva, predšolskega varstva, osnovnega varstva otrok in družine, za socialno ogrožene, invalide in ostarele tako, da:

 

 

- spremlja stanje na tem področju,

 

 

- pristojnim organom in institucijam predlaga določene ukrepe na tem področju,

 

 

- sodeluje s centrom za socialno delo, javnimi zavodi in drugimi pristojnimi organi in institucijami.

 

 

8. Pospešuje raziskovalno, kulturno in društveno dejavnost ter razvoj športa in rekreacije  tako, da:

 

 

- omogoča dostopnost kulturnih programov, skrbi za kulturno dediščino na svojem območju,

 

 

- določa občinski program športa,

 

 

- zagotavlja splošno izobraževalno knjižnično dejavnost,

 

 

- z dotacijami spodbuja te dejavnosti,

 

 

- sodeluje z društvi in jih vključuje v programe aktivnosti občine.

 

 

9. Skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo pred hrupom, za zbiranje in odlaganje odpadkov in opravlja druge dejavnosti varstva okolja tako, da:

 

 

- izvaja naloge, ki jih določajo zakon, uredbe in drugi predpisi s področja varstva okolja,

 

 

- spremlja stanje na tem področju in v okviru svojih pristojnosti sprejema ukrepe, s katerimi zagotavlja varstvo okolja,

 

 

- sprejema splošne akte, s katerimi  pospešuje in zagotavlja varstvo okolja,

 

 

- sodeluje s pristojnimi inšpekcijskimi organi in jih obvešča o ugotovljenih nepravilnostih,

 

 

- z drugimi ukrepi pospešuje varstvo okolja v občini.

 

 

10. Upravlja, gradi in  vzdržuje:

 

 

- lokalne javne ceste in druge javne poti,

 

 

- površine  za pešce in kolesarje,

 

 

- igrišča za šport in rekreacijo ter otroška igrišča,

 

 

- javne parkirne prostore, parke, trge in druge javne površine ter

 

 

- ureja promet v občini.

 

 

11. Skrbi za požarno varnost in varnost občanov v primeru elementarnih in drugih nesreč tako, da v skladu z merili in normativi:

 

 

- organizira reševalno pomoč v požarih,

 

 

- organizira obveščanje, alarmiranje, pomoč in reševanje za primere elementarnih in drugih nesreč,

 

 

- zagotavlja sredstva za organiziranje, opremljanje in izvajanje požarne varnosti in varstva pred naravnimi nesrečami,

 

 

- zagotavlja sredstva za odpravo posledic elementarnih in drugih naravnih nesreč,

 

 

- sodeluje z občinskim poveljstvom gasilske službe in štabom za civilno zaščito ter spremlja njihovo delo,

 

 

- opravlja druge naloge, ki pripomorejo k boljši požarni varnosti in varstvu pred elementarnimi in drugimi nesrečami.

 

 

 12. Ureja javni red v občini tako, da:

 

 

- sprejema ustrezne splošne akte,

 

 

- določa prekrške in denarne kazni globe  za prekrške, s katerimi se kršijo predpisi občine,

 

 

- ureja lokalni promet in določa  prometno ureditev,

 

 

- organizira občinsko redarstvo,

 

 

- izvaja nadzorstvo nad javnimi prireditvami,

 

 

- opravlja inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi ureja zadeve iz svoje pristojnosti, če ni z zakonom drugače določeno,

 

 

- opravlja  druge naloge v okviru  teh pristojnosti.

 

 

8. člen

 

 

V okviru lokalnih zadev javnega pomena občina opravlja tudi naloge, ki se nanašajo na:

 

 

- ugotavljanje javnega interesa za uresničevanje predkupnih pravic občine v skladu z zakonom in v primeru razlastitve nepremičnin za potrebe občine,

 

 

- določanje namembnosti prostora,

 

 

- gospodarjenje s stavbnimi zemljišči in določanje pogojev za njihovo uporabo,

 

 

- evidenco občinskih zemljišč in drugega premoženja,

 

 

- zagotavljanje varstva naravnih in kulturnih spomenikov v sodelovanju s

 

 

- pristojnimi institucijami,

 

 

- mrliško ogledno službo in

 

 

- ureja druge lokalne zadeve javnega pomena.

 

 

9. člen

 

 

Občina opravlja statistične, evidenčne in analitične naloge za svoje potrebe ter za te potrebe pridobiva statistične in evidenčne podatke od pooblaščenih organov za zbiranje statističnih in evidenčnih podatkov.

 

 

Za potrebe iz prvega odstavka tega člena pridobiva občina od upravljavcev zbirk podatke o fizičnih osebah, ki imajo v občini stalno ali začasno prebivališče, in o fizičnih osebah, ki imajo v občini nepremičnine, ter podatke o pravnih osebah, ki imajo sedež in premoženje oziroma del premoženja v občini.

 

 

III. ORGANI OBČINE

 

 

1. SKUPNE DOLOČBE

 

 

10. člen

 

 

Organi občine so:

 

 

- občinski svet,

 

 

- župan in

 

 

- nadzorni odbor občine. 

 

 

Občina ima volilno komisijo kot samostojni občinski organ, ki v skladu z zakonom o lokalnih volitvah in drugimi predpisi ter splošnimi akti občine skrbi za izvedbo volitev in referendumov ter varstvo zakonitosti volilnih postopkov.

 

 

Občina ima tudi druge organe, katerih ustanovitev in naloge določa zakon.

 

 

Volitve oziroma imenovanja organov občine oziroma članov občinskih organov se izvajajo v skladu z zakonom in  tem statutom.

 

 

Člani občinskega sveta, župan in podžupan so občinski funkcionarji.

 

 

11. člen

 

 

Občina ima občinsko upravo, ki v skladu z zakonom, statutom in splošnimi akti občine izvaja upravne, pospeševalne in razvojne naloge ter, naloge v zvezi z zagotavljanjem javnih služb iz občinske pristojnosti.

 

 

Občinska uprava odloča o upravnih stvareh iz občinske pristojnosti na prvi stopnji, opravlja inšpekcijske naloge in naloge občinskega redarstva oziroma drugih služb nadzora, opravlja pospeševalne in analitične naloge ter strokovna, organizacijska in administrativna opravila za občinske organe.

 

 

Občinsko upravo lahko sestavljajo notranje organizacijske enote in organi občinske uprave. Organe občinske uprave ustanovi na predlog župana občinski svet z odlokom, s katerim določi tudi njihovo notranjo organizacijo in delovno področje.

 

 

 Občinsko upravo vodi direktor, usmerja in nadzoruje pa jo župan.

 

 

12. člen

 

 

Če ni v zakonu ali tem statutu drugače določeno, lahko organi občine, ki delajo na sejah, sprejemajo odločitve, če je na seji navzoča večina članov organa občine.

 

 

13. člen

 

 

Delo organov občine je javno.

 

 

Javnost dela se zagotavlja z obveščanjem javnosti o delu občinskih organov, predvsem pa  z uradnim objavljanjem splošnih aktov občine v Uradnih objavah Primorskih Novic Uradnem listu Republike Slovenije, z navzočnostjo občanov in predstavnikov sredstev javnega obveščanja na javnih sejah občinskih organov, vpogledom v dokumentacijo in gradiva, ki so podlaga za odločanje občinskih organov.

 

 

Način zagotavljanja javnosti dela občinskih organov, razloge in postopke izključitve javnosti s sej organov občine, pravice javnosti  ter zagotovitev varstva osebnih podatkov, dokumentov in gradiv, ki vsebujejo podatke, ki so v skladu z zakonom, drugim predpisom ali splošnim aktom občine oziroma druge javne ali zasebno pravne osebe zaupne narave oziroma državna, vojaška ali uradna tajnost, določajo  zakon, ta statut in poslovnik občinskega sveta. 

 

 

Občani in njihovi pravni zastopniki imajo pravico vpogleda v dokumente, ki so podlaga za  odločanje organov občine o njihovih pravicah, obveznostih in pravnih koristih, če izkažejo pravni interes.

 

 

2. OBČINSKI SVET

 

 

14. člen

 

 

Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine.

 

 

Občinski svet šteje 17 članov.

 

 

Člani občinskega sveta se volijo za štiri leta. Mandat članov občinskega sveta se začne s potekom mandata prejšnjih članov občinskega sveta ter traja do prve seje na naslednjih rednih volitvah izvoljenega občinskega sveta, če ni z zakonom drugače določeno.

 

 

Občinski svet se konstituira na prvi seji, na kateri je potrjenih več kot polovica mandatov članov občinskega sveta.  

 

 

Prvo sejo občinskega sveta skliče župan najkasneje v 20 dneh po izvolitvi članov občinskega sveta, če je za izvolitev župana potreben drug krog volitev, pa najkasneje v 10 dneh po drugem krogu volitev.

 

 

15. člen

 

 

Volitve članov občinskega sveta so neposredne in se opravijo na podlagi splošne in enake volilne pravice s tajnim glasovanjem v skladu z zakonom.

 

 

Občinski svet se voli po proporcionalnem sistemu.

 

 

Za volitve občinskega sveta se v Občini oblikujejo tri volilne enote:

 

 

1. volilna enota, ki obsega območje Krajevne skupnosti  Anhovo-Deskle,

 

 

2. volilna enota, ki obsega območje Krajevne skupnosti Kanal,

 

 

3. volilna enota, ki obsega območje ostalih krajevnih skupnosti v Občini Kanal ob Soči.

 

 

O oblikovanju volilnih enot za volitve občinskega sveta odloči občinski svet tudi z odlokom.

 

 

16. člen

 

 

Občinski svet sprejema statut občine, poslovnik občinskega sveta, odloke in druge predpise ter sprejema mnenja o vsebini zakonov in drugih predpisov, ki se tičejo koristi občine.

