New Page 2

Na podlagi 6. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Cankova (Uradni list RS, št. 27/99), 13. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 16/07), 3. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Grad (Uradni list RS, št. 12/00 in 68/01), 13. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Hodoš (Uradni list RS, št. 96/05), 8. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Kuzma (Uradni list RS, št. 35/08), 19. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 13/99), 17. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Puconci (Uradni list RS, št. 47/99, 48/07 in 103/11), 17. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 118/08), 17. in 18. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Šalovci (Uradni list RS, št. 43/99), 18. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Tišina (Uradni list RS, št. 24/99, 47/01, 9/12) so Občinski svet Občine Cankova dne 18. 7. 2013, Občinski svet Občine Gornji Petrovci dne 13. 6. 2013, Občinski svet Občine Grad dne 7. 6. 2013, Občinski svet Občine Hodoš dne 30. 5. 2013, Občinski svet Občine Kuzma dne 26. 6. 2013, Občinski svet Občine Moravske Toplice dne 20. 6. 2013, Občinski svet Občine Puconci dne 20. 6. 2013, Občinski svet Občine Rogašovci dne 6. 9. 2013, Občinski svet Občine Šalovci dne 25. 7. 2013 in Občinski svet Občine Tišina dne 28. 5. 2013 v skladu z 49.a členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10) sprejeli

O D L O K

o spremembah in dopolnitvah Odloka

o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinska inšpekcija in redarstvo«

1. člen

Tretji odstavek 2. člena Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinska inšpekcija in redarstvo« (Uradni list RS, št. 61/07, 24/11) se spremeni tako, da se glasi:

»(3) Župan sedežne občine, po predhodnem pisnem soglasju vseh županov občin ustanoviteljic, imenuje in razrešuje vodjo skupne uprave, sprejme kadrovski načrt, program dela in finančni načrt skupne uprave, nadzoruje delo ter daje usmeritve glede splošnih vprašanj organiziranja in delovanja skupne uprave.«

2. člen

Drugi odstavek 6. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:

»Pooblaščene uradne osebe medobčinske inšpekcije in redarstva vodijo prekrškovni postopek in odločajo o prekrških iz občinske pristojnosti, določenih s predpisi, ki so kot posebna priloga odloka v obliki seznama predpisov, objavljeni na spletnih straneh občin ustanoviteljic.«

3. člen

10. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:

»(1) Skupno upravo vodi vodja, ki ga imenuje in razrešuje župan sedežne občine na podlagi predhodnega pisnega soglasja vseh županov občin ustanoviteljic.

(2) Vodja skupne uprave je vodja medobčinske inšpekcije in redarstva kot prekrškovnega organa občin ustanoviteljic.

(3) Vodja skupne uprave ima status uradnika na položaju.

(4) Vodja skupne uprave mora imeti predpisano izobrazbo v skladu z zakonom, ki ureja sistem javnih uslužbencev, ustrezne delovne izkušnje, določene s predpisi, ki urejajo notranjo organizacijo in sistemizacijo, in strokovni izpit za inšpektorja.

(5) Župani lahko sklenejo pisni sporazum, da bo naloge vodje skupne uprave opravljal tajnik občine (direktor občinske uprave) občine ustanoviteljice.«

4. člen

Drugi odstavek 12. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:

»(2) Pravice in dolžnosti delodajalca izvršuje na podlagi pooblastila občin ustanoviteljic župan Občine Moravske Toplice.«

Doda se nov 4. odstavek, ki se glasi:

»(4) Uradni in poslovni čas skupne uprave se določi v pravilniku o delovnem času, ki ga sprejmejo župani občin ustanoviteljic soglasno oziroma vodja skupne uprave na podlagi njihovega pisnega pooblastila.«

5. člen

14. člen odloka se črta.

6. člen

Drugi odstavek 24. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:

»(2) Nakup opreme, ki je potrebna za delo Medobčinske inšpekcije in redarstva naroči v skladu s predpisi o javnem naročanju župan občine ustanoviteljice, v kateri ima Medobčinska inšpekcija in redarstvo sedež, na podlagi predhodnega dogovora z župani občin ustanoviteljic.«

7. člen

(1) Odlok se sprejme v enakem besedilu v vseh občinah ustanoviteljicah.

(2) Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije kot uradnem glasilu vseh občin ustanoviteljic, v petnajstih dneh po sprejemu na seji tistega občinskega sveta, ki je o odloku zadnji odločal. Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 061-00012/2012-37

Moravske Toplice, dne 17. oktobra 2013

 

Župan

Občine Moravske Toplice

Alojz Glavač l.r.

 

Župan

Občine Puconci

Ludvik Novak l.r.

 

Župan

Občine Rogašovci

Edvard Mihalič l.r.

 

Župan

Občine Šalovci

Iztok Fartek l.r.

 

Župan

Občine Tišina

Franc Horvat l.r.

 

Župan

Občine Hodoš

Rudolf Bunderla l.r.

 

Župan

Občine Kuzma

Jožef Škalič l.r.

 

Župan

Občine Cankova

Drago Vogrinčič l.r.

 

Župan

Občine Gornji Petrovci

Franc Šlihthuber l.r. .

 

Župan

Občine Grad

Daniel Kalamar l.r