New Page 2

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur.l.RS, št. 94/2007 – UPB2, 76/2008, 79/2009, 51/2010, 40/2012-ZUJF, 14/2015-ZUUJFO, 11/18-ZSPDSLS-1, 30/18, 61/2020-ZIUZEOP-A in 80/2020-ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah (Ur.l.RS, št. 11/2011-UPB4, 14/2013-popr., 101/2013 55/2015-ZFisP, 96/2015-ZIPRS1617 in 13/18) in 18. člena Statuta Občine Šalovci (Uradno glasilo slovenskih občin št. 34/18) je Občinski svet Občine Šalovci na svoji 7. dopisni seji, dne 5. novembra 2020 sprejel

 

ODLOK

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PRORAČUNU

OBČINE ŠALOVCI ZA LETO 2020

 

1. člen

V Odloku o proračunu občine Šalovci za leto 2020 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 32/2020) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:

 

Konto

Naziv

Znesek v EUR

 

A.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

 

I.

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

2.446.929

 

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

1.697.204

70

DAVČNI PRIHODKI

1.405.045

700

Davki na dohodek in dobiček

1.283.372

703

Davki na premoženje

79.137

704

Domači davki na blago in storitve

42.536

706

Drugi davki

0

71

NEDAVČNI PRIHODKI

292.159

710

Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

236.297

711

Takse in pristojbine

1.500

712

Globe in druge denarne kazni

0

713

Prihodki od prodaje blaga in storitev

30.362

714

Drugi nedavčni prihodki

24.000

72

KAPITALSKI PRIHODKI

284.914

720

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

107.242

721

Prihodki od prodaje zalog

0

722

Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

177.672

73

PREJETE DONACIJE

0

730

Prejete donacije iz domačih virov

0

731

Prejete donacije iz tujine

0

74

TRANSFERNI PRIHODKI

464.811

740

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

395.972

741

Prejeta sredstva iz državnega prorač.iz sredstev proračuna EU

 68.839

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)

2.635.786

40

TEKOČI ODHODKI

1.071.851

400

Plače in drugi izdatki zaposlenim

283.340

401

Prispevki delodajalcev za socialno varnost

48.269

402

Izdatki za blago in storitve

528.431

403

Plačila domačih obresti

183.453

409

Rezerve

28.358

41

TEKOČI TRANSFERI

676.093

410

Subvencije

45.476

411

Transferi posameznikom in gospodinjstvom

318.629

412

Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

137.666

413

Drugi tekoči domači transferi

174.322

414

Tekoči transferi v tujino

0

42

INVESTICIJSKI ODHODKI

840.810

420

Nakup in gradnja osnovnih sredstev

840.810

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI

47.032

431

Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki

28.720

432

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

18.312

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK ( PRIMANJKLJAJ)   (I. – II.)

-188.857

 

B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

 

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

0

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

0

750

Prejeta vračila danih posojil

0

751

Prodaja kapitalskih deležev

0

752

Kupnine iz naslova privatizacije

0

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)

14.673

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

14.673

440

Dana posojila

14.673

441

Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb

0

442

Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije

0

443

Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti

0

VI.

PREJETA MINUS DANA POSLOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

-14.673

 

C.   RAČUN FINANCIRANJA

 

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

288.000

50

ZADOLŽEVANJE

288.000

500

Domače zadolževanje

288.000

VIII.

ODPLAČILA DOLGA (550)

129.057

55

ODPLAČILA DOLGA

129.057

550

Odplačila domačega dolga

129.057

IX.

SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

-44.587

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

158.943

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)

188.857

XII.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNU NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA

44.588

 

2.člen

8. člen se spremeni tako, da se glasi:

»8. člen

(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)

Za kritje presežka odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežka izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2020 lahko zadolži do višine 288.000,00 EUR.

Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Šalovci, v letu 2020 ne sme preseči z zakonom določenega zneska.«

 

2. člen

Za 9. členom se doda novi 9.a člen, ki se glasi:

»9.a člen

(obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom občinskega proračuna)

Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina lahko v letu 2020 zadolži do višine 600.000,00 EUR.«

 

3. člen

Vsa druga določila Odloka o proračunu Občine Šalovci za leto 2020 ostanejo nespremenjena in v veljavi.

 

4. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 410-66/2020-4

Datum: 5. 11. 2020

 

 

Občina Šalovci

 

Iztok Fartek , župan