 

 

V okviru svojih pristojnosti občinski svet predvsem:

 

 

- sprejema prostorske plane in druge plane razvoja občine,

 

 

- sprejema občinski proračun in zaključni račun,

 

 

- ustanavlja organe občinske uprave ter določi njihovo organizacijo in delovno področje,

 

 

- v sodelovanju z  občinskimi sveti drugih občin ustanavlja skupne organe občinske uprave ter skupne organe za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnih zavodih in javnih podjetjih,

 

 

- daje soglasje k prenosu nalog iz državne pristojnosti na občino in odloča o na občino prenesenih zadevah iz državne pristojnosti, če po zakonu o teh zadevah ne odloča drug občinski organ,

 

 

- nadzoruje delo župana, podžupana in občinske uprave glede izvajanja odločitev občinskega sveta,

 

 

- potrjuje mandate članov občinskega sveta ter ugotavlja predčasno prenehanje mandata občinskega funkcionarja,

 

 

- imenuje člane nadzornega odbora in na predlog nadzornega odbora opravi predčasno razrešitev člana nadzornega odbora,

 

 

- imenuje in razrešuje člane komisij in odborov občinskega sveta,

 

 

- na predlog župana imenuje in razrešuje podžupana, določi podžupana, ki bo v primeru predčasnega prenehanja funkcije opravljal funkcijo župana ter odloča o poklicnem opravljanju funkcije podžupana,

 

 

- odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja, kolikor z zakonom, s statutom občine ali z odlokom  ni določeno drugače,

 

 

- odloča o najemu   posojila in dajanju poroštva,

 

 

- razpisuje referendum,

 

 

- s svojim aktom, v skladu z zakonom, določa višino plače ali plačila za opravljanje funkcije občinskih funkcionarjev, sejnine članov organov in delovnih teles, ki jih  imenuje občinski svet ter kriterije in merila za plače poslovodnih organov javnih zavodov, podjetij, skladov in agencij, ki jih je občina ustanovila in jim plače niso določene z drugimi akti,

 

 

- določa vrste lokalnih javnih služb in način izvajanja lokalnih javnih služb,

 

 

- ustanavlja javne zavode in javna podjetja ter druge pravne osebe javnega prava v skladu z zakonom,

 

 

 -imenuje in razrešuje člane komisije po zakonu o nezdružljivosti opravljanja javnih funkcij s pridobitno dejavnostjo, člane sveta občine za varstvo uporabnikov javnih dobrin ter člane drugih organov občine ustanovljenih na podlagi zakona,

 

 

- določi organizacijo in način izvajanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za obdobje štirih let, katerega sestavni del je tudi program varstva pred požari,

 

 

- sprejme program in letni načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, sestavni del je tudi letni načrt varstva pred požari,

 

 

- določi organizacijo občinskega sveta ter način njegovega delovanja v vojni,

 

 

- sprejme odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami in  določi varstvo pred požari, ki se opravlja kot javna služba,

 

 

- odloča o drugih zadevah, ki jih določa ta zakon in ta statut.

 

 

17. člen

 

 

Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.

 

 

Funkcija člana občinskega sveta ni združljiva s funkcijo župana, člana nadzornega odbora, kot tudi ne z delom v občinski upravi ter z drugimi funkcijami, za katere tako določa zakon.

 

 

Član občinskega sveta, ki je imenovan za podžupana, opravlja funkcijo člana občinskega sveta in funkcijo podžupana hkrati.  Podžupan,  ki v primeru predčasnega prenehanja mandata župana opravlja funkcijo župana, v  tem času ne opravlja funkcije člana občinskega sveta.

 

 

18. člen

 

 

Občinski svet predstavlja, sklicuje in vodi njegove seje župan.

 

  Župan predstavlja občinski svet, sklicuje in vodi njegove seje, nima pa pravice glasovanja.  

 

Za vodenje sej občinskega sveta lahko župan pooblasti podžupana ali drugega člana občinskega sveta. Če je župan odstoten ali zadržan vodi sejo podžupan.

 

 

Če nastopijo razlogi, zaradi katerih župan, podžupan oziroma pooblaščeni član občinskega sveta, ne more voditi že sklicane seje, jo brez posebnega pooblastila vodi najstarejši član občinskega sveta.

 

 

Župan sklicuje seje občinskega sveta v skladu z določbami tega statuta in poslovnika občinskega sveta ter glede na potrebe odločanja na občinskem svetu, mora pa jih sklicati najmanj štirikrat letno. Podžupan lahko opravi sklic seje le na podlagi posamičnega pooblastila župana.

 

 

Župan mora sklicati sejo občinskega sveta, če to zahteva najmanj četrtina članov občinskega sveta, seja pa mora biti v petnajstih dneh po tem, ko je bila podana pisna zahteva za sklic seje, ki je vsebovala predlog dnevnega reda in nujno potrebno gradivo oziroma utemeljeno zahtevo občinski upravi za pripravo gradiva. Župan mora dati na dnevni red seje predlagane točke. Predlagan dnevi red pa lahko dopolni še z novimi točkami.

 

 

Če seja občinskega sveta ni sklicana v roku sedmih dni po prejemu pisne zahteve, jo lahko skličejo člani občinskega sveta, ki so zahtevo podali. Župan in občinska uprava so dolžni zagotoviti pogoje za vodenje in izvedbo seje.

 

 

19. člen

 

 

Strokovno pripravo gradiv, organizacijsko in administrativno delo za potrebe občinskega sveta ter pomoč pri pripravi in vodenju sej občinskega sveta ter njegovih komisij in odborov zagotavlja občinska uprava. Pripravo gradiv, organizacijsko in administrativno delo za potrebe občinskega sveta ter pomoč pri pripravi in vodenju sej občinskega sveta ter komisij in odborov se natančneje določi s poslovnikom.

 

 

20. člen

 

 

Občinski svet dela in odloča na sejah. 

 

 

Dnevni red seje občinskega sveta predlaga župan.

 

 

Vsak član občinskega sveta lahko predlaga občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti, razen proračuna in zaključnega računa proračuna in drugih aktov, za katere je v zakonu ali v statutu občine določeno, da jih sprejme občinski svet na predlog župana.

 

 

Župan  mora predloge komisij in odborov občinskega sveta ter predloge članov občinskega sveta iz prejšnjega odstavka dati na dnevni red, ko so pripravljeni tako, kot je določeno v poslovniku občinskega sveta.

 

 

O sprejemu dnevnega reda odloča občinski svet na začetku seje.

 

 

Na vsaki seji občinskega sveta mora biti predvidena točka za vprašanja in odgovore na vprašanja, ki jih postavljajo člani sveta.

 

 

Za vsako sejo občinskega sveta se pošlje vabilo županu, podžupanu, članom občinskega   sveta,   predsedniku   nadzornega   odbora  občine  in  direktorju občinske uprave.  O  sklicu  seje občinskega sveta se obvesti javna občila.

 

 

Predsednik nadzornega odbora občine, predsedniki komisij in odborov občinskega sveta ter direktor občinske uprave občine so se dolžni udeležiti seje občinskega sveta in odgovarjati na vprašanja članov občinskega sveta, kadar se obravnavajo vprašanja iz njihove pristojnosti oziroma njihovega področja dela. 

 

 

21. člen

 

 

Občinski svet veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina njegovih članov. Občinski svet sprejema odločitve z večino opredeljenih glasov navzočih članov, razen če zakon določa drugačno večino.

 

 

Občinski svet sprejema odločitve z javnim glasovanjem. Tajno se glasuje v primeru, ko je tako določeno z zakonom ali če tako sklene občinski svet.

 

 

Način dela in odločanja, razmerja do drugih občinskih organov ter druga vprašanja delovanja občinskega sveta se določijo s poslovnikom, ki ga sprejme občinski svet z dvotretjinsko večino navzočih članov.

 

 

Odločitve občinskega sveta izvršujeta župan in občinska uprava.

 

 

Župan in direktor občinske uprave o izvrševanju odločitev občinskega sveta poročata občinskemu svetu najmanj dvakrat letno.

 

 

22. člen

 

 

Predčasno prenehanje mandata člana občinskega sveta ureja zakon.

 

 

Razlogi za prenehanje mandata člana občinskega sveta se ugotovijo na podlagi pravnomočne sodne odločbe ali pisnega obvestila o odločitvi člana občinskega sveta.

 

 

Članu občinskega sveta preneha mandat z dnem, ko občinski svet na podlagi poročila komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ugotovi, da so nastali zakonski razlogi za prenehanje mandata.

 

 

Občinski svet sprejme ugotovitveni sklep na prvi seji po nastanku razlogov iz prvega odstavka tega člena.

 

 

Izvolitev oziroma potrditev mandata nadomestnega člana občinskega sveta določa zakon.

 

 

2.1 ODBORI IN  KOMISIJE OBČINSKEGA SVETA

 

 

23. člen

 

 

Občinski svet ima komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

 

 

Občinski svet lahko ustanovi eno ali več komisij in odborov kot svoja stalna ali občasna delovna telesa.

 

 

Organizacijo in delovno področje stalnih delovnih teles občinskega sveta  določa poslovnik občinskega sveta.

 

 

Občasna delovna telesa ustanovi občinski svet s sklepom, s katerim določi naloge delovnega telesa in število članov  ter opravi imenovanje.

 

 

24. člen

 

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ima 3 člane, ki jih občinski svet imenuje izmed svojih članov.

 

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja opravlja zlasti naslednje naloge:

 

 

- občinskemu svetu predlaga kandidate za delovna telesa občinskega sveta in druge organe, ki jih  imenuje občinski svet,

 

 

- občinskemu svetu ali županu daje pobude oz. predloge v zvezi s kadrovskimi  vprašanji v občini,

 

 

- pripravlja predloge odločitev občinskega sveta v zvezi s plačami ter drugimi prejemki občinskih funkcionarjev ter izvršuje odločitve občinskega sveta, zakone in predpise, ki urejajo  plače in druge prejemke občinskih funkcionarjev,

 

 

- obravnava druga vprašanja, ki mu jih določi občinski svet.

 

- izdaja akte v zvezi s pravicami in obveznostmi funkcionarjev.  

 

25. člen

 

 

Stalna delovna telesa občinskega sveta so lahko:

 

 

- odbor za negospodarstvo  in javne službe družbenih dejavnosti,

 

 

- odbor za gospodarstvo, varstvo okolja  in gospodarske javne službe,

 

 

- odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami,

 

 

- statutarno pravna komisija.

 

 

Odbori štejejo 5 do 7 članov, komisije pa 3 do 5 članov. Delovno področje in število članov posameznega delovnega telesa občinskega sveta se določi s poslovnikom občinskega sveta.

 

 

26. člen

 

 

Člane odborov in komisij imenuje občinski svet izmed svojih članov in  največ polovico članov izmed drugih občanov. Predlog kandidatov za člane pripravi Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

 

 

Delo delovnega telesa občinskega sveta vodi  član občinskega sveta  kot predsednik.

 

 

Prvo sejo delovnega telesa skliče župan.

 

 

Članstvo v komisiji ali odboru občinskega sveta ni združljivo s članstvom v nadzornem odboru občine ali z delom v občinski upravi.

 

 

27. člen

 

 

Komisije in odbori občinskega sveta v okviru svojega delovnega področja v skladu s   poslovnikom občinskega sveta obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega sveta in dajejo občinskemu svetu mnenja in predloge.

 

 

Komisije in odbori občinskega sveta  lahko predlagajo občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti, razen proračuna in zaključnega računa proračuna in drugih aktov, za katere je v zakonu ali v statutu občine določeno, da jih sprejme občinski svet na predlog župana.

 

 

28. člen

 

 

Občinski svet lahko razreši predsednika, posameznega člana delovnega telesa občinskega sveta ali delovno telo v celoti na predlog najmanj tretjine članov občinskega sveta. Predlog novih kandidatov za člane delovnih teles občinskega sveta pripravi komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja do prve naslednje seje občinskega sveta.

 

 

 

 

 

3. ŽUPAN

 

 

29. člen

 

 

Župana volijo volivci na neposrednih in tajnih volitvah. Volitve župana se opravijo v skladu z zakonom.

 

 

Mandatna doba župana traja štiri leta.

