New Page 1

Na podlagi  9. člena Odloka o davkih občanov (MUV, št. 19/91), Zakona o lokalni samoupravi ( Ur.l. RS, št. 94/2007-UPB2, 7672008, 100/2008-odl.US, 79/2009) in 17. člena Statuta Občine Prevalje (UGSO, št. 18/2006, 19/2006 – popr., 34/2007) je Občinski svet Občine Prevalje na 23. redni seji dne 17.12.2009 sprejel

 

SKLEP

O VREDNOSTI TOČKE ZA IZRAČUN OBČINSKEGA DAVKA OD PREMOŽENJA V OBČINI PREVALJE

 

1. člen

Vrednost točke za izračun davka od premoženja v Občini Prevalje za leto 2010  znaša  3,19 EUR .

 

2. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, uporabljati pa se začne s 1. januarjem 2010.

 

Številka: 422-0007/2007-06

Datum:   17.12.2009

 

 

Občina Prevalje

 

Župan dr. Matic TASIČ, l.r.