 

 

Novoizvoljeni župan nastopi mandat, ko občinski svet na svoji prvi seji po izvolitvi članov občinskega sveta odloči o morebitnih pritožbah drugih kandidatov ali predstavnikov kandidatur za župana, oziroma ugotovi, da takih pritožb ni bilo. O tem odloči na podlagi potrdila občinske volilne komisije o izvolitvi župana.

 

 

Župan opravlja funkcijo nepoklicno. Župan se lahko odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno. O svoji odločitvi je župan dolžan obvestiti občinski svet na prvi naslednji seji.

 

 

30. člen

 

 

Župan predstavlja in zastopa občino. 

 

 

Poleg tega župan predvsem:

 

 

- predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun občine in zaključni račun

 

 

- proračuna, odloke in druge akte iz pristojnosti občinskega sveta,

 

 

- izvršuje občinski proračun ter pooblašča druge osebe za izvajanje posameznih

 

 

- nalog izvrševanja občinskega proračuna, če zakon ali predpis občine ne določa drugače

 

 

- skrbi za izvajanje splošnih aktov občine in drugih odločitev občinskega sveta,

 

 

-odloča o pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja ter o pridobitvi

 

 

- nepremičnega premoženja občine,

 

 

- skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splošnih aktov občine,

 

 

- predlaga ustanovitev organov občinske uprave, določitev njihovega delovnega

 

 

- področja in notranje organizacije, določi sistemizacijo delovnih mest v občinski

 

 

- upravi, odloča o imenovanju oziroma sklenitvi delovnega razmerja  zaposlenih v

 

 

- občinski upravi ter pooblašča direktorja občinske uprave za te naloge,

 

 

- imenuje in razrešuje direktorja občinske uprave, predstojnike organov občinske uprave in

 

 

- organov skupne občinske uprave,

 

 

- usmerja in nadzoruje  delo občinske uprave in organov skupne občinske uprave,

 

 

- opravlja druge zadeve, ki jih določa ta zakon in ta statut.

 

 

Župan v skladu z zakonom odloča tudi o na občino prenesenih zadevah iz državne pristojnosti.

 

 

31. člen

 

 

Župan lahko zadrži objavo splošnega akta občine, če meni, da je neustaven ali nezakonit in predlaga občinskemu svetu, da o njem ponovno odloči na prvi naslednji seji, pri čemer mora navesti razloge za zadržanje.

 

 

Če občinski svet vztraja pri svoji odločitvi, se splošni akt objavi, župan pa lahko vloži pri ustavnem sodišču zahtevo za oceno njegove skladnosti z ustavo in zakonom.

 

 

Župan zadrži izvajanje odločitve občinskega sveta, če meni, da je nezakonita, ali je v nasprotju s statutom ali drugim splošnim aktom občine,  in predlaga občinskemu svetu, da o njej ponovno odloči na prvi naslednji seji, pri čemer mora navesti razloge za zadržanje.

 

 

Ob zadržanju izvajanja odločitve občinskega sveta župan opozori pristojno ministrstvo na nezakonitost take odločitve. Če občinski svet ponovno sprejme enako odločitev, lahko župan začne postopek pri upravnem sodišču.

 

 

Če se odločitev občinskega sveta nanaša na zadevo, ki je z zakonom prenešena v opravljanje občini, župan opozori pristojno ministrstvo na nezakonitost oziroma neprimernost take odločitve.

 

 

 

 

 

Župan opravlja z zakonom predpisane naloge na področju zaščite in reševanja, predvsem pa:

 

 

- skrbi za izvajanje priprav za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in

 

 

- uresničevanje zaščitnih ukrepov ter za odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč,

 

 

- imenuje poveljnike in štabe civilne zaščite občine ter poverjenike za civilno zaščito,

 

 

- sprejme načrt zaščite in reševanja,

 

 

- vodi zaščito, reševanje in pomoč,

 

 

- določi organizacije, ki opravljajo javno službo oziroma naloge zaščite, reševanja in pomoči in organizacije, ki morajo izdelati načrte zaščite in reševanja, ugotavlja in razglaša stopnjo požarne ogroženosti v naravnem okolju na območju občine,

 

 

- sprejema akte in ukrepe v vojnem stanju, če se občinski svet ne more sestati,

 

 

- v primeru nastale nevarnosti odredi evakuacijo ogroženih in prizadetih prebivalcev,

 

 

- predlaga pristojnemu organu razporeditev državljanov na delovno dolžnost,

 

 

- dolžnost v civilni zaščiti ter materialno dolžnost.

 

 

33. člen

 

 

V primeru razmer, v katerih bi bilo lahko v večjem obsegu ogroženo življenje in premoženje občanov, pa se občinski svet ne more pravočasno sestati, lahko župan sprejme začasne nujne ukrepe. Te mora predložiti v potrditev občinskemu svetu takoj, ko se ta lahko sestane.

 

 

34. člen

 

 

Za pomoč pri opravljanju nalog župana ima občina podžupana. Podžupana imenuje in razrešuje  občinski svet na predlog župana izmed svojih članov. S sklepom o imenovanju podžupana se ugotovi, da bo podžupan v primeru predčasnega prenehanja mandata župana opravljal funkcijo župana v času od sprejema sklepa o predčasnem prenehanju mandata in razpisa nadomestnih volitev do  izvolitve novega župana. Podžupan, ki opravlja funkcijo župana, nima pravice glasovati za odločitve občinskega sveta.

 

 

Za pomoč pri opravljanju nalog župana ima občina najmanj enega podžupana. Podžupana imenuje in razrešuje župan izmed članov občinskega sveta. Podžupan v primeru predčasnega prenehanja mandata župana začasno opravlja funkcijo župana. Podžupan, ki opravlja funkcijo župana, nima pravice glasovati za odločitve občinskega sveta.

 

 

Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja posamezne naloge iz pristojnosti župana,  za katere ga župan pooblasti.

 

 

Podžupan  nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti. V času nadomeščanja opravlja podžupan tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste naloge,  za katere ga župan pooblasti.

 

 

V soglasju z županom se lahko tudi podžupan odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno. O poklicnem opravljanju funkcije podžupana odloči občinski svet na predlog župana.

 

 

35. člen

 

 

Kadar nastopijo razlogi, da tako župan kot podžupan ne moreta opravljati svoje funkcije, nadomešča župana član občinskega sveta, ki ga določi župan, če ga ne določi, pa najstarejši član občinskega sveta.

 

 

V času nadomeščanja opravlja član občinskega sveta tekoče naloge iz pristojnosti župana.

 

 

36. člen

 

 

Če je tako določeno v zakonu ali drugem predpisu, lahko tudi župan imenuje komisije in druge strokovne organe občine.

 

 

Župan lahko ustanovi komisije in druga delovna telesa kot strokovna in posvetovalna telesa za proučevanje posameznih zadev iz svoje pristojnosti.

 

 

37. člen

 

 

Predčasno prenehanje mandata župana in podžupana je določeno z zakonom.

 

 

Podžupanu preneha mandat s prenehanjem mandata člana občinskega sveta.

 

 

Podžupanu preneha mandat tudi, če ga občinski svet na predlog župana razreši razreši in z izvolitvijo novega župana, če je prejšnjemu predčasno prenehal mandat. Prenehanje mandata podžupana zaradi razrešitve ne vpliva na mandat člana občinskega sveta.

 

 

Županu oziroma podžupanu preneha mandat z dnem, ko občinski svet na podlagi pisne izjave oziroma predloga komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ugotovi, da so nastali razlogi za prenehanje mandata.

 

 

Občinski svet sprejme ugotovitveni sklep na seji, na kateri je dana pisna izjava ali najkasneje na prvi seji po nastanku razlogov iz prvega odstavka tega člena.

 

 

Ugotovitveni sklep posreduje občinski svet predsedniku občinske volilne komisije. Če županu preneha mandat več kot šest mesecev pred potekom mandatne dobe, razpiše občinska volilna komisija nadomestne volitve.

 

 

4. NADZORNI ODBOR

 

 

38. člen

 

 

Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne porabe v občini.

 

 

Nadzorni odbor ima v skladu z zakonom naslednje pristojnosti:

 

 

- opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,

 

 

- nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna,

 

 

- nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

 

 

Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja  občinskih organov, občinske  uprave,  svetov  ožjih  delov  občine (krajevnih skupnosti), javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov  ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih javnih sredstev.

 

 

39. člen

 

 

Nadzorni odbor ima 5 članov. Člane nadzornega odbora imenuje občinski svet izmed občanov najkasneje v 45 dneh po svoji prvi seji. Člani nadzornega odbora morajo imeti najmanj V. stopnjo izobrazbe. Kandidate za člane nadzornega odbora občine predlaga občinskemu svetu komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

 

 

Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani občinskega sveta, župan, podžupan, člani svetov ožjih delov občine (krajevnih skupnosti), direktor občinske uprave, delavci občinske uprave ter člani poslovodstev javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih organizacij, ki so uporabniki občinskih proračunskih sredstev.

 

 

Članstvo v nadzornem odboru preneha z dnem razrešitve oziroma z dnem poteka mandata članom občinskega sveta, ki je nadzorni odbor imenoval. Za predčasno razrešitev člana nadzornega odbora se primerno uporabljajo razlogi za predčasno prenehanje mandata člana občinskega sveta. Razrešitev opravi občinski svet na predlog nadzornega odbora.

 

 

40. člen

 

 

Prvo sejo nadzornega odbora občine po imenovanju skliče župan. Nadzorni odbor se konstituira, če je na prvi seji navzočih večina članov.

 

 

Člani nadzornega odbora izvolijo izmed sebe predsednika nadzornega odbora.

 

 

Predsednik   predstavlja nadzorni odbor, sklicuje in vodi njegove seje.

 

Predsednik nadzornega odbora mora imeti najmanj VI. stopnjo izobrazbe in izkušnje s finančno računovodskega ali pravnega področja.  

 

Nadzorni odbor sprejema svoja poročila, priporočila in predloge na seji, na kateri je navzočih večina članov nadzornega odbora, z večino glasov navzočih članov.

 

Nadzorni odbor dela in sprejema svoje odločitve na seji, na kateri je navzočih večina članov nadzornega odbora, z večino glasov navzočih članov.  

Sedež nadzornega odbora je na sedežu občine, v Kanalu. Nadzorni odbor za sejo uporablja prostore občine.  

 

41. člen

 

 

Nadzorni odbor sprejme  letni program nadzora, ki obvezno vsebuje letni nadzor proračuna  zaključnega računa proračuna, zaključnih računov finančnih načrtov ožjih delov občine (krajevnih skupnosti), javnih zavodov in javnih podjetij ter občinskih skladov, predloga proračuna in finančnih načrtov ožjih delov občine (krajevnih skupnosti), javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter vsaj polletni nadzor razpolaganja z občinskim nepremičnim in premičnim premoženjem. V program lahko nadzorni odbor vključi tudi druge nadzore. S programom seznani nadzorni odbor občinski svet in župana.

 

 

Poleg zadev iz letnega programa dela mora nadzorni odbor obvezno obravnavati zadeve, ki jih s sklepom predlaga občinski svet ali župan.

 

 

42. člen

 

 

Ugotovitve, ocene in mnenja ter predloge poročil nadzornega odbora pripravi član nadzornega odbora, ki ga je na predlog predsednika, za posamezno zadevo v skladu z letnim programom nadzora, s sklepom o izvedbi nadzora zadolžil nadzorni odbor. Sklep o izvedbi nadzora mora vsebovati opredelitev vsebine nadzora, časa in kraja nadzora in  navedbo nadzorovane osebe (organ ali organizacija z odgovornimi osebami).

 

 

V postopku nadzora so  odgovorni in nadzorovane osebe dolžni članu nadzornega odbora, ki opravlja nadzor, predložiti vso potrebno dokumentacijo, sodelovati v postopku nadzora, odgovoriti na ugotovitve in dajati pojasnila. Član nadzornega odbora, ki opravlja nadzor, ima pravico zahtevati vse podatke, ki so mu potrebni za izvedbo naloge, ki mu je zaupana. Občinski organi so zahtevane podatke dolžni dati.

 

 

Po opravljenem pregledu pripravi član nadzornega odbora predlog poročila, v katerem je navedena nadzorovana oseba, odgovorne osebe, predmet pregleda, ugotovitve, ocene in mnenja ter morebitna priporočila in predlogi ukrepov. Predlog poročila sprejme nadzorni odbor in ga pošlje nadzorovani osebi, ki ima pravico v roku petnajst dni od prejema predloga poročila vložiti pri nadzornem odboru ugovor. Nadzorni odbor mora o ugovoru  odločiti v petnajstih dneh. Dokončno poročilo pošlje nadzorni odbor nadzorovani osebi, občinskemu svetu in županu, po potrebi pa tudi računskemu sodišču.

 

 

 Če je nadzorni odbor ugotovil hujšo kršitev predpisov ali nepravilnosti pri poslovanju občine, ki so opredeljene v poslovniku nadzornega odbora, mora o teh kršitvah v petnajstih dneh od dokončnosti poročila obvestiti pristojno ministrstvo in računsko sodišče.

 

 

V primeru, da   nadzorni odbor ugotovi, da obstaja utemeljen sum, da je nadzorovana oseba ali odgovorna oseba storila prekršek ali kaznivo dejanje, je dolžan svoje ugotovitve posredovati pristojnemu organu pregona.

 

 

Nadzorovane osebe so dolžne spoštovati mnenja, priporočila in predloge nadzornega odbora. Občinski svet, župan in organi porabnikov občinskih proračunskih sredstev so dolžni obravnavati dokončna poročila nadzornega odbora in v skladu s svojimi pristojnostmi upoštevati priporočila in predloge nadzornega odbora.

 

43. člen

 

 

Predsednik nadzornega odbora izloči člana nadzornega odbora iz posamezne zadeve v primeru, če so podane okoliščine, ki vzbujajo dvom o njegovi nepristranosti.

 

 

Izločitev člana nadzornega odbora v posamezni zadevi lahko zahteva tudi nadzorovana oseba. Zahtevo za izločitev mora vložiti pri nadzornem odboru. V zahtevi je potrebno navesti okoliščine, na katere opira svojo zahtevo za izločitev. O izločitvi odloči predsednik nadzornega odbora.

 

 

O izločitvi predsednika nadzornega odbora odloči nadzorni odbor.

 

 

Nadzorni odbor izloči člana nadzornega odbora iz posamezne zadeve v primeru, če so podane okoliščine, ki vzbujajo dvom o njegovi nepristranskosti.

Izločitev člana nadzornega odbora v posamezni  zadevi lahko zahteva tudi nadzorovana oseba in sam član nadzornega odbora. Zahtevo za izločitev mora vložiti pri nadzornem odboru. V zahtevi je potrebno navesti okoliščine, na katere opira svojo zahtevo za izločitev. O izločitvi odloči nadzorni odbor z večino glasov vseh članov.

 

 

44. člen

 

 

Delo nadzornega odbora je javno. Nadzorni odbor o svojih ugotovitvah obvesti javnost, ko je njegovo poročilo dokončno. Ob obveščanju javnosti mora spoštovati pravice strank.

 

 

Pri opravljanju svojega dela so člani nadzornega odbora dolžni varovati državne, uradne in poslovne skrivnosti nadzorovanih, ki so tako opredeljene z zakonom, drugim predpisom ali z akti občinskega sveta in organizacij uporabnikov proračunskih sredstev ter spoštovati dostojanstvo, dobro ime in osebnostno integriteto fizičnih in pravnih oseb.

 

 

45. člen

 

 

Strokovno in administrativno pomoč za delo nadzornega odbora zagotavljata župan in občinska uprava.

 

 

Posamezne posebne strokovne naloge nadzora lahko opravi izvedenec, ki ga na predlog nadzornega odbora imenuje občinski svet. Pogodbo z izvedencem sklene župan.

 

 

Sredstva za delo nadzornega odbora se zagotavljajo v občinskem proračunu, na podlagi izdelanega letnega programa nadzora.

 

 

46. člen

 

 

Podrobnejšo organizacijo svojega dela uredi nadzorni odbor s poslovnikom, ki ga sprejme z večino glasov.

 

 

5.1 OBČINSKA UPRAVA

 

 

47. člen

 

 

Notranjo organizacijo in delovno področje občinske uprave določi občinski svet na predlog župana z odlokom.

 

 

Sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi na predlog direktorja občinske uprave določi župan.

 

 

48. člen

 

 

Občinski svet lahko na predlog župana odloči, da se z drugo občino ali z drugimi občinami ustanovi skupna občinska uprava.

 

 

Organizacija in delo skupne občinske uprave se določi z odlokom o ustanovitvi, ki ga  na skupen predlog županov sprejmejo občinski sveti občin.

 

 

49. člen

 

 

Organi občine odločajo o pravicah in dolžnostih posameznikov in pravnih oseb ter o njihovih pravnih koristih v upravnih stvareh  zadevah v upravnem postopku.

 

 

Občina odloča s posamičnimi akti o upravnih stvareh zadevah iz lastne pristojnosti in iz prenesene državne pristojnosti.

 

 

O upravnih stvareh zadevah  iz občinske pristojnosti odloča na prvi stopnji občinska uprava, na drugi stopnji župan, če ni za posamezne primere z zakonom drugače določeno.

 

 

O pritožbah zoper odločbe organa skupne občinske uprave odloča župan občine, v katere krajevno pristojnost zadeva spada, če zakon ne določa drugače.

 

 

50. člen

 

 

Posamične akte iz izvirne pristojnosti občine izdaja direktor občinske uprave, ki lahko pooblasti delavce uprave, ki izpolnjujejo zakonske pogoje za odločanje v upravnih stvareh, za opravljanje posameznih dejanj v postopku ali za vodenje celotnega postopka in za odločanje v upravnih stvareh.

 

 

Osebe iz prejšnjega odstavka odločajo tudi o upravnih stvareh iz prenesene državne pristojnosti, če ni z zakonom drugače določeno.

 

  Posamične upravne akte iz pristojnosti občinske uprave podpisuje direktor občinske uprave po pooblastilu župana, ki lahko vsebuje pooblastilo za pooblaščanje drugih uradnih oseb občinske uprave, ki izpolnjujejo zakonske pogoje za odločanje v upravnih zadevah, za opravljanje posameznih dejanj v postopku ali za vodenje celotnega postopka in za odločanje v upravnih zadevah.  
  Osebe iz prejšnjega odstavka odločajo tudi o upravnih zadevah iz prenesene državne pristojnosti, če ni z zakonom drugače določeno.  

 

51. člen

 

 

Direktor občinske uprave skrbi in je odgovoren za dosledno izvajanje zakona o splošnem upravnem postopku in drugih predpisov o upravnem postopku in zagotavlja vodenje evidence o upravnih stvareh v skladu s predpisom Ministrstva za notranje zadeve upravno poslovanje v skladu z uredbo vlade.

 

52. člen

 

 

O upravnih stvareh iz občinske izvirne pristojnosti lahko odloča samo uradna oseba, ki je pooblaščena za opravljanje teh zadev in ima višjo ali visoko strokovno izobrazbo in opravljen preizkus strokovne usposobljenosti za dejanja v upravnem postopku v skladu s posebnim zakonom. Ob teh pogojih lahko na prvi stopnji v enostavnih upravnih stvareh odloča tudi uradna oseba, ki ima srednjo strokovno izobrazbo.

 

  O upravnih zadevah iz občinske izvirne pristojnosti lahko odloča samo uradna oseba, ki je pooblaščena za opravljanje teh zadev in izpolnjuje pogoje v skladu z uredbo ter ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka.  

 

53. člen

 

 

O pritožbah zoper posamične akte iz izvirne pristojnosti občinske uprave odloča župan.  Zoper odločitev župana je dopusten upravni spor.

 

 

O pritožbah zoper posamične akte, ki jih v zadevah iz državne pristojnosti na prvi stopnji izdaja občinska uprava, odloča državni organ, določen  z  zakonom.

 

 

54. člen

 

 

O izločitvi predstojnika organa občinske uprave ali zaposlenega v občinski upravi odloča direktor občinske uprave, ki v primeru izločitve predstojnika občinske uprave o stvari tudi odloči, če je predstojnik pooblaščen za odločanje v upravnih stvareh.

 

 

O izločitvi direktorja občinske uprave ali župana odloča občinski svet, ki v primeru izločitve o stvari tudi odloči.

 

 

7. DRUGI ORGANI OBČINE

 

 

55. člen

 

 

Organizacijo, delovno področje ter sestavo organov, ki jih mora občina imeti v skladu s posebnimi zakoni, ki urejajo naloge občine na posameznih področjih javne uprave, določi  župan oziroma občinski svet na podlagi zakona s sklepom o ustanovitvi in imenovanju članov posameznega organa.

 

 

56. člen

 

 

Občina ima poveljnika in štab civilne zaščite občine, ki izvajata operativno strokovno vodenje civilne zaščite in drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč, v skladu s sprejetimi načrti.

 

 

Poveljnik in poverjeniki za civilno zaščito so za svoje delo odgovorni županu.

 

 

IV.  OŽJI DELI OBČINE

 

 

57. člen

 

 

Zaradi zadovoljevanja posebnih skupnih potreb občanov na območju posameznih naselij so v občini kot ožji deli občine ustanovljene (krajevne skupnosti).

 

 

Krajevne skupnosti so del občine v teritorialnem, funkcionalnem, organizacijskem, premoženjsko-finančnem in pravnem smislu. 

 

 

Pobudo za ustanovitev nove krajevne skupnosti, njeno ukinitev ali spremembo njenega območja, lahko da zbor občanov ožjega dela občine ali 10 odstotkov volilcev s tega območja po postopku in na način, ki je določen s tem statutom za ljudsko iniciativo.

 

 

Krajevne skupnosti ustanovi, ukine ali spremeni njihovo območje občinski svet s statutom po poprej ugotovljeni volji prebivalcev o imenu in območju skupnosti. Volja prebivalcev se ugotovi na zborih občanov, ki jih skliče župan za  območje, na katerem naj bi se ustanovila skupnost.

 

 

58. člen

 

 

Krajevne skupnosti sodelujejo pri opravljanju javnih zadev v občini, in sicer:

 

 

- dajejo predloge in sodelujejo pri pripravi razvojnih programov občine na področju javne infrastrukture na svojem območju ter sodelujejo pri izvajanju komunalnih investicij in investicij v javno razsvetljavo na njihovem območju in sodelujejo pri nadzoru nad opravljenimi deli,

 

 

- sodelujejo pri pripravi programov oskrbe s pitno vodo in zaščiti virov pitne vode, sodelujejo pri pridobivanju soglasij lastnikov zemljišč za dela s področja  gospodarskih javnih služb,

 

 

- dajejo predloge za sanacijo divjih odlagališč komunalnih odpadkov in sodelujejo pri njihovi sanaciji,

 

 

- dajejo predloge za ureditev in olepševanje kraja (ocvetličenja, ureditev in vzdrževanje sprehajalnih poti ipd.) in pri tem sodelujejo,

 

 

- dajejo pobude za dodatno prometno ureditev (prometna signalizacija, ureditev dovozov in izvozov, omejevanje hitrosti ipd.),

 

 

- predlagajo programe javnih del,

 

 

- sodelujejo in dajejo mnenja pri javnih razgrnitvah prostorskih, planskih in izvedbenih aktov, ki obravnavajo območje njihove skupnosti,

 

 

- oblikujejo pobude za spremembo prostorskih, planskih in izvedbenih aktov ter jih posredujejo pristojnemu organu občine,

 

 

- dajejo mnenja glede spremembe namembnosti kmetijskega prostora v druge namene, predvidenih gradenj večjih proizvodnih in drugih objektov v skupnosti, za posege v kmetijski prostor (agromelioracije, komasacije), pri katerih bi prišlo do spremembe režima vodnih virov,

 

 

- seznanjajo pristojni organ občine s problemi in potrebami prebivalcev skupnosti na področju urejanja prostora in varstva okolja,

 

 

- sodelujejo pri organizaciji kulturnih, športnih in drugih prireditev,

 

 

- spremljajo nevarnosti na svojem območju in o tem obveščajo štab za civilno zaščito ter po potrebi prebivalstvo in sodelujejo pri ostalih nalogah s področja zaščite in reševanja,

 

 

- dajejo soglasja k odločitvam o razpolaganju in upravljanju s premoženjem občine, ki je skupnostim dano na uporabo za opravljanje njihovih nalog.

 

 

59. člen

 

 

Krajevna skupnost je pravna oseba javnega prava v okviru nalog, ki jih opravlja samostojno, v skladu s tem statutom. Krajevna skupnost ne more biti delodajalec.

 

 

Skupnost iz prejšnjega odstavka nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun.

 

 

Krajevna skupnost odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem in sredstvi, s katerimi razpolaga. Občina odgovarja za obveznosti krajevne skupnosti subsidiarno.

 

Pravni posli, ki jih sklene krajevna skupnost, so veljavni le ob soglasju župana, razen če je z veljavnim odlokom o proračunu za posamezne posle drugače določeno.

 

 

60. člen

 

 

Organ krajevne skupnosti  je svet, ki ga izvolijo krajani s stalnim prebivališčem na območju krajevne skupnosti. Način izvolitve članov sveta določa zakon.

 

 

Volitve v svet krajevne skupnosti razpiše župan.

 

 

Število članov sveta določi občinski svet z odlokom, s katerim določi volilne enote za volitve v svet krajevne skupnosti.

 

 

Mandat članov sveta krajevne skupnosti se začne in konča istočasno kot mandat članov občinskega sveta.

 

 

Funkcija člana sveta je nezdružljiva s članstvom v nadzornem odboru občine. Določbe zakona in tega statuta, ki urejajo predčasno prenehanje mandata članu občinskega sveta se smiselno uporabljajo tudi za prenehanje mandata člana sveta ožjega dela občine.

 

 

Funkcija  člana sveta je častna.

 

 

61. člen

 

 

Prvo sejo sveta krajevne skupnosti skliče župan najkasneje dvajset dni po izvolitvi članov sveta krajevne skupnosti. Svet je konstituiran, ko so potrjeni mandati več kot polovici njegovih članov. Svet krajevne skupnosti ima predsednika, ki ga izmed sebe izvolijo člani sveta.

 

 

Predsednik sveta krajevne skupnosti predstavlja skupnost, sklicuje in vodi seje sveta ter predstavlja svet krajevne skupnosti.

 

 

Predsednik sveta krajevne skupnosti zastopa in predstavlja krajevno skupnost, sklicuje in vodi seje njenega sveta, predstavlja svet krajevne skupnosti ter opravlja druge naloge, ki mu jih določi svet krajevne skupnosti. Pravni posli, ki jih kot zastopnik krajevne skupnosti sklene predsednik njenega sveta, so veljavni le ob pisnem soglasju župana, razen če je z veljavnim odlokom o proračunu občine drugače določeno.

 

 

Svet na predlog predsednika izvoli podpredsednika. Podpredsednik sveta nadomešča predsednika in opravlja naloge, ki mu jih določi predsednik.

 

 

Svet krajevne skupnosti dela ter sprejema svoje odločitve na seji, na kateri je navzočih večina članov,  z večino glasov navzočih članov.

 

 

Župan ima pravico biti navzoč na seji sveta krajevne skupnosti in razpravljati, vendar pa nima pravice glasovati.

 

 

Predsednik sveta  skliče svet krajevne skupnosti najmanj štirikrat na leto oziroma večkrat v primeru,  da je to potrebno. Predsednik mora sklicati  svet krajevne skupnosti, če to zahteva župan ali najmanj polovica članov sveta.

 

 

Za delovanje sveta krajevne skupnosti se smiselno uporablja poslovnik občinskega sveta.

 

 

62. člen

 

 

Svet krajevne skupnosti  izvršuje naloge, ki so v skladu s tem statutom naloge krajevne skupnosti. Svet tudi:

 

 

obravnava vprašanja iz občinske pristojnosti, ki se nanašajo na območje krajevne skupnosti in njeno prebivalstvo ter oblikuje svoja stališča in mnenja,

 

 

daje pobude in predloge za sprejem odlokov in drugih splošnih aktov občine, 

 

sprejema odločitve o uporabi sredstev skupnosti in razpolaganju ter gospodarjenju s premoženjem skupnosti.

 

Stališča, mnenja, pobude in predlogi sveta krajevne skupnosti niso pogoj za izvrševanje nalog občine, za katere so pristojni občinski svet, župan ali občinska uprava in jih ne zavezujejo, razen če ni s tem statutom ali odlokom drugače določeno.

 Svet krajevne skupnosti lahko za obravnavo posameznih vprašanj sklicuje zbore krajanov krajevne skupnosti. Za sklic in izvedbo zbora krajanov se smiselno uporabljajo določbe tega statuta, s katerimi je urejen zbor občanov.        

 Odločitve sveta skupnosti o uporabi sredstev in razpolaganju ter gospodarjenju s premoženjem skupnosti so veljavne, ko da nanje soglasje občinski svet.                                                           

 Odločitve sveta krajevne skupnosti izvršuje župan in občinska uprava.
 

 

63. člen

 

 

Zaradi obravnave določenih skupnih vprašanj in nalog ter za obravnavo zadev iz občinske pristojnosti lahko župan oblikuje svet predsednikov svetov krajevnih skupnosti kot svoj posvetovalni organ.

 

 

64. člen

 

 

Krajevne skupnosti imajo lastno premoženje, ki ga sestavljajo nepremičnine, premičnine, denarna sredstva in pravice.

 

 

Krajevna skupnost mora s svojim premoženjem gospodariti kot dober gospodar. Za  razpolaganje s premoženjem skupnosti se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki urejajo razpolaganje s premoženjem občine ter določbe tega statuta.

 

 

Če krajevna skupnost preneha obstajati ali če ji preneha pravna subjektiviteta, preidejo vse njene pravice in obveznosti na občino.

 

 

65. člen

 

 

Delovanje krajevnih skupnosti se financira iz občinskega proračuna, s prostovoljnimi prispevki fizičnih in pravnih oseb, s plačili za storitve s samoprispevki in s prihodki od premoženja ožjega dela občine.

 

 

Kriteriji in merila za financiranje nalog in delovanja krajevnih skupnosti iz proračuna občine se določijo z odlokom.

 

 

Krajevne skupnosti se ne smejo zadolževati.

 

 

Prihodki in odhodki krajevnih skupnosti morajo biti zajeti v finančnih načrtih, ki jih za posamezno proračunsko leto oblikujejo in občinskemu svetu predlagajo njihovi sveti. Finančne načrte, ki so kot sestavni del občinskega proračuna njegova priloga, sprejme na predlog župana občinski svet.

 

 

Občina ne prevzema finančnih obveznosti krajevnih skupnosti, ki niso zajeti v proračunu občine.

 

 

Za izvrševanje finančnega načrta krajevne skupnosti je odgovoren svet krajevne skupnosti.

 

  Za izvrševanje finančnega načrta krajevne skupnosti je odgovoren predsednik sveta.  

 

Krajevne skupnosti imajo lahko svoje žiro  transakciski račune. Sklep o posebnem žiro računu skupnosti izda župan.

 

 

Za izvrševanje finančnih načrtov krajevnih skupnosti se uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo financiranje javne porabe in določbe odloka o proračunu občine.

 

 

Nadzor nad finančnim poslovanjem krajevne skupnosti opravlja nadzorni odbor občine.

 

 

66. člen

 

 

Občinski svet lahko na predlog župana, nadzornega odbora občine, četrtine članov sveta krajevne skupnosti ali zbora občanov krajevne skupnosti razpusti svet krajevne skupnosti in razpiše predčasne volitve:

 

 

- če se po najmanj trikratnem sklicu  ne sestane,

 

 

- če ne izvršuje nalog, ki so mu v skladu s tem statutom zaupane oziroma jih izvršuje v nasprotju z zakonom, predpisi in splošnimi akti občine.

 

- če se ugotovi, da očitno nezakonito razpolaga s sredstvi občanov ali če se sredstva, ki so skupnosti dodeljena iz občinskega proračuna, uporabljajo nenamensko.

 

 

Občinski svet lahko s spremembo statuta tudi ukine krajevno skupnost, če ugotovi, da svet krajevne skupnosti ne opravlja svojih nalog, da ni kandidatov za člane sveta oziroma da občani na njenem območju nimajo interesa za opravljanje nalog krajevne skupnosti v skladu s tem statutom.

 

 

V. NEPOSREDNO SODELOVANJE OBČANOV PRI ODLOČANJU V OBČINI

 

 

67. člen

 

 

Oblike neposrednega sodelovanja občanov pri odločanju v občini so: zbor občanov, referendum in ljudska iniciativa.

 

 

1. ZBOR OBČANOV

 

 

68. člen

 

 

Občani na zboru občanov:

 

 

- obravnavajo pobude in predloge za spremembo območja občine, njenega imena ali sedeža ter dajejo pobude v zvezi s tem in oblikujejo mnenja,

 

 

- obravnavajo predloge in pobude za sodelovanje in povezovanje z drugimi občinami v širše samoupravne lokalne skupnosti,

 

 

- obravnavajo pobude in predloge za ustanovitev ali ukinitev ožjih delov občine oziroma za spremembo njihovih območij,

 

 

- predlagajo, obravnavajo in oblikujejo stališča o spremembah območij naselij, imen naselij ter imen ulic,

 

 

- opravljajo naloge zborov volilvcev v skladu z zakonom,

 

 

- imenujejo in razrešujejo člane krajevnih svetov

 

 

- dajejo predloge občinskim organom v zvezi z pripravo programov razvoja občine, gospodarjenja s prostorom ter varovanja življenjskega okolja,

 

 

- oblikujejo stališča v zvezi z večjimi posegi v prostor, kot so gradnja avtocest, energetskih objektov, odlagališč odpadkov in nevarnih stvari,

 

 

- obravnavajo in oblikujejo mnenja, stališča ter odločajo o zadevah, za katere je tako določeno z zakonom, s tem statutom ali odlokom občine ter o zadevah, za katere tako sklene občinski svet ali župan.

 

 

Odločitve, predloge, pobude, stališča in mnenja zbora občanov so občinski organi, v katerih pristojnost posamezna zadeva spada, dolžni obravnavati in pri izvajanju svojih nalog upoštevati. Če pristojni občinski organ meni, da predlogov, pobud, stališč, mnenj in odločitev zbora občanov ni mogoče upoštevati, je občanom dolžan na primeren način in v primernem roku svoje mnenje predstaviti in utemeljiti.

 

 

69. člen

 

 

Zbor občanov se lahko skliče za vso občino, za eno ali več krajevnih skupnosti, za posamezno naselje ali zaselek.

 

 

Zbor občanov skliče župan na lastno pobudo ali na pobudo občinskega sveta ali  sveta krajevne skupnosti.

 

 

Župan mora sklicati zbor občanov za vso občino na zahtevo najmanj 5 odstotkov volilcev v občini, zbor občanov v krajevni skupnosti pa na zahtevo najmanj 5 odstotkov volivcev v tej skupnosti.

 

 

Zahteva volivcev za sklic zbora občanov mora vsebovati pisno obrazložen predlog zadeve, ki naj jo zbor obravnava. Zahtevi je treba priložiti seznam volivcev, ki so zahtevo podprli. Seznam mora vsebovati ime in priimek volivca, datum rojstva in naslov stalnega prebivališča ter njihove podpise. Župan lahko zahtevo s sklepom zavrne, če ugotovi, da zahteve ni podprlo zadostno število volivcev. Slep z obrazložitvijo se vroči pobudniku zahteve ali prvemu podpisanemu volivcu na seznamu. Župan skliče zbor občanov najkasneje v tridesetih dneh po prejemu pravilno vložene zahteve.

 

 

70. člen

 

 

Sklic zbora občanov mora vsebovati območje, za katerega se sklicuje zbor občanov, kraj in čas zbora občanov ter predlog dnevnega reda.

 

 

Sklic zbora volivcev je treba objaviti na krajevno običajen način.

 

 

71. člen

 

 

Zbor občanov vodi župan ali od njega pooblaščeni podžupan. Župan lahko zboru občanov predlaga imenovanje predsedstva zbora, ki naj zbor vodi.

 

 

Zbor občanov veljavno sprejema svoje odločitve, predloge, pobude, stališča in mnenja, če na zboru sodeluje najmanj pet odstotkov volivcev z območja občine, za katero je zbor sklican. Odločitev zbora občanov je sprejeta, če zanjo glasuje najmanj polovica volivcev, ki sodelujejo na zboru.

 

 

Delavec  javni uslužbenec občinske uprave, ki ga določi direktor občinske uprave, ugotovi sklepčnost zbora občanov, koliko volivcev je glasovalo za njegove odločitve ter vodi zapisnik o odločitvah zbora. Z zapisnikom zbora občanov direktor občinske uprave seznani občinski svet in župana ter ga na krajevno običajen način objavi.

 

 

2. REFERENDUM O SPLOŠNEM AKTU OBČINE

 

 

72. člen

 

 

Občani lahko odločajo na referendumu o vprašanjih, ki so vsebina splošnih aktov občine, ki jih sprejema občinski svet, razen o proračunu in zaključnem računu občine ter o splošnih aktih, s katerimi se v skladu z zakonom predpisujejo občinski davki in druge dajatve.

 

 

Občinski svet lahko o splošnem aktu iz prejšnjega odstavka razpiše referendum na predlog župana  ali člana občinskega sveta.

 

 

Občinski svet mora razpisati referendum, če to zahteva najmanj pet odstotkov volivcev v občini in če tako določa zakon ali statut občine.

 

 

73. člen

 

 

Predlog za razpis referenduma lahko vloži župan ali član občinskega sveta najkasneje v petnajstih dneh po sprejemu splošnega akta občine.

 

 

Najkasneje v petnajstih dneh po sprejemu splošnega akta občine je treba občinski svet pisno seznaniti s pobudo volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma.

 

 

Če je vložen predlog za razpis referenduma ali je dana pobuda volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma, župan zadrži objavo splošnega akta do odločitve o predlogu ali pobudi oziroma do odločitve na referendumu.

 

 

74. člen

 

 

Referendum se  opravi kot naknadni referendum, na katerem občani potrdijo ali zavrnejo sprejeti splošni akt občine ali njegove posamezne določbe.

 

 

Če je splošni akt občine ali njegove posamezne določbe na referendumu potrjen, ga mora župan objaviti skupaj z objavo izida referenduma.

 

 

Če je splošni akt občine ali njegove posamezne določbe zavrnjen, se splošni akt ne objavi, dokler se ob upoštevanju volje volivcev ne spremeni.

 

 

Odločitev volivcev na referendumu, s katero je bil splošni akt občine zavrnjen ali so bile zavrnjene njegove posamezne določbe, zavezuje občinski svet, ki je splošni akt, o katerem je bil izveden referendum, sprejel, do konca njegovega mandata.

 

 

75. člen

 

 

Pobuda volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma o splošnem aktu občine ali njegovih posameznih določbah mora vsebovati že oblikovano zahtevo za razpis referenduma. Zahteva mora vsebovati jasno izraženo vprašanje, ki naj bo predmet referenduma, in obrazložitev.

 

 

Pobudo volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma lahko da vsak volivec, politična stranka v občini ali svet ožjega dela občine. Pobuda mora biti podprta s podpisi najmanj stotih volivcev v občini. Podporo pobudi dajo volivci  na seznamu, ki vsebuje osebne podatke podpisnikov: ime in priimek, datum rojstva, naslov stalnega prebivališča.

 

 

Pobudnik o pobudi volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma pisno seznani občinski svet in pobudo predloži županu.

 

 

Če  župan meni, da pobuda z zahtevo ni  oblikovana v skladu s prvim odstavkom tega člena ali je v nasprotju z zakonom in s statutom občine, o tem v osmih dneh po prejemu pobude obvesti pobudnika in ga pozove, da ugotovljeno neskladnost odpravi v osmih dneh. Če pobudnik tega ne stori, se šteje, da pobuda ni bila vložena. Župan o tem nemudoma obvesti pobudnika in občinski svet.

 

 

Pobudnik lahko v osmih dneh po prejemu obvestila iz predhodnega odstavka zahteva, naj odločitev župana preizkusi upravno sodišče.

 

 

76. člen

 

 

Volivci dajejo podporo zahtevi za razpis referenduma z osebnim podpisovanjem.

 

 

Župan določi obrazec za podporo z osebnim podpisovanjem, ki vsebuje jasno izraženo zahtevo za razpis referenduma, in rok za zbiranje podpisov.

 

 

 Osebno podpisovanje se izvaja pred državnim organom, pristojnim za vodenje evidence volilne pravice.

 

 

Šteje se, da je zahteva za razpis referenduma vložena, če jo je v določenem roku podprlo s svojim podpisom zadostno število volivcev.

 

 

77. člen

 

 

Občinski svet razpiše referendum v petnajstih dneh po sprejemu odločitve o predlogu župana ali občinskega svetnika za razpis referenduma oziroma v petnajstih dneh od vložitve zahteve volivcev za razpis referenduma v skladu s četrtim odstavkom prejšnjega člena, razen če v skladu z zakonom zahteva ustavno sodno presojo take zahteve.

 

 

Referendum se izvede najprej trideset in najkasneje petinštirideset dni od dne razpisa, v nedeljo ali drug dela prost dan.

 

 

 Z aktom o razpisu referenduma določi občinski svet vrsto referenduma, splošni akt, o katerem se bo odločalo oziroma njegove določbe, o katerih se bo odločalo, besedilo referendumskega vprašanja, o katerem se bo odločalo na referendumu tako, da se bo obkrožilo “ZA” oziroma “PROTI”, dan razpisa  in dan glasovanja.

 

 

Akt o razpisu referenduma se objavi na način, ki je s tem statutom določen za objavo splošnih aktov občine.

 

 

Petnajst dni pred dnem glasovanja objavi občinska volilna komisija akt o razpisu referenduma v javnih občilih.

 

 

78. člen

 

 

Pravico glasovati na referendumu imajo vsi občani, ki imajo pravico voliti člane občinskega sveta.

 

 

Odločitev na referendumu je sprejeta, če zanjo glasuje večina volivcev, ki so glasovali.

 

 

79. člen

 

 

Postopek za izvedbo referenduma vodijo organi, ki vodijo lokalne volitve. O ugovoru zaradi nepravilnosti pri delu volilnega odbora odloča občinska volilna komisija.

 

 

Glede glasovanja na referendumu in drugih vprašanjih izvedbe referenduma veljajo določbe zakona, ki urejajo referendum in ljudsko iniciativo ter lokalne volitve, v kolikor ni s tem statutom v skladu z zakonom o lokalni samoupravi posamezno vprašanje drugače urejeno.

 

 

Poročilo o izidu glasovanja na referendumu pošlje občinska volilna komisija občinskemu svetu ter ga objavi na način, ki je v statutu občine določen za objavo splošnih aktov občine.

 

 

3. SVETOVALNI REFERENDUM

 

 

80. člen

 

 

Občinski svet  lahko pred odločanjem o posameznih vprašanjih iz svoje pristojnosti razpiše svetovalni referendum.

 

 

Svetovalni referendum se razpiše za vso občino ali za njen del.

 

 

Svetovalni referendum se izvede v skladu z določbami tega statuta, ki urejajo referendum o splošnem aktu občine.

 

 

Odločitev volivcev na svetovalnem referendumu ne zavezuje občinskih organov.

 

 

4. DRUGI REFERENDUMI

 

 

81. člen

 

 

Občani lahko odločajo na referendumu o samoprispevkih in tudi o drugih vprašanjih, če  tako določa zakon.

 

 

Referendum iz prejšnjega odstavka se opravi v skladu z določbami tega statuta, če z zakonom, ki določa in ureja referendum, ni drugače določeno.

 

 

Odločitev o uvedbi samoprispevka je sprejeta, če je zanjo glasovala večina vseh volivcev v občini oziroma v delu občine, za katerega se bo samoprispevek uvedel.

 

 

5. LJUDSKA INICIATIVA

 

 

82. člen

 

 

Najmanj pet odstotkov volivcev v občini lahko zahteva izdajo ali razveljavitev splošnega akta ali druge odločitve iz pristojnosti občinskega sveta oziroma drugih občinskih organov.

 

 

Glede pobude volivcem za vložitev zahteve iz prejšnjega odstavka in postopka s pobudo se primerno uporabljajo določbe zakona in tega statuta, s katerimi je urejen referendum o splošnem aktu občine.

 

 

Če se zahteva nanaša na razveljavitev splošnega akta občine ali drugo odločitev občinskega sveta, mora občinski svet obravnavo zahteve uvrstiti na prvo naslednjo sejo, o njej pa odločiti najkasneje v treh mesecih od dne pravilno vložene zahteve.

 

 

Če se zahteva nanaša na odločitve drugih občinskih organov, morajo ti o njej odločiti najkasneje v enem mesecu od dne pravilno vložene zahteve.

 

 

83. člen

 

 

Sredstva za neposredno sodelovanje občanov pri odločanju v občini na zborih občanov in referendumih ter njihovo izvedbo se zagotovijo v občinskem proračunu.

 

 

VI. OBČINSKE JAVNE SLUŽBE

 

 

84. člen

 

 

Občina zagotavlja opravljanje javnih služb, ki jih sama določi, in javnih služb, za katere je tako določeno z zakonom.

 

 

Opravljanje javnih služb zagotavlja občina:

 

 

- neposredno v okviru občinske uprave,

 

 

- z ustanavljanjem javnih zavodov in javnih podjetij,

 

 

- z dajanjem koncesij,

 

 

- z vlaganjem lastnega kapitala v dejavnost oseb zasebnega prava.

 

 

85. člen

 

 

Na področju družbenih dejavnosti zagotavlja občina javne službe za izvajanje naslednjih dejavnosti:

 

 

- osnovnošolsko izobraževanje,

 

 

- predšolska vzgoja in varstvo otrok,

 

 

- osnovno zdravstvo in lekarna,

 

 

- osebna pomoč družini in

 

 

- knjižničarstvo.

 

 

Občina lahko ustanovi javne službe tudi na drugih področjih, zlasti na področju glasbene vzgoje, izobraževanja odraslih, kulture, športa in drugih dejavnosti s katerimi se zagotavljajo javne potrebe.

 

 

86. člen

 

 

Občina lahko zaradi gospodarnega in učinkovitejšega zagotavljanja javnih služb ustanovi javno službo skupaj z drugimi občinami.

 

  Občina lahko skupaj z drugimi občinami zaradi gospodarnega in učinkovitejšega zagotavljanja javnih služb ustanovi skupno pravno osebo javnega prava za izvajanje javne službe.  

 

87. člen

 

 

Na področju gospodarskih javnih služb občina ustanovi javne službe za zagotavlja :

 

 

- oskrbo s pitno vodo,

 

 

- ravnanje s komunalnimi odpadki in odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,

 

 

- odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda,

 

 

- javno snago in čiščenje javnih površin,

 

 

- urejanje javnih poti, površin za ceste in zelenih površin,

 

 

- pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka,

 

 

- gospodarjenje s stavbnimi zemljišči ,

 

 

- vzdrževanje občinskih javnih cest in na drugih področjih, če tako določa zakon.

 

 

88. člen

 

 

Občina lahko določi kot gospodarsko javno službo tudi druge dejavnosti, ki so pogoj za izvrševanje nalog iz njene pristojnosti ali so takšne dejavnosti pogoj za izvrševanje gospodarskih, socialnih ali ekoloških funkcij občine in zakon določa, da se lahko opravljajo kot izvirna gospodarska javna služba.

 

89. člen

 

 

Občinske javne službe ustanavlja občina z odlokom ob upoštevanju pogojev določenih z zakonom.

 

  Pravne osebe javnega prava, ki izvajajo občinske javne službe, ustanavlja občina z odlokom ob upoštevanju pogojev, določenih z zakonom.  

90. člen

 

 

Občina lahko zaradi gospodarnega in učinkovitega zagotavljanja dejavnosti gospodarskih javnih služb ustanovi gospodarsko javno službo v okviru zaokroženih oskrbovalnih sistemov skupaj z drugimi občinami.

 

  Občina lahko zaradi gospodarnega in učinkovitega zagotavljanja dejavnosti gospodarskih javnih služb ustanovi v okviru zaokroženih oskrbovalnih sistemov skupaj z drugimi občinami skupno pravno osebo javnega prava za izvajanje občinskih javnih služb.  

 

91. člen

 

 

Za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnih službah skupnih pravnih osebah javnega prava, ki so ustanovljene za območje dveh ali več občin, lahko občinski sveti občin ustanoviteljic ustanovijo skupni organ, ki ga sestavljajo župani občin ustanoviteljic.

 

 

V aktu o ustanovitvi skupnega organa se določijo njegove naloge, organizacija dela in način sprejemanja odločitev, način financiranja in delitve stroškov za delo skupnega organa.

 

 

92. člen

 

 

Občina mora zagotoviti izvajanje tistih javnih služb, ki so po zakonu obvezne.

 

 

VII. PREMOŽENJE IN FINANCIRANJE OBČIN

 

 

93. člen

 

 

Premoženje občine sestavljajo nepremične in premične stvari v lasti občine, denarna sredstva in pravice.

 

 

Občina mora s premoženjem gospodariti kot dober gospodar.

 

 

Letni program nabave in prodaje občinskega finančnega in stvarnega premoženja v postopku sprejemanja proračuna sprejme občinski svet na predlog župana. Med izvrševanjem proračuna lahko občinski svet na predlog župana spremeni in dopolni letni program prodaje.

 

  Za odločanje o odtujitvi in pridobitvi premoženja občine je pristojen občinski svet. Letni program nabave in prodaje občinskega finančnega in stvarnega premoženja ter letni program gradenj v postopku sprejemanja proračuna sprejme občinski svet na predlog župana. Med izvrševanjem proračuna lahko občinski svet na predlog župana spremeni in dopolni letni program prodaje. Sprejeti letni program prodaje izvršuje župan.  

 

O pridobitvi in odtujitvi premoženja občine na podlagi letnega programa iz prejšnjega odstavka odloča župan.

 

 

Za brezplačno  neodplačno pridobitev premoženja je treba pridobiti predhodno soglasje občinskega sveta, če bi takšna pridobitev povzročila večje stroške ali če je lastništvo povezano s pogoji, ki bi lahko povzročili obveznosti za občino.

 

 

94. člen

 

 

Odprodaja ali zamenjava finančnega in stvarnega premoženja v lasti občine se izvede po postopku in na način, kot ga določa zakon.

 

 

Če z zakonom to ni urejeno, se odprodaja ali zamenjava občinskega finančnega in stvarnega premoženja izvedeta v skladu s predpisi, ki veljajo za odprodajo in zamenjavo državnega premoženja.

 

 

95. člen

 

 

Občina pridobiva prihodke iz lastnih virov, davkov, taks, pristojbin in drugih dajatev v skladu z zakonom.

 

 

Občina je upravičena do finančne izravnave pod pogoji, določenimi z zakonom.

 

  Občina je upravičena do sredstev finančne izravnave in drugih sredstev sofinanciranja iz državnega proračuna pod pogoji, določenimi z zakonom.  

 

96. člen

 

 

Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine so predvideni v proračunu občine , ki ga sprejme občinski svet po postopku, določenemu v poslovniku občinskega sveta.

 

 

Proračun občine sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov.

 

 

Splošni del proračuna sestavljajo skupna bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.

 

 

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov proračuna občine.

 

 

Načrt razvojnih programov sestavljajo letni načrti oz. plani razvojnih programov neposrednih uporabnikov, ki so opredeljeni z dokumenti dolgoročnega načrtovanja.

 

 

97. člen

 

 

Za pripravo in izvrševanje proračuna je odgovoren župan.

 

 

98. člen

 

 

Župan mora predložiti občinskemu svetu predlog proračuna v roku, ki ga določa zakon.

 

 

99. člen

 

 

Župan mora predložiti občinskemu svetu:

 

 

0 predlog proračuna z obrazložitvami,

 

 

0 predlog prodaje občinskega finančnega in stvarnega premoženja z obrazložitvami,

 

 

0 predloge finančnih načrtov javnih skladov in agencij, katerih ustanovitelj je občina z obrazložitvami,

 

 

0 predlog predpisov občine, ki so potrebni za izvršitev proračuna.

 

 

Sestavni del obrazložitve predloga proračuna so načrti delovnih mest in načrt nabav z obrazložitvami.

 

 

100. člen

 

 

Postopek sprejemanja proračuna se določi s poslovnikom občinskega sveta.

 

 

101. člen

 

 

Občinski svet mora sprejeti proračun v roku, ki omogoča uveljavitev proračuna s prvim januarjem leta, za katerega se sprejema.

 

 

102. člen

 

 

Predlogi za povečanje izdatkov proračuna morajo obsegati predloge za povečanje prejemkov proračuna ali za zmanjšanje drugih izdatkov proračuna v isti višini, pri čemer ti ne smejo biti v breme proračunske rezerve ali splošne proračunske rezervacije ali v breme dodatnega zadolževanja.

 

 

103. člen

 

 

Če proračun ni sprejet pred začetkom leta, na katero se nanaša, se financiranje funkcij občine ter njenih nalog začasno nadaljuje na podlagi proračuna za preteklo leto in za iste programe kot v preteklem letu.

 

 

Če proračun ni sprejet pred začetkom leta, na katero se nanaša, sprejme župan sklep o začasnem financiranju, ki traja največ tri mesece. Če tudi v tem roku ni sprejet proračun občine, se začasno financiranje lahko podaljša na predlog župana s sklepom občinskega sveta še za 3 mesece.

 

 

104. člen

 

 

Občinski svet sprejme proračun z odlokom o proračunu občine.

 

 

Odlok o proračunu občine določa ukrepe za zagotavljanje likvidnosti proračuna, prerazporejanje sredstev, začasno zadržanje izvrševanja proračuna, ukrepe za zagotavljanje proračunskega ravnovesja ter druge ukrepe za izvrševanje proračuna.

 

 

Odlok o proračunu občine določa tudi ukrepe za zagotavljanje likvidnosti proračuna, prerazporejanje sredstev, začasno zadržanje izvrševanja proračuna, ukrepe za zagotavljanje proračunskega ravnovesja ter druge ukrepe in posebna pooblastila za izvrševanje proračuna.

 

 

V odloku o proračunu se določijo tudi obseg zadolževanja in vseh predvidenih poroštev občine in drugi elementi, ki jih določa zakon, ter posebna pooblastila županu pri izvrševanju proračuna.

 

 

105. člen

 

 

Sredstva proračuna se smejo uporabiti le za namene, ki so določeni s proračunom.

 

 

V imenu občine se smejo prevzemati obveznosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidene za posamezne namene.

 

 

Sredstva proračuna se lahko uporabijo, če so izpolnjeni vsi z zakonom ali drugim aktom predpisani pogoji.

 

 

106. člen

 

 

Župan je odredbodajalec za sredstva proračuna.

 

 

107. člen

 

 

Za izvrševanje proračuna občine lahko župan pooblasti posamezne delavce  javne uslužbence v občinski upravi ali  in podžupana.

 

 

108. člen

 

 

Če se po sprejemu proračuna sprejme zakon ali odlok občine, na podlagi katerega nastanejo nove obveznosti za proračun, določi župan obseg izdatkov in odpre nov konto za ta namen.

 

 

109. člen

 

 

Če se med letom spremeni delovno področje proračunskega uporabnika, župan sorazmerno poveča ali zmanjša obseg sredstev za delovanje uporabnika.

 

 

Če se proračunski uporabnik med letom ukine in njegov nalog ne prevzame drug uporabnik, se neporabljena sredstva prenesejo v proračunsko rezervo ali se prerazporedijo med druge uporabnike.

 

 

110. člen

 

 

Proračunskih sredstev ni mogoče prerazporejati, razen pod pogoji in na način, ki jih določa zakon in odlok o proračunu občine.

 

 

Župan mora o izvršenih prerazporeditvah šestmesečno poročati občinskemu svetu.

 

 

111. člen

 

 

Če se med izvajanjem ukrepov za izvrševanje proračuna le ta ne more uravnovesit mora župan predlagati občinskemu svetu rebalans proračuna.

 

 

Rebalans proračuna sprejme občinski svet z odlokom.

 

 

112. člen

 

 

Župan je dolžan v mesecu juliju predložiti v obravnavo občinskemu svetu poročilo o izvrševanju proračuna Poročilo mora vsebovati podatke in informacije, ki jih določa zakon.

 

 

113. člen

 

 

V proračunu se v skladu z zakonom zagotovijo sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad.

 

 

O uporabi sredstev proračunske rezerve v posameznem primeru do višine, ki jo določa odlok o proračunu, odloča župan, v drugih primerih pa občinski svet z odlokom o spremembi proračuna.

 

 

114. člen

 

 

Zaradi ločenega vodenja določenih prejemkov in izdatkov in uresničevanja posebnega namena lahko občina s posebnim odlokom ustanovi poseben proračunski sklad kot evidenčni račun v okviru računa proračuna.

 

115. člen

 

 

Župan zagotavlja posebno obliko finančnega nadzora proračuna v skladu z merili, ki jih predpiše minister za finance.

 

 

Župan zagotavlja posebno obliko notranjega finančnega nadzora proračuna v skladu z zakonom in predpisom ministra, pristojnega za finance, izdanim na podlagi zakona.

 

 

116. člen

 

 

Župan pripravi predlog zaključnega računa proračuna za preteklo leto in ga predloži občinskemu svetu v sprejem.

 

 

O sprejetju zaključnega računa proračuna obvesti župan ministrstvo, pristojno za finance v 30 dneh po sprejemu.

 

 

117. člen

 

 

Občina se lahko dolgoročno zadolži za investicije, ki jih sprejme občinski svet v skladu s pogoji, ki jih določa zakon.

 

 

118. člen

 

 

Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je občina, se smejo zadolževati le ob soglasju občine.

 

 

O soglasju odloča župan.

 

 

Župan odloča tudi o dajanju poroštev za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je občina, pod pogoji, ki jih določa zakon.

 

 

Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je občina, se smejo zadolževati in izdajati poroštva samo, če je to dovoljeno z zakonom in pod pogoji, ki jih določi občinski svet. Soglasje izda župan.                                                                    

O poroštvih za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je občina, odloča na predlog župana občinski svet.

 

 

119. člen

 

 

Finančno poslovanje občine izvršuje finančna služba občine, občina pa si lahko zagotovi izvrševanje teh opravil v ustrezni skupni službi z drugimi občinami ali pri specializirani organizaciji.

 

 

120. člen

 

 

Nabavo blaga, naročanje storitev ter izvedbo gradenj oddajo gradbenih del  izvaja župan občine v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje.

 

 

VIII. SPLOŠNI IN POSAMIČNI AKTI OBČINE

 

 

1. Splošni akti občine

 

 

121. člen

 

 

Splošni akti občine so statut, poslovnik občinskega sveta, odloki in pravilniki.

 

 

Občinski svet sprejema kot splošne akte tudi prostorske in druge načrte razvoja občine, občinski proračun in zaključni račun, ki sta posebni vrsti splošnih aktov.

 

 

Kadar ne odloči z drugim aktom, sprejme občinski svet sklep, ki je lahko splošni ali posamični akt.

 

 

Postopek za sprejem splošnih aktov občine ureja poslovnik občinskega sveta.

 

 

122. člen

 

 

Statut je temeljni splošni akt občine, ki ga sprejme občinski svet z dvotretjinsko večino glasov vseh članov občinskega sveta.

 

 

Statut se sprejme po enakem postopku, kot je predpisan za sprejem odloka.

 

 

123. člen

 

 

S poslovnikom, ki ga sprejme občinski svet z dvotretjinsko večino glasov navzočih članov, se uredi organizacija in način dela občinskega sveta ter uresničevanje pravic in dolžnosti članov občinskega sveta.

 

 

124. člen

 

 

Z odlokom ureja občina na splošen način zadeve iz svoje pristojnosti, ustanavlja organe občinske uprave in določa način njihovega dela ter ustanavlja javne službe.

 

 

Z odlokom ureja občina tudi zadeve iz prenesene pristojnosti, kadar je tako določeno z zakonom.

 

 

125. člen

 

 

S pravilnikom se razčlenijo posamezne določbe statuta ali odloka v procesu njihovega izvrševanja.

 

 

126. člen

 

 

Statut, odloki in drugi predpisi občine morajo biti objavljeni v uradnem glasilu občine – Uradne objave Primorskih novic in pričnejo veljati petnajsti dan po objavi, če ni v njih drugače določeno.

 

 

V uradnem glasilu se objavljajo tudi drugi akti, za katere tako določi občinski  svet.

 

 

2. Posamični akti občine

 

 

127. člen

 

 

Posamični akti občine so odločbe in sklepi.

 

 

S posamičnimi akti - sklepom ali odločbo - odloča občina o upravnih stvareh iz lastne pristojnosti in iz prenesene državne pristojnosti.

 

 

128. člen

 

 

O pritožbah zoper posamične akte, ki jih izdajo organi občinske  uprave v upravnem postopku, odloča na drugi stopnji župan, če ni za posamezne primere z zakonom drugače določeno.

 

 

O pritožbah zoper posamične akte izdane v upravnih stvareh  zadevah iz prenesene državne pristojnosti odloča državni organ, ki ga določi zakon.

 

 

O zakonitosti dokončnih posamičnih aktov občinskih organov odloča v upravnem sporu pristojno sodišče.

 

 

IX. VARSTVO OBČINE V RAZMERJU DO DRŽAVE IN ŠIRŠIH LOKALNIH  SKUPNOSTI

 

 

129. člen

 

 

Občinski svet ali župan lahko vloži zahtevo za presojo ustavnosti in zakonitosti predpisov države, s katerimi se posega v ustavni položaj in v pravice občine, oziroma če se s predpisi pokrajine brez pooblastila oziroma soglasja občine posega v njene pravice.

 

 

130. člen

 

 

Občinski svet ali župan lahko začneta pred ustavnim sodiščem spor o pristojnosti, če državni zbor ali vlada s svojimi predpisi urejata razmerja, ki so po ustavi in zakonih v pristojnosti občine. Enako lahko postopa, če pokrajina ali druga občina posega v njeno pristojnost.

 

 

131. člen

 

 

Župan lahko kot stranka v upravnem sporu spodbija konkretne upravne akte in ukrepe, s katerimi državni organi izvršujejo oblastni nadzor. Upravni spor lahko sproži tudi če osebe javnega in zasebnega prava z dokončnimi upravnimi akti uveljavljajo pravice na škodo javnih koristi občine.

 

 

132. člen

 

 

Župan lahko vstopi v upravni ali sodni postopek kot stranka ali kot stranski intervenient, če bi lahko bile v teh postopkih oziroma če so z že izdanimi akti prizadete pravice in koristi občine, določene z ustavo in zakoni.

 

 

133. člen

 

 

Delovna telesa so dolžna za potrebe občinskega sveta oblikovati mnenje glede pripravljajočih se predpisov, ki se tičejo koristi občine in pokrajine. Na tej podlagi oblikuje občinski  svet svoje mnenje, ki ga pošlje državnemu zboru.

 

 

X. NADZOR NAD ZAKONITOSTJO DELA UPRAVE

 

 

134. člen

 

 

Vsako ministrstvo na svojem področju nadzoruje zakonitost splošnih in posamičnih aktov, ki jih iz svoje izvirne pristojnosti izdajajo župan, občinski svet in pooblaščeni delavci občinske uprave.

 

 

V zadevah, ki jih na organe občine prenese država, opravljajo pristojna ministrstva tudi nadzorstvo nad primernostjo in strokovnostjo njihovega dela.

 

 

Pri izvajanju nadzorstva po prejšnjem odstavku lahko pristojno ministrstvo predpiše organizacijo služb za izvajanje nalog iz državne pristojnosti in pogoje za opravljanje nalog na teh delovnih mestih ter daje obvezna navodila za opravljanje nalog iz državne pristojnosti. 

 

 

Ministrstvo mora zaradi opravljanja nadzorstva nad zakonitostjo dela organov občin zagotoviti ustrezno sodelovanje, medsebojno obveščanje in strokovno pomoč organom občin.

 

 

XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 

 

135. člen

 

 

Ta statut začne veljati 15. dan po objavi v Uradnih objavah Primorskih Novic

 

 

Številka: 015-02/03-1

 

 

Datum: 9.10.2003

 

 

Župan Občine Kanal ob Soči

 

  Miran Ipavec  
     

 

Spremembe statuta občine Kanal ob Soči (Uradne objave Primorske novice, št. 18/2006) vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo:

 
     
 

2. člen

 

 

Spremembe statuta začnejo veljati 15. dan po objavi v Uradnih objavah Primorskih novic.  
     

Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradni list Republike Slovenije, št. 70/2007) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:

 
     

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

                                                                         47. člen                                                            

Določba 39. člena tega statuta se začne uporabljati po prenehanju mandata župana, oziroma po prvih rednih volitvah po uveljavitvi tega statuta.                                                                         

                                                                         48. člen                                                            

 Te spremembe in dopolnila statuta začